Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2020-04-24 09:05 i Stenkulan Lerum
Grundskola 4 – 5

Rubrik 1

Geometri
På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Problemlösning
I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
• Löser enkla geometriska problem med fyrhörningar, längd (ibland omkrets) och area. • Beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. • Väljer godtagbara strategier och metoder vid problemlösning.
Begrepp
Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
• Känner igen fyrhörningar även om de är vridna 45 grader. • Jämför och namnger kvadrat, rektangel, romb och parallellogram. • Beskriver fyrhörningar godtagbart utifrån egenskaper och använder några relevanta ord som hörn och parallella sidor osv. • Beskriver fyrhörningars vinklar med orden rät, spetsig och trubbig. • Vet vad som menas med area och omkrets. • Använder för det mesta lämpliga enheter för area och omkrets.
Metoder
Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
• Använder någon godtagbar metod för att uppskatta, jämföra och bestämma omkretsen och arean hos fyrhörningar. • Beräknar arean på kvadrater och rektanglar med tillfredsställande resultat. • Använder miniräknare.
Resonemang
I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
• Ställer frågor, framför och bemöter argument om geometriska figurers egenskaper. • För enkla resonemang om resultatens rimlighet vid undersökningar med fyrhörningar.
Kommunikation
Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
• Beskriver skillnader och likheter mellan olika fyrhörningar t.ex. kvadrat och rektangel. • Använder linjal och ritar godtagbara fyrhörningar. • Redogör på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt och kan teckna en beräkning för miniräknare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: