Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 1-3.

Skapad 2020-02-10 10:01 i Östergårdsskolan Mölndals Stad
En matris med kunskapskraven i svenska som andraspråk att använda för åk 1-3. Uppdaterad version utifrån kunskapskraven i åk 1 och avstämningspunkterna i Skolverkets bedömningsunderlag (2019).
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

En matris med kunskapskraven i svenska att använda för åk 1-3. Då ruta åk 1, åk 2 eller kunskapskraven åk 3 är ifyllda innebär det att eleven uppnått förväntad kunskapsnivå för respektive årskurs. Om rutan tränar är ifylld betyder det att eleven arbetat med kunskapskravet men inte visat förväntade kunskaper. Är ingen ruta ifylld har kunskapskravet inte behandlats ännu.

Tränar
Kunskapskrav åk 1
Åk 2
Kunskapskraven åk 3
Läsa
Eleven kan läsa enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. (åk 1-3)
Läsa
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. (åk 1-3)
Läsa
Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och pröva då att läsa om och korrigera sig själv.
Läsa
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Eleven kan utifrån egna referensramar föra väldigt enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
Eleven kan utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter. (åk 1-3)
Skriva
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. (åk 2-3)
Skriva
I texterna har eleven skrivriktningen klar för sig. Eleven prövar att skriva för att kommunicera. Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Skriva
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Skriva
Eleven bildar meningar (inget krav på att de markerar dem med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt).
I texterna börjar eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. (åk 1-3)
Skriva
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. (åk 1-3)
Skriva
Utifrån respons kan eleven bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Utifrån respons kan eleven bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt. (åk 2-3)
Läsa, samtala och skriva
Eleven kan utifrån enkla givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter.
Eleven kan utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter. (åk2-3)
Berättande texter och sakprosatexter
Eleven kan utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter.
De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak en fungerande handling. (åk 2-3)
Informationssökning och källkritik
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. (åk 3)
Informationssökning och källkritik
Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt. (åk 3)
Språkbruk
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen. (åk 2-3)
Språkbruk
Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden. (åk 2-3)
Tala, lyssna och samtala
I samtal ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
I samtal ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. (åk 2-3)
Tala, lyssna och samtala
Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd. (åk 2-3)
Tala, lyssna och samtala
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår. (åk 1-3)
Tala. lyssna och samtala
Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner. (åk 1-3)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: