Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter, Ekenässkolan åk 1

Skapad 2019-12-17 22:14 i Ekenäs skolan Stenungsund
Matrisen bygger på "Nya språket lyfter"
Grundskola 1 Svenska

Bedömningsmatris - Nya språket lyfter Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din språkutveckling och på vilket sätt du kan....

läsa och förstå

skriva så andra kan förstå

tala så andra förstår

delta i samtal

1
2
3
4
Läsa A
A (a:1-4) Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
A (a:1-4) Eleven visar förståelse för bilder, tecken och symboler. Eleven skriver sitt namn och kopierar bokstäver Eleven känner igen och skriver flera bokstäver och kopplar dem till bokstavsljuden Eleven skriver för att uttrycka sig och minnas
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
B ( b:1-4) Eleven kan alla bokstävers namn och ljud, ljudar ihop ord och börjar utnyttja den ortografiska avkodningsstrategin (helordsläsning Eleven visar förståelse vid egen läsning Eleven ”läser mellan raderna” vid egen läsning av elevnära texter Eleven använder olika strategier som stöd i läsningen
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
B( b:1-4) Eleven skriver ord eller kortare text med eller utan bildstöd. Eleven formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand. Eleven visar förståelse för hur meningar skrivs. Eleven använder olika strategier som stöd i skrivandet.
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning.
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
C ( c:1-3) Eleven läser för upplevelse och lärande Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter i olika genrer. Eleven ”läser mellan raderna” d.v.s. tolkar och förstår innehåll i berättelser och faktatext
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
C ( c:1-4) Eleven skriver berättande text med tydlig handling. Eleven följer vanliga stavningskonventioner vid skrivande av texter och börjar använda ordlista eller datorns stavningskontroll. Eleven hämtar information och kunskaper från olika källor, redovisar med egna ord samt skriver sammanhängande text. Eleven visar förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
D ( d:1-3) Eleven tar hjälp av textens och ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse. Eleven använder varierade lästekniker beroende på syftet med läsningen. Eleven läser regelbundet längre texter inom olika genrer med flyt och förståelse.
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
D ( d:1-4) Eleven skriver beskrivande, utredande och argumenterande/resonerande text och kan uttrycka egna tankar och åsikter. Eleven skriver regelbundet och bearbetar sina texter. Eleven använder skiljetecken, anföringstecken och styckeindelning. Eleven skriver regelbundet med olika syften.
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver.
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter.
Avstämning D
Eleven läser obehindrat med förståelse
Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Berättande
Eleven berättar händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra. Eleven återberättar sammanhängande händelser, sagor eller andra berättelser. Eleven berättar längre sammanhängande berättelser med tydlig poäng. Eleven anpassar sitt berättande till olika situationer och åhörare.
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande...
Eleven beskriver olika företeelser så att andra förstår. Eleven förklarar på ett begripligt sätt. Eleven ger och tar muntliga instruktioner. Eleven uttrycker åsikter, argumenterar och tar intryck av andras argument
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: