👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd för skoladministratörer Uppsala kommun 2020

Skapad 2020-01-14 11:14 i Sverkerskolan Uppsala
Gemensamt samtalsunderlag och bedömningsstöd för skoladministratörer.
Medarbetarsamtal

Teknisk förmåga

Har förståelse för hur systemen fungerar Förståelse för hur systemen arbetar ihop och påverkar varandra
Grundnivå
Vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren.
Bra
Hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås (initierar, förmedlar)
Excellent
Hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås (driver, leder, ansvarar)
Kan använda alla system okej.
Använder alla system effektivt.
”Seriöst klockrent bra” på alla system Omvärldsbevakar och tar initiativ till förändringar vid behov (ligga steget före) Upptäcker fel i systemet.
Kan plocka fram information ur systemen över förväntan Bidrar aktivt i utveckling av de skoladministrativa systemen över tid, såväl på den egna skolan som utanför. Upptäcker fel i systemet. Ifrågasätter/undrar/frågar. Driver frågan inom koncernen.

Kommunikativ förmåga

Informerar och bemöter elever och föräldrar med respekt, professionalitet och vänlighet Kännedom om skolans kultur och behov
Grundnivå
Vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren.
Bra
Hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås (initierar, förmedlar)
Excellent
Hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås (driver, leder, ansvarar)
Visar integritet gentemot elever, personal och vårdnadshavare Kan bedöma vilken information som ska förmedlas, till vilka och på vilket sätt Är ansiktet utåt och är serviceinriktad inåt och utåt
Visar integritet gentemot elever, personal och vårdnadshavare Kan i hög grad bedöma vilken information som ska förmedlas, till vilka och på vilket sätt Förstår vikten av sin roll som ansiktet utåt och betydelsen av att vara och är serviceinriktad inåt och utåt
Visar stor integritet gentemot elever, personal och vårdnadshavare Tar initiativ till ömsesidigt utbyte av information med skolledning och övrig personal Har stor förståelse för vikten av sin roll som ansiktet utåt och betydelsen av att vara och är serviceinriktad inåt och utåt
Visar mycket stor integritet gentemot elever, personal och vårdnadshavare Utvecklar, driver och förbättrar intern och extern kommunikation. Har mycket stor förståelse för vikten av sin roll som ansiktet utåt och betydelsen av att vara och är serviceinriktad inåt och utåt

Ansvars- och organisationsförmåga

Är professionell i alla situationer och kan självständigt prioritera arbetsuppgifter, får arbetsuppgifter gjorda i rätt tid
Grundnivå
Vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren.
Bra
Hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås (initierar, förmedlar)
Excellent
Hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås (driver, leder, ansvarar)
Har ordning och struktur på sina arbetsuppgifter och följer gällande instruktioner, rutiner mm Har kännedom om skolans uppdrag och kommunens organisation. Tar ansvar för att ärenden följs upp och avslutas.
Har god ordning och struktur på sina arbetsuppgifter Tar stöd av kollegor på egen hand Medvetenhet om skolans ekonomiska förutsättningar Tar ansvar för att ärenden följs upp och avslutas ordentligt samt förmedlar kontakter internt och externt.
Har mycket god ordning och struktur på sina arbetsuppgifter Delar med sig av kompetens till andra administratörer inom grundskolan Förstår skolans förutsättningar med konkurrens, ekonomi och kommunala och statliga uppdrag Ligger steget före kan förutse vad som bör göras när och hur. Har framförhållning, planerar och agerar när behov uppstår.
Har mycket god ordning, struktur på sina arbetsuppgifter och deltar aktivt till utveckling av skoladministrativa rutiner för hela grundskolan. Delar med sig av kompetens via mentorskap för administratörer inom grundskolan Förstår skolans förutsättningar med konkurrens, ekonomi och kommunala och statliga uppdra. Vet vad det får för konsekvenser för skolan och helheten om man inte följer regelverken Utför arbetsuppgifter med god kvalitet under perioder av hög arbetsbelastning. Tappar aldrig kollen. Tar initiativ till och ansvarar för kvalitetsförbättringar