Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 1-3 SO-Bedömningsstöd Vårby RO

Skapad 2020-03-27 09:37 i Grindstuskolan Huddinge
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att leva tillsammans Förmågan att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • SO   3
Du vet att människor kan flytta från en plats till en annan.
Du vet att en flytt kan påverka de som flyttar.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Förmågan att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • SO   3
Du känner till att det finns trafikregler.
Du vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem.
Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Förmågan att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO   3
 • SO   3
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, t ex gott och ont, rätt och orätt, samt kamratskap.
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, t ex gott och ont, rätt och orätt, samt kamratskap. Du kan motivera dina åsikter.
Du kan prata om frågor som du känner till som handlar om livet.
Att leva i närområdet Förmågan att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • SO   3
Du vet att det finns olika yrken. Du vet att det finns polis och brandkår tex.
Du kan nämna några olika yrken och vet vad de gör.
Du anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Förmågan att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • SO   3
Du vet att människor bor på olika ställen i samhället.
Du förstår att människor bor på olika ställen beroende på hur naturen ser ut.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Förmågan att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
Du vet att samhället har förändrats genom åren.
Du vet lite om hemortens historia och att människor inte levde som vi gör nu. Du kan ge exempel på vad kristendomen betydde förr i tiden och hur det och andra religioner påverkar skolan och där du bor.
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Att leva i världen Förmågan att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. Förmågan att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • SO   3
Du känner till ordet rättighet och kan berätta om någon rättighet.
Du förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du kan även nämna någon rättighet..
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemmet.
Förmågan att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO   3
Du vet att man kan ta gemensamma beslut i tex ett klassråd.
Du vet att det finns olika regler i samhället och du vet att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas. Vidare kan du beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Förmågan att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • SO   3
Du känner till att det du gör kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Förmågan att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • SO   3
Du vet att man använder pengar för att betala med och kan avgöra rimligheten i vad tex en bil gentemot en godisbit kan kosta.
Du vet att man kan betala med olika medel tex. kontanter och kontokort. Du vet vad några olika för dig viktiga varor kan kosta.
Du beskriver några olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
Förmågan använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO   3
Du vet att människans historia har förändrats genom åren.
Du vet att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader.
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Förmågan att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
 • SO   3
 • SO   3
Du vet att det finns olika religioner.
Du vet att det finns olika religioner och kan ge exempel på några olika religioner och deras högtider.
Du beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Förmågan att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
 • SO   3
 • SO   3
Du vet att Bibeln innehåller olika berättelser och att människor i Sverige har trott på olika gudar.
Du känner till några delar ur Bibeln. Du vet att kristendomen hade en stor roll i skolan förr.
Du återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger du exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Att undersöka verkligheten Förmågan att söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • SO   3
 • SO   3
Du kan ta del av enkel information i olika medier.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Du kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Förmågan att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
 • SO   3
Du gör enkla undersökningar av omvärlden.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: