Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1-5

Skapad 2011-11-20 19:20 i Svenshögsskolan Lunds för- och grundskolor
Matris i matematik för åk 1-5.
Grundskola 1 – 5 Matematik

Matris i matematik för åk 1-5.

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Intresse för matematik
Använder matematik i spel och lekar.
Visar intresse för ämnet matematik.
Vågar ta sig an utmaningar.
Förstår hur man kan använda matematik i olika situationer i vardagen.
Kan muntligt och skriftligt förklara sitt tänkande.
Kan resonera logiskt.
Visar stort intresse och kreativitet.
Frågar efter svårare uppgifter/löser problem på eget initiativ.
Taluppfattning
Naturliga tal
Vet hur siffrorna skrivs. Är bekant med räknesätten addition och subtraktion 0-10.
Är bekant med räknesätten addition och subtraktion. Samt förstår positionssystemet 0-100.
Behärskar addition och subtraktion samt förstår positionssystemet. 0-200 Kan hantera miniräknare. (heltal).
Behärskar addition och subtraktion inom talområdet 0-200 samt förstår positionssystemet 0-1000.
Behärskar addition och subtraktion inom talområdet 0-1000.
Har en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal. Kan göra uträkningar med huvudräkning, skriftliga räknemetoder och miniräknare. (De fyra räknesätten)
Visar säkerhet i räkning med naturliga tal. Använder miniräknare.
Visar säkerhet i räkning med naturliga tal och decimaltal. Använder miniräknare.
Bråk
Kan förstå begreppen en halv, en tredjedel och en fjärdedel.
Kan dela upp helheter i olika antal delar samt kunna beskriva, jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Kan jämföra bråk med samma nämnare.
Kan jämföra bråk med olika nämnare.
Kan räkna ut en viss del av ett antal.
Förstår sambandet mellan bråk och decimaltal.
Förstår sambandet bråk, decimaltal och procent.
Kan addition och subtraktion av bråk med olika nämnare.
Mätning, rumsuppfattning och geometriska samband
Tid
Kan årstiderna.
Kan ordningen på veckodagarna.
Kan ordningen på månaderna.
Kan klockan analogt.
Kan göra jämförelser av olika tider samt kan uppskatta, och mäta tider med vanliga måttenheter.
Kan sambandet år, månader, veckor, dygn, timmar, minuter och sekunder.
Kan jämföra, uppskatta och mäta tider.
Kan mäta och läsa av digital tid. Kan beräkna tidsskillnader.
Area
Kan jämföra olika areor.
Kan beräkna area med kroppsmått.
Förstår begreppet omkrets.
Kan förstå och beräkna omkrets.
Förstår begreppet area.
Kan jämföra, mäta och uppskatta areor.
Kan beräkna area i enheterna m², dm², cm².(rektanglar och kvadrater)
Kan beräkna area i för trianglar och sammansatta figurer(rektangel+ kvadrat+ triangel)
Enheter
Kan jämföra längder, vikter och volymer.
Kan mäta med vanliga måttenheter.
Kan uppskatta, jämföra och mäta längd, volym och vikt.
Kan använda olika enheter.
Kan jämföra, uppskatta och mäta längd volym och vikt samt kan använda ritningar och kartor.
Kan använda och omvandla enheter för längd, vikt och volym.
Kan beräkna volymer i enheterna m³, dm³ och cm³.
Geometriska figurer
Kan känna igen olika geometriska figurer.
Kan rita och namnge olika geometriska figurer.
Kan rita olika geometriska figurer efter givna mått.
Kan beskriva, namnge och jämföra två och tredimensionella objekt samt bygga tredimensionella figurer efter instruktion.
Kan skilja på olika vinklar. (rät, spetsig, trubbig)
Kan skilja på olika vinklar och använda gradskiva.
Kan känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer.
Kan rita och se skillnad på geometriska figurer med givna mått.
Sortering, statistik och sannolikhet
Kan göra och avläsa enkla stapeldiagram.
Kan göra och avläsa enkla linjediagram.
Kan göra och avläsa cirkeldiagram.
Kan avläsa och tolka data i tabeller och diagram.
Kan undersöka och föra in egna resultat i tabeller och diagram.
Kan tolka information i tabeller och diagram, ställer frågor och drar slutsatser om informationen.
Förstår och kan beräkna medelvärde.
Kan göra bedömningar av och resonera om tabell- och diagramresultat.Förstår chans/risk faktorer.
Symboler och mönster
Räknesätten
Förstår sambandet antal-siffra.
Kan tecknen + och - .
Förstår betydelsen av likhetstecknet.
Kan förklara vad de fyra olika räknesätten står för och deras samband med varandra. (konkret)
Kan formulera sig med det matematiska symbolspråket.
Klarar tabellerna 1-10.
Förstår och kan använda de fyra räknesätten.
Formulerar och löser problem med de fyra räknesätten.
Talmönster
Har förståelse för siffror och dess värde.
Förstår tallinjen och kan talens grannar upp till 100.
Kan udda och jämna tal.
Kan beskriva mönster i enkla talföljder.
Kan konstruera och redogöra för enkla talmönster.
Kan upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler.
Har förståelse för obekanta tal i enkla formler.
Ser talmönster. Kan ta reda på det obekanta i enkla formler(ekvationer).
Problemlösning
Vågar ta sig an ett problem.
Kan göra egna räknesagor.
Lyssnar till andras förklaringar och lösningar.
Kan illustrera lösningen till ett matematiskt problem.
Kan hitta en metod för att lösa ett problem.
Kan välja lämplig metod för att lösa ett problem.
Kan använda en lämplig metod för att lösa ett problem.
Kan kritiskt granska, tolka, jämföra och värdera resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: