👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 2020 Kunskapsöversikt matematik Geometri år 8

Skapad 2020-01-14 12:11 i Läroverket Hudiksvall
Matte år 8 Vt 2020 Kap 3 Geometri
Grundskola 8 Matematik

Här är en kunskapsöversikter som är tänkt att ge en överblick över kunskapskrav att uppnå i Geometri år 8

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
E
C
A
Löser problem genom att utföra enkla beräkningar med hjälp av geometrins begrepp och metoder
kunna lösa problem i flera steg som tex area-/volymberäkning och enhetsomvandlingar i flera steg
kunna lösa komplexare problem med volym-/areaberäkningar av tex sammansatta figurer och enhetsomvandligar i mer än två steg.

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
E
C
A
kunna beskriva skillnader och likheter mellan olika geometriska figurer/kroppar
Visa förståelse för volymberäkning av tex pyramiden se sambandet mellan litersystemet och metersystemet
visa fördjupad förståelse för kroppars begränsningarea i förhållande till formlerna

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
Kunna beräkna omkrets, area och volym av enklare kroppar med hjälp av formelsamling
kunna beräkna volym av kroppar med hjälp av formelsamling
även kunna beräkna cirkelsektorns area/båge med hjälp av formelsamling
Tolkar och hanterar geometriska formler godtagbart t ex volym respektive begränsningsarea av ett rätblock Kunna omvandla olika volymenheter, tex l -> dl
Kunna omvandla olika volymenheter, tex l -> dm3.
även kunna beräkna begränsningsarea av mera komplicerad karaktär

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
Förklara kubikomvandlingar
Kunna förklara sambandet mellan bottenarea, höjd och volym
kunna resonera kring sambandet mellan längdskala, areaskala och volymskala

KOMMUNIKATION

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
E
C
A
Eleven kan beskriva en enkel geometrisk figur/kropp
Eleven kan beskriva en sammansatt figur/volym med matematiskt språk
Eleven kan beskriva avancerade figurer/kroppar med ett välutvecklat matematiskt språk