Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i Specialpedagogik 1

Skapad 2020-02-04 15:16 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Matris i Specialpedagogik 1
Gymnasieskola 2 Specialpedagogik

Matris i Specialpedagogik 1

1. Kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om deras konsekvenser i olika sammanhang
F
E
D
C
B
A
Eleven beskriver översiktligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Eleven beskriver utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang

3. Kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt färdigheter i att utveckla och använda dessa
F
E
D
C
B
A
Eleven redogör översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel
Eleven redogör utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel

4. Förmåga att använda centrala specialpedagogiska begrepp
F
E
D
C
B
A
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

5. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor
F
E
D
C
B
A
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen

7. Förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter för att skapa goda villkor för människors deltagande i olika situationer *Denna kunskap kommer ni få visa genom APL-uppgift samt ett arbete i samarbete med särskolan.
F
E
D
C
B
A
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter och aktiviteter i samråd med handledare. I arbetet använder eleven redskap och metoder som finns angivna för uppgiften. Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven aktiviteten med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter i samråd med handledare. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven aktiviteten med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande även avancerade arbetsuppgifter och aktiviteter efter samråd med handledare, samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. I arbetet väljer eleven redskap och metoder som passar för uppgiften. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven aktiviteten med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

8. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att stödja och assistera människor i olika situationer
F
E
D
C
B
A
Eleven interagerar samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven interagerar samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven interagerar samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor

9. Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder till, samt värderingar och bemötande av, människors olikheter
F
E
D
C
B
A
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: