Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmall Fritids 2020 Söderhamns friskola

Skapad 2020-02-05 11:48 i Söderhamns Friskola Fristående Grundskolor
Medarbetarsamtal

Gör din egen självskattning av din arbetsinsats utifrån de områden du finner i matrisen. Under medarbetarsamtalet får du ge konkreta exempel på vad du grundar din skattning på. Detta kommer ligga som underlag under vårt medarbetarsamtal. Var förberedd på att ge konkreta exempel på ditt bidrag inom respektive område.

Kriterium: Bemötande och etik
Måste förbättras
Bra
Innebär att medarbetaren når de uppställda målen på arbetsplatsen samt motsvarar det eftersträvade beteendet, det vill säga man har nått ett bra och förväntat resultat
Mycket bra
Innebär att medarbetaren relativt konsekvent överträffar de uppställda målen samt också överträffar det eftersträvade beteendet
Föredömligt
Innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda mål och är en tydlig förebild för andra avseende eftersträvat beteende
Ger ett gott bemötande.
Talar över huvudet på andra, både gentemot barn/föräldrar, arbetskamrater. Är ofta nonchalant i sitt bemötande. Ser sig själv som lite ”för mer”. Lyssnar dåligt och pratar gärna själv. Skapar ofta grund för konflikter genom otydligt agerande. Förmedlar falska budskap och skapar lätt intriger. Tar inte aktiv del i konfliktlösningssituationer. Kör sitt eget race. Har låg självinsikt.
Har insikt om sitt agerade och uppträder trevligt, korrekt och respektingivande i olika situationer. Är lyhörd och anpassningsbar i verksamheten. Lyssnar och kommunicerar med andra. Skapar inte medvetet egna konflikter och undviker helst att engagera sig i befintliga konflikter. Delger andra information som har förmedlats i organisationen. Tar upp konflikter direkt med den det gäller.
Upplevs som artig, lyhörd och kompetent i sitt sätt att agera och bemöta. barn/föräldrar/arbetskamrater. Har förmåga att påverka-förändra andra i för verksamheten positiv riktning. Har förmåga att lyssna aktivt på andra. Medlar framgångsrikt vid konflikter. Är oftast tydlig i sitt budskap och sitt agerande. Söker fakta och arbetar medvetet att bryta dåliga mönster/skvaller.
Lyhörd inför enskilda barn/föräldrars och arbetskamraters behov och önskemål, vilket bl a visas genom ett mycket yrkes-professionellt bemötande. Lyssnar aktivt och sätter gränser vilket förmedlas på ett tydligt och positivt sätt. Lyhörd och nyanserad och känner av problemställningar oftast innan de direkt uppstår. Uppfattas som tydlig i sitt agerande och sitt budskap, missförstås sällan. Har förmåga att skilja på sak och person.
Visar öppenhet, tolerans och respekt för den enskilde individen och alla människors lika värde.
Ofta dålig respekt för alla andra. Passar inte tider, nonchalerar ofta regler och rutiner. Mycket otydlig/osäker i sitt sätt att agera gentemot olika behov och önskemål i verksamheten. Visar bristande förmåga att hålla isär yrkesroll – privatroll.
Respekterar befintliga regler och rutiner. Passar tider, både raster, slut- och starttider. Visar respekt gentemot barn, föräldrar och arbetskamraternas olika behov och önskemål.
Respekterar andras önskningar och åsikter och försöker i möjligaste mån ta hänsyn till dessa. Har klara etiska grundvärderingar som kommer till uttryck i arbetet. Är tydlig och professionell i sin yrkesutövning. Respekterar andras åsikter.
Visar stor respekt och lojalitet gentemot barn/föräldrar, arbetskamrater och ledning. Är konsekvent i sitt agerande och behandlar andra respektfullt. Låter arbetet präglas av hög moral och etik och agerar professionellt mot alla. Tar vara på andras åsikter.

Kriterium: Delaktighet och samverkan

Måste förbättras
Bra
Innebär att medarbetaren når de uppställda målen på arbetsplatsen samt motsvarar det eftersträvade beteendet, det vill säga man har nått ett bra och förväntat resultat
Mycket bra
Innebär att medarbetaren relativt konsekvent överträffar de uppställda målen samt också överträffar det eftersträvade beteendet
Föredömligt
Innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda mål och är en tydlig förebild för andra avseende eftersträvat beteende
Visar aktivt engagemang och medverkar till att uppfylla verksamhetens mål
Arbetar ej utifrån uppsatta mål och följer ej fattade beslut. Betraktar sig ofta inte som en del av verksamheten utan bidrar istället till att ge verksamheten låg status bl a genom bristande lojalitet. Kverulerar och hittar ständigt fel i verksamheten, arbetskamrater och hos ledningen.
Arbetar efter mål och riktlinjer. Delar med sig av kunskap och erfarenhet. Är lojal mot verk-samheten, vilket bl a innebär att ge verksamheten hög status genom eget agerande. Kommunicerar resultat i verksamheten både med kollegor och med chef.
Känner till målen och är mycket delaktig i fattade beslut. Är lojal, lyhörd och agerar som en god ambassadör för sin verksamhet. Lyfter kontinuerligt fram de goda exemplen inom såväl sin egen som hela enhetens verksamhet. Är en god förebild i sin yrkesroll.
Ger verksamheten en hög status genom att förstärka de goda exemplen inom verksamheten, både inom och utanför kommunens gränser. Driver arbetet mot uppsatta mål, motiverar andra till arbetsglädje och är en god förebild för hela förvaltningen
Bidrar till en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen
Använder sig ofta av felsökeri och skvaller. Ser konsekvent hinder framför möjligheter. Ofta otydlig och osäker i sin arbetsroll. Skapar och förstärker negativa tendenser i arbetsgruppen genom lobbying. Går ofta sin egen väg, en ensamvarg. Gör på sin höjd sitt eget arbete, ställer mycket ovilligt upp för kollegor vid t ex hög arbetsbelastning eller sjukdom. Har ofta inget engagemang för gruppens samspel.
Har en viss inre säkerhet i sin egen yrkesroll. Samarbetar med andra och uppfattas som smidig i arbetsgruppen. Deltar oftast i gemensamma möten/aktiviteter. Tar ansvar i vad arbetslaget bestämt, men är oftast inte själv initiativtagare till aktiviteter som bidrar till ett ökat lagarbete. Ställer upp för andra kollegor t ex vid hög arbetsbelastning om någon direkt efterfrågat hjälpen.
Ser oftast möjligheter före hindren. Bidrar till arbetstrivsel och gemenskap genom att vara god och pålitlig kollega i hela verksamheten. Tar stort ansvar för och i arbetsgruppen. Ser självmant när olika behov uppstår och erbjuder sig om möjligt att hjälpa till.
Prestigelös och smidig. Skapar stort förtroende i arbetsgruppen Samarbetar med alla på olika nivåer genom sin lyhördhet och genom sitt sätt att vara, både i och utanför arbetslaget. Påverkar andra till att samarbeta och ställa upp för varandra i olika situationer. Är mycket ansvarskännande. Har förmåga att ta tillvara andras resurser och kunskaper.

Kriterium: Förbättring och utveckling

Måste förbättras
Bra
Innebär att medarbetaren når de uppställda målen på arbetsplatsen samt motsvarar det eftersträvade beteendet, det vill säga man har nått ett bra och förväntat resultat
Mycket bra
Innebär att medarbetaren relativt konsekvent överträffar de uppställda målen samt också överträffar det eftersträvade beteendet
Föredömligt
Innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda mål och är en tydlig förebild för andra avseende eftersträvat beteende
Tar initiativ och bidrar med sin kompetens till verksamhetens utveckling
Är ofta inte speciellt flexibel, vare sig i tanke eller praktiskt. Visar ofta motstånd t ex vid införandet av nya arbetsmönster, personal-sammansättningar eller vid behov av flyttning till annan arbetsplats.
Är öppen för att prova på nya arbetssätt/-rutiner och personal-sammansättningar. Accepterar att flytta till annan arbetsplats eller arbetsgrupp vid behov.
Är öppen och nyfiken och provar gärna på nya arbetssätt/ -rutiner , arbetsgrupper eller arbetsplatser. Bidrar själv aktivt i olika förändringsarbeten och visar vilka möjligheter som kan skapas genom olika verksamhetsförändringar.
Trygg och professionell i sin yrkesroll. Ser nya arbetsätt / -rutiner, grupper och förändrade synsätt som en utmaning. Är själv mycket öppen och flexibel i sitt sätt att agera och tänka. Påverkar andra positivt i olika verksamhets förändringar.
Söker aktivt lösningar på problem som uppstår i det dagliga arbetet
Ofta fantasilös, kommer sällan med idéer. Pratar mycket men lite blir genomfört i verksamheten. Intar ofta ett passivt förhållningssätt till verksamheten och vill inte se tänkbara möjligheter.
Ser positivt på andras engagemang och initiativ. Har en hel del egna idéer men medarbetare/chefer behöver locka fram idéerna för att de ska komma verksamheten till del.
Hanterar flera frågor och arbetsuppgifter samtidigt. Utvecklar sitt arbete genom att omsätta sina kunskaper i konkret handling, ex vis struktur, planering och prioritering. Påvisar hög måluppfyllelse i verksamheten.
Tar intryck ifrån omvärlden och införlivar detta förhållningssätt i verksamheten. Utnyttjar sin fantasi, har förmåga att tänka brett och prövar kontinuerligt nya arbetsrelaterade lösningar. Påvisar stora förbättringar i verksamheten.
Inspirerar – genom sitt engagemang – medarbetare till utveckling
Ser ofta inte något behov av förändring ”det är väl bra som det är”. Visar ofta bristande intresse för utveckling och forskning inom sitt verksamhetsområde.
Accepterar och följer fattade beslut. Är inte förändrings-motståndare men driver oftast inte förändringar själv framåt.
Visar vilja och förmåga till att förändra sig själv och därmed lyhörd för verksamhetsutveckling. Kommer ofta med idéer som leder till nya verksamhetsgrepp men vågar samtidigt vara konstruktivt kritisk. Förändringsviljan leder till resultat.
Tar tag i saker och ting. Genomför förändring från idé till handling. Har förmåga att få människor positivt inställda till pågående förändring. Är en god förebild inom enheten och tillåter andra att växa/ utvecklas genom förändringsarbete. Uppmuntrar konstruktivt kritiskt tänkande bland kollegor.

Kriterium: Kompetens och ansvarstagande

Måste förbättras
Bra
Innebär att medarbetaren når de uppställda målen på arbetsplatsen samt motsvarar det eftersträvade beteendet, det vill säga man har nått ett bra och förväntat resultat
Mycket bra
Innebär att medarbetaren relativt konsekvent överträffar de uppställda målen samt också överträffar det eftersträvade beteendet
Föredömligt
Innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda mål och är en tydlig förebild för andra avseende eftersträvat beteende
Utnyttjar sin kompetens och väljer metod och arbetsform utifrån uppdragets karaktär
Det mesta nytt upplevs som jobbigt – gör ofta som man alltid har gjort. Omsätter sällan medvetet ny kunskap/erfarenhet i praktiskt arbete. Ser/uppmärksammar sällan andra kollegors arbetsinsatser.
Försöker att omsätta nya kunskaper i praktiskt arbete. Delar med sig av erfarenheter om någon frågar efter det, men då huvudsakligen i arbets- grupper där man känner sig trygg. Uppmärksammar andras goda insatser. Deltar i anordnade utbildningar.
Söker aktivt efter nya kunskaper och startar idéutbyte och diskussioner utifrån aktuella händelser. Delar spontant med sig av kunskaper/erfarenheter både i formella och informella sammanhang. Lyfter fram andra kollegor och berömmer spontant.
Är medveten om sin egen kompetens och utnyttjar/bjuder på den i olika sammanhang. Lyssnar och är lyhörd för andras idéer och omsätter dessa. Ger feedback ofta och ärligt. Får på ett positivt sätt med sig andra och vågar själv blomma, även i motstånd.
Prioriterar på eget initiativ bland arbetsuppgifter för arbetsgruppens och verksamhetens bästa
Missbrukar ofta arbetstider och tar långa raster. Missar ofta administrativa rutiner och sluttider t ex lönerapportering, semesterlistor, statistik m.m. Följer ofta ej fattade beslut, håller med teoretiskt men ställer sig sedan utanför, ”det gäller andra” Framhåller ofta att ingen informerat mig. Ser inte sitt eget ansvar i informations-flödet. Känner ofta ej till verksamhetens övergripande mål och styrdokument.
Fullföljer sina arbetsuppgifter och känner ansvar för att arbetet flyter. Följer gällande regler arbetsrutiner och uppgjorda planeringar. Hanterar administrativa arbetsuppgifter och försenar ej dessa. Tar emot muntlig och skriftlig information och delar med sig om någon efterfrågar det. Känner till verksamhetens övergripande mål och styrdokument och arbetar efter dessa. Vet var informationen finns att tillgå och använder detta.
Tar stort ansvar i det egna teamet och på skolan. Är väl insatt i gällande planeringar och administrativa uppgifter och kan prioritera rätt från början. Hanterar kända och okända situationer praktiskt i vardagen på ett föredömligt sätt. Frågar efter ny information och känner ansvar i att vara uppdaterad. Delar frikostigt med sig, både formellt och informellt. Har förmåga att relatera sitt eget arbete till verksamhetens övergripande mål och styrdokument.
Vågar fatta egna beslut i enlighet med gällande lagstiftning, ser möjligheter och hittar oftast praktiska lösningar. Känner ansvar för den totalt utförda kvalitén vilket innefattar , skolenheten, förvaltningen och kommuninvånarnas syn på utfört arbete. Söker aktivt efter aktuell information och följer debatten även ur ett omvärldsperspektiv. Är mycket väl insatt i verksamhetens övergripande mål och styrdokument och omsätter detta i samspel med andra. Försöker kontinuerligt utveckla befintliga system för information i verksamheten.
Tar ansvar för sin yrkesmässiga utveckling
Ser inte sina egna utvecklingsbehov. Tycker ofta sig kunna allt redan eller flyr ifrån arbetet genom att sitta av utbildning – mestadels passiv och oengagerad. Upplever medarbetarsamtal som onödiga och tidskrävande.
Har insikt om egna utvecklingsbehov. Tar del av nya kunskapsfakta och deltar aktivt i den utbildning som erbjuds. Är väl medveten om sina styrkor och svagheter och är beredd/medveten att förändra sig.
Vill utvecklas och kommer med egna förslag angående relevant egen utbildning och utveckling. Delar aktivt med sig av egna erfarenheter och utvecklar aktivt sitt arbete inom elevhälsan. Omsätter sina kunskaper i det praktiska arbetet i samarbete med andra som leder till högre måluppfyllelse.
Ser sina egna behov och har en genomtänkt plan för egen utveckling. Är beredd att satsa egen tid för att utvecklas själv. Är lyhörd för behoven i arbetsgruppen och delar aktivt med sig av kunskaper/ erfarenheter som leder till ökad kvalité i verksamheten.
Håller deadlines och levererar
Missar ofta deadlines- Levererar inte svar, enkätsvar eller dokument försent så att kollegor i sin tur drabbas och resultatet försämras.
Håller deadlines och levererar det som förväntas.
Levererar föredömligt i mycket god tid samt korrekta dokument utifrån underlag/beställning.
Levererar förstklassigt med betoning på utveckling samt delaktighet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: