👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 19 Bedömningsmatris Religion, åk 7-9

Skapad 2019-11-29 11:16 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Religion, åk 7-9 Järnåkraskolan
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Mål i kursplanens syfte Genom undervisningen i ämnet religion ska eleverna utveckla sin förmåga att

1 analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, JÄMFÖRA, BESKRIVA

2 analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, VISA SAMBAND, BESKRIVA

3 reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, resonera och VÄRDERA, BESKRIVA

4 argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och VÄRDERA, BESKRIVA

5 söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet. GRANSKA, BESKRIVA

VISA SAMBAND ( orsak - verkan, det händer därför att … det beror på … det leder till … därför att …)

JÄMFÖRA (liknar därför att … - liknar inte därför att …)

VÄRDERA (en fördel/en nackdel är att … därför att … å ena sidan/å andra sidan därför att …)

GRANSKA (undersöka, kontrollera källkritiskt, det är mer/mindre troligt därför att …)

BESKRIVA (återge fakta och använda begrepp)

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1,2,3,4,5 BESKRIVA
Eleven kan använda begrepp samt återge fakta (centrala tankegångar, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna) och visar då kunskaper som är …
grundläggande
goda
mycket goda
2 VISA SAMBAND
Eleven kan resonera om hur religion och samhälle påverkar varandra, hur identiteter formas av religioner och andra livssåskådningar på sätt som är …
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
1 JÄMFÖRA
Eleven kan resonera om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar med samband som är…
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
3, 4 VÄRDERA
Eleven kan resonera om livsfrågor, moraliska frågaställningar och värderingar på sätt som är …
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
5 GRANSKA
Eleven kan resonera om olika källors trovärdighet och relevans samt använda etiska modeller på sätt som är …
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande