Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utred ett brott mot mänskligheten åk 9

Skapad 2020-01-16 09:08 i Ljungviksskolan Lerum
En bedömningsmatris av en uppgift där eleverna ska utreda ett brott mot mänskligheten, folkmord eller krigsförbrytelse.
Grundskola 7 – 9 Historia Samhällskunskap Religionskunskap

Det här är bedömningsmatrisen för uppgiften "utred ett brott mot mänskligheten, folkmord eller en krigsförbrytelse.

HISTORIA

Historiskt perspektiv
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Kunskaper i ämnet
Hur mycket fakta, kunskap du presenterar i din rapport om brottet.
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du har grundläggande kunskaper om det historiska skeendet (brottet du valt) och viktiga gestalter som var involverade.
Du har goda kunskaper om det historiska skeendet (brottet du valt) och viktiga gestalter som var involverade.
Du har mycket goda kunskaper om det historiska skeendet (brottet du valt) och viktiga gestalter som var involverade.
Resonerar om kunskapen - orsaker
Orsaker till samhällsförändringarna, människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
I ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang förklarar du hur någon eller några rimliga orsaker bidrog till att ditt brott skedde. Resonemanget underbyggs med minst ett relevant historiskt exempel.
I ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang förklarar du hur några rimliga orsaker bidrog till att ditt brott skedde. Resonemanget underbyggs med några relevanta historiska exempel. Resonemanget visar hur några orsaker kan hänga ihop med varandra.
I ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang förklarar du hur några rimliga orsaker bidrog till att ditt brott skedde. Resonemanget underbyggs med några relevanta historiska exempel. Resonemanget visar hur några orsaker kan hänga ihop med varandra. Resonemanget visar hur några orsaker förstärker varandra.
Resonera om kunskapen - konsekvenser
Konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar av brottet.
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
I ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang förklarar du någon eller några rimliga konsekvenser av brottet. Resonemanget underbyggs med minst ett relevant exempel för brottets påverkan på samhället eller människorna.
I ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang förklarar du några rimliga konsekvenser av brottet. Resonemanget underbyggs med några relevanta exempel för brottets påverkan på samhället och människorna. Resonemanget visar hur några konsekvenser kan hänga ihop med varandra.
I ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang förklarar du några rimliga konsekvenser av brottet. Resonemanget underbyggs med några relevanta exempel för brottets påverkan på samhället och människorna. Resonemanget visar hur några konsekvenser kan hänga ihop med varandra. Resonemanget visar hur några konsekvenser förstärker varandra.
Villkor och värderingar
Du beskriver hur olika människors villkor och värderingar påverkades av brottet och av den tid de lever i.
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du gör en rimlig förklaring till människors värderingar i den tid de lever i. Din förklaring visar hur de påverkades av den tid de levde i.
Du gör en rimlig förklaring till människors värderingar i den tid de lever i. Din förklaring visar hur de påverkades av den tid de levde i.
Du gör en rimlig förklaring till människors värderingar i den tid de lever i. Din förklaring visar hur de påverkades av den tid de levde i.
Undersöka utvecklingen av brottet
Undersökningen av brottets utveckling och samband av utvecklingen. Exempelvis mellan dåtid och nutid. Likheter och skillnader mellan tidsperioder av brottet.
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du gör en enkel beskrivning av samband av utvecklingen av brottet mellan olika tidsperioder. Du anger någon orsak till, någon likhet eller skillnad mellan tidsperioderna.
Du gör en relativt komplex beskrivning av samband av utvecklingen av brottet mellan olika tidsperioder. Du anger några rimliga orsaker till, några likheter eller skillnader mellan tidsperioderna. Du underbygger med något historiska exempel och beskriver något samband från flera perspektiv och i flera led.
Du gör en komplex beskrivning av samband av utvecklingen av brottet mellan olika tidsperioder. Du anger några rimliga orsaker till, några likheter eller skillnader mellan tidsperioderna. Du underbygger med historiska exempel och beskriver några samband från olika perspektiv och i flera led.
Fortsättning av utvecklingslinje
Du beskriver hur brottet kan kopplas till nutiden. Ex: hur dåtiden kan påverka utvecklingen för en specifik folkgrupp i nutid?
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du gör enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna för att förklara brottets utveckling i nuet och tänkbar fortsättning. Du hänvisar till något historiskt exempel och kopplar till nuet för att förklara din syn på brottets utveckling.
Du gör utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna för att förklara brottets utveckling i nuet och tänkbar fortsättning. Du hänvisar till några historiska exempel och kopplar till nuet för att förklara din syn på brottets utveckling.
Du gör väl utvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna för att förklara brottets utveckling i nuet och tänkbar fortsättning. Du hänvisar till några historiska exempel och kopplar till nuet för att förklara din syn på brottets utveckling.
Att använda historia
Hur historia kan användas och skapa skilda föreställningar och uppfattningar.
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
I ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang anger du en rimlig förklaring till hur brottet kan leda till olika uppfattningar i nutid och vilka konsekvenser det kan få. Resonemanget förklaras med något exempel på hur brottet har använts i nutid och hur det påverkat människor, samhällen idag.
I ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang anger du en rimlig förklaring till hur brottet kan leda till olika uppfattningar i nutid och vilka konsekvenser det kan få. Resonemanget förklaras med några historiska och nutida exempel på hur brottet använts i nutid och hur det påverkat människor, samhällen idag.
I ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang anger du en rimlig förklaring till hur brottet kan leda till olika uppfattningar i nutid och vilka konsekvenser det kan få. Resonemanget förklaras med några historiska och nutida exempel på hur brottet används i nutid och hur det påverkat människor, samhällen. I resonemanget finns en tydligt motiverad värdering av användningen av historia.

SAMHÄLLSKUNSKAP

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Samhällsstrukturer
Dina kunskaper om hur olika samhällen är uppbyggda och hur dessa påverkade brottet.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du visar på grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer i utredningen av brottet.
Du visar på goda kunskaper om olika samhällsstrukturer i utredningen av brottet.
Du visar på mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer i utredningen av brottet.
Undersökning av samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du visar din kunskap om olika samhällsstrukturer i din redogörelse av brottet. Du beskriver något samband mellan hur sociala, mediala rättsliga, politiska och ekonomiska strukturer i samhället påverkades av brottet.
Du visar din kunskap om olika samhällsstrukturer i din redogörelse av brottet. Du beskriver några samband mellan hur sociala, mediala rättsliga, politiska och ekonomiska strukturer i samhället påverkades av brottet.
Du visar din kunskap om olika samhällsstrukturer i din redogörelse av brottet. Du beskriver några samband mellan hur sociala, mediala rättsliga, politiska och ekonomiska strukturer i samhället påverkades av brottet. I din beskrivning finns tydliga samband mellan brottets påverkan av eller konsekvenser för olika samhällsstrukturer.
Påverkan på samhället
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du för enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkades av brottet. Din rapport innehåller minst ett/något samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin livssituation.
Du för relativt välutvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkades av brottet. Din rapport innehåller några förhållandevis kompelexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin livssituation.
Du för välutvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkades av brottet. Du beskriver några komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin livssituation
Brottet samhällsproblem diskriminering/rasism
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Din rapport innehåller minst ett/något samband mellan diskriminering, rasism som samhällsproblem. Du gör få konkretiseringar med ibland otydliga konsekvenser av brottet för samhället.
Din rapport innehåller några samband mellan diskriminering, rasism som samhällsproblem. Du utvecklar något samband i flera led. Du gör flera konkretiseringar med tydliga konsekvenser av brottet för samhället.
Din rapport innehåller några samband mellan diskriminering, rasism som samhällsproblem. Du utvecklar några samband i flera led. Du gör flera konkretiseringar med tydliga konsekvenser av brottet för samhället.
Utreder brottet som ett samhällsproblem
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om brottet som samhällsproblem. Din rapport innehåller få problematiseringar och exempel av brottet. Du problematiserar utifrån något perspektiv.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om brottet som samhällsproblem. Din rapport innehåller flera problematiseringar och exempel på dessa av brottet. Du problematiserar utifrån flera perspektiv.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om brottet som samhällsproblem. Din rapport innehåller flera problematiseringar och exempel på dessa av brottet. Du problematiserar utifrån flera perspektiv och över tid.

Religion

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Samband mellan religion och samhälle
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du kan undersöka hur religioner kan påverkas av och påverka samhällets strukturer och skeenden. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om dess påverkan.
Du kan undersöka hur religioner kan påverkas av och påverka samhällets strukturer och skeenden. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om dess påverkan.
Du kan undersöka hur religioner kan påverkas av och påverka samhällets strukturer och skeenden. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om dess påverkan.
Livsåskådningars betydelse
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur livsfrågor och identiteter kan formas av religioner eller andra livsåskådningar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur livsfrågor och identiteter kan formas av religioner eller andra livsåskådningar.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor och identiteter kan formas av religioner eller andra livsåskådningar.

Begrepp

Här bedöms din förmåga att använda: - historiska begrepp - samhällsbegrepp och modeller - källkritiska begrepp
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Användning av begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I dina beskrivningar av brottet och användningen av olika källor använder du begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I dina beskrivningar av brottet och användningen av olika källor använder du begrepp och modeller på ett fungerande sätt.
I dina beskrivningar av brottet och användningen av olika källor använder du begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

KÄLLKRITIK

Här bedöms den källkritiska delen av din rapport. Där du besvarat de källkritiska frågorna och resonerar om olika källors användbarhet och trovärdighet.
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Källor
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan söka och använda olika former av källor i ditt arbete. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källors trovärdighet och användbarhet.
Du kan söka och använda olika former av källor i ditt arbete. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och användbarhet.
Du kan söka och använda olika former av källor i ditt arbete. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: