Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursmatris franska 5

Skapad 2020-03-03 22:01 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Kursmatris franska steg 5
Gymnasieskola 3 Moderna Språk - Franska

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används. Målspråkets utbredning och ställning i världen.

Reception

 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
 • Sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
 • Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk.
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera dem samt för att skapa struktur och anpassa dem till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.

Kursmatris FRA5

Franska 5
F
E
D
C
B
A
Reception - lyssna
Förståelse av målspråket i tal [...] samt förmåga att tolka innehållet.
Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i varierande tempo [...] i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i varierande tempo [...] i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i varierande tempo [...], i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Reception - läsa
Förståelse av målspråket i [...] skrift samt förmåga att tolka innehållet.
Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer [...] i tydligt formulerade texter, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer [...] i tydligt formulerade texter, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer [...] i tydligt formulerade texter, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Produktion - tala
Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal [...].
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga [...] framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntlig [...] interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga [...] framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I muntlig [...] interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga [...] framställningar i olika genrer formulerar sig eleven varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I muntlig [...] interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt.
Produktion - skriva
Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i [...] skrift.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I [...] skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I [...] skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I [...] skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I [...] skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I [...] skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I [...] skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt.
Strategier - lyssnande/läsning
Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
Eleven väljer och använder med viss säkerhet strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talat och skrivet språk.
Eleven väljer och använder med viss säkerhet strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talat och skrivet språk.
Eleven väljer och använder med säkerhet strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talat och skrivet språk.
Strategier - interaktion
Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Anpassning
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
Eleven bearbetar och gör enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven bearbetar och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Diskutera/reflektera
Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: