Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 19 Bedömningsmatris Samhällskunskap åk 7-9

Skapad 2019-11-29 09:27 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Samhällskunskap åk 7-9 Järnåkraskolan
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Mål i kursplanens syfte Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna utveckla sin förmåga att:

1 reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, VISA SAMBAND, BESKRIVA

2 analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, JÄMFÖRA, GRANSKA, BESKRIVA

3 analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller JÄMFÖRA

4 uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, VÄRDERA, BESKRIVA

5 söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, GRANSKA, BESKRIVA

6 reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser VÄRDERA, BESKRIVA

VISA SAMBAND ( orsak - verkan, det händer därför att … det beror på … det leder till … därför att …)

JÄMFÖRA (liknar därför att … - liknar inte därför att …)

VÄRDERA (en fördel/en nackdel är att … därför att … å ena sidan/å andra sidan därför att …)

GRANSKA (undersöka, kontrollera källkritiskt, det är mer/mindre troligt därför att …)

BESKRIVA (återge fakta och använda begrepp)

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1,2,3,4,5,6 BESKRIVA
Eleven kan använda begrepp samt återge fakta (samhällsstrukturer, demokratiska värden och processer, mänskliga rättigheter och nationella minoriteter) och visar då kunskaper som är …
grundläggande
goda
mycket goda
1 VISA SAMBAND
Eleven kan resonera om orsaker och konsekvenser gällande samhällsfrågor, hur individ och samhälle påverkar varandra och resonera om demokratiska rättigheter och skyldigheter på sätt som är …
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
2, 3 JÄMFÖRA
Eleven kan beskriva och undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv med samband som är…
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
4, 6 VÄRDERA
Eleven kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i samhällsfrågor på sätt som är …
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
2, 5 GRANSKA
Eleven kan resonera om olika källors trovärdighet och relevans samt använda modeller på sätt som är …
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: