👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd för skolsköterskor i Uppsala kommun 2020

Skapad 2020-01-14 11:24 i Sverkerskolan Uppsala
Medarbetarsamtal

Uppdraget

Grundnivå
Deltar, följer, visar intresse – vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren
Bra
Deltar, bidrar, driver egen utveckling – hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Initierar, förmedlar och bidrar i hög grad - hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås
Excellent
Driver, leder, ansvarar, är en stödjande auktoritet– hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås
Uppdraget: -Utför och följer gällande styrdokument för elevhälsans medicinska insats -Adekvat utbildning -Individuellt målkort
Utifrån uppdraget kunna omsätta mål och åtagande till praktiskt genomförande.
Utifrån uppdraget kunna omsätta mål och åtagande till genomförande av god kvalitet.
Initierar och deltar i hälsofrämjande insatser i syfte att förbättra verksamheten.
Driver och leder hälsofrämjande insatser i syfte att förbättra verksamheten.
Journal
Journaldokumentation enligt gällande föreskrifter. Information inhämtas från Centrala elevhälsans kvalitetsgranskning
Journaldokumentation av god kvalitet (t ex tydlig och följer föreskrifter på ett bra sätt).
Initierar/tillämpar arbetssätt i syfte att förbättra journaldokumentationen.
Är aktiv i utvecklingen av journaldokumentationen.
Elevperspektiv
Uppmärksammar elev i behov av särskilt stöd, informerar i elevhälsan (EHT) efter samtycke eller enligt sekretesslagen.
Följer upp, utvärderar, analyserar insatser tillsammans med berörda.
Arbetar aktivt för att förebygga och identifiera hinder för elevs kunskapsutveckling.
Använder evidensbaserad forskning som underlag i förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete.
Fortbildning
Deltar i anvisad kompetensutveckling .
Utvecklar sin egen professionalism och Initierar egen kompetensutveckling.
Förmedlar sina kunskaper till övriga kollegor. Utgår från forskning och evidensbaserade metoder.
Arbetar aktivt för egen kompetensutveckling och håller sig uppdaterad inom ämnesområdet. Sprider kunskaper om forskning och evidensbaserade metoder.

Kommunikation

Grundnivå
Deltar, följer, visar intresse – vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren
Bra
Deltar, bidrar, driver egen utveckling – hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Initierar, förmedlar och bidrar i hög grad - hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås
Excellent
Driver, leder, ansvarar, är en stödjande auktoritet– hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås
Bemöter elever, vårdnadshavare och kollegor uppmärksamt och respektfullt.
Skapar en förtroendefull relation till elever, vårdnadshavare och kollegor. Har ett professionellt förhållningssätt i svåra situationer.
Initierar och bidrar till att förbättra kommunikationen med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Är en god marknadsförare och bidrar i hög grad till att verksamheten får ett gott rykte.

Samarbete

Grundnivå
Deltar, följer, visar intresse – vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren
Bra
Deltar, bidrar, driver egen utveckling – hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Initierar, förmedlar och bidrar i hög grad - hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås
Excellent
Driver, leder, ansvarar, är en stödjande auktoritet– hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås
Deltar aktivt i såväl elevhälsoteamets arbete, APT och övriga möten, till exempel skolsköterskemöten. Ger och tar feed-back på ett konstruktivt sätt.
Bidrar till att skapa ett effektivt och utvecklande arbetsklimat i elevhälsoteamet samt med skolläkare.
Bidrar till att skapa ett effektivt och utvecklande arbetsklimat på skolan och i områdesgruppen.
Deltar aktivt i externa samarbetsgrupper som verkar för elevhälsans utveckling.
Internt
Bidrar till att skapa en trygg och hälsofrämjande arbetsmiljö på skolan.
Föreslår förbättringar som syftar till trygg och hälsofrämjande arbetsmiljö på skolan.
Aktiv i arbete som syftar till en trygg och hälsofrämjande arbetsmiljö på skolan.
Driver och är aktiv i arbetet som syftar till trygg och hälsofrämjande arbetsmiljö på skolan.
Externt
Kundkontakter och kontakter med externa verksamheter fungerar.
Föreslår åtgärder för förbättrad extern samverkan.
Aktiv i arbetet som förbättrar extern samverkan.
Driver och är aktiv i arbetet för att förbättra extern samverkan.

Ansvar

Grundnivå
Deltar, följer, visar intresse – vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren
Bra
Deltar, bidrar, driver egen utveckling – hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Initierar, förmedlar och bidrar i hög grad - hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås
Excellent
Driver, leder, ansvarar, är en stödjande auktoritet– hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås
Utför basprogrammet och deltar i elevhälsoteamets arbete. Tar ansvar för sina arbetsuppgifter.
Tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön ur barnperspektiv och föreslår förbättringar.
Driver arbetsmiljöförbättringar ur barnperspektivet.
Omvärlds bevakar och driver förändringsarbete som påverkar och utvecklar skolans kvalitetsarbete. Bidrar i hög grad till att den medicinska verksamhetens kvalitet förbättras.