Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga svenska - Läsa steg 1-5

Skapad 2020-02-25 16:04 i Slottsjordsskolan Halmstad
Bygga svenska för åk. 1-3. I denna matris ingår observationspunkterna för Läsa steg 1-5.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk

Läsa - Steg 1

Har inte bedömts ännu
Eleven...
börjar bli bekant med kopplingen mellan ljud och symbol i det svenska språket och visar det genom att läsa ljudenligt stavade ord högt
läser ord och visar sin förståelse av dessa, exempelvis genom att peka på en bild eller på ett föremål
visar en viss övergripande förståelse, till exempel genom att para ihop en bild med en mening eller en fras
lokaliserar explicit information i korta bekanta texter och visar förståelse genom att svara på enkla frågor med bekant ordförråd, till exempel "Vem är det? Vad gör hon Vad äter räven?"
Använder bilder och andra multimodala resurser för att skapa mening i en läst text

Läsa - Steg 2

Har inte bedömts ännu
Eleven...
läser med stöttning texter som man har arbetat med i klassen och kan svara på frågor om information som tydligt framgår i texten, till exempel "Vem hoppar Dilan rep med?"
läser med stöttning enkla texter och kan med stöd av frågor eller bilder återge enkla händelseförlopp i den lästa texten
samtalar, med stöttning i form av följdfrågor och omformuleringar, om enkla texters innehåll och kan då även svara på frågor vars inte går att hitta direkt i texten, till exempel "Om du var Max, skulle du springa då? Varför? Tycker du Max gör rätt? Varför?"
skapar tillsammans med lärare och kamrater förståelse för texters innehåll utifrån bilder och andra multimodala resurser

Läsa - Steg 3

Har inte bedömts ännu
Eleven...
återger texters huvudinnehåll självständigt eller med stöttning, beroende på textens längd och svårighetsgrad
kan svara på frågor där svaren framgår tydligt i texten, till exempel "Var lever tigern? Vem handlar texten om?"
kan svara på frågor när textinnehållet är känt och bearbetat, även när svaren inte finns tydligt uttryckta, till exempel "Hur känner sig Elias?"
känner igen och kan härleda leden i sammansatta ord där båda leden har en tydlig koppling till vad de beskriver, till exempel "dataspel= spel man spelar på en dator

Läsa- Steg 4

Har inte bedömts ännu
Eleven...
läser om, tar stöd av sammanhanget och ställer frågor när det uppstår problem med förståelsen
kan förklara och omformulera ord, meningar och avsnitt i en text och svara på frågor som "Vad hände här? Vad betyder det? Hur kan man säga det med andra ord? Vad i texten/ vilka ord visar det?"
använder information i bilder, grafer och andra multimodala resurser för att fördjupa förståelsen av en text
kan med stöttning tolka information och svara på frågor, även om svaret inte direkt går att utläsa i texten
samtalar om texter och sammanfattar innehållet med viss stöttning
kan göra relevanta kopplingar till egna erfarenheter eller andra texter för att befästa och bekräfta förståelsen

Läsa - Steg 5

Har inte bedömts ännu
Eleven...
samtalar om och sammanfattar självständigt innehållet i olika typer av texter
kan med stöd av frågor dra slutsatser där hon eller han måste sammanföra information från olika delar av en text
tolkar texter med stöd av underförstådda betydelser, till exempel humor eller kulturspecifika referenser
Ny aspekt
kan med lärarens stöttning samtala om texter och fundera över hur författaren väljer att uttrycka budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: