Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analys av förskolans måluppfyllelse - Loppan

Skapad 2020-04-24 14:50 i Vittinge förskola Heby
Denna används för att utvärdera förskolans måluppfyllelse
Förskola

Denna används för att utvärdera förskolans måluppfyllelse

Normer och värden

Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa
Instämmer inte alls - Varför?
Instämmer delvis - Varför?
Instämmer till stor del - Varför?
Instämmer helt - Varför?
1
Varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.
2
Vi ger varje barn förutsättningar för att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande samt utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och vilja hjälpa andra
3
Vi ger varje barn förutsättningar för att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde samt de mänskliga rättigheterna och arbetar aktivt och medvetet med jämställdhet
4
Vi ger varje barn förutsättningar för att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och för att aktivt delta i samhället.
5
Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där varje barn får likvärdiga möjligheter att aktivt delta samt utvidga sitt perspektiv oavsett kön. Vi visar respekt för varje individ och skapar ett demokratiskt klimat där barnen får möjlighet att känna samhörighet.
6
Varje barn får likvärdiga möjligheter att utveckla normer för arbetet och samvaron i barngruppen. Vi stimulerar barnens samspel och hjälper och ger stöd för dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och visa respekt för varandra
7
Vi samverkar i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling.
8
Vi stimulerar barnens samspel och hjälper och ger stöd för dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och visa respekt för varandra.
9
Vi uppmärksammar och problematiserar och hjälper barnen att utveckla förmågan att ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
10
Vi förankrar de grundläggande värdena samtidigt som vi gör barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar
11
Vi samarbetar med vårdnadshavare och diskuterar regler och förhållningssätt i förskolan med dem för att främja barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Barns delaktighet och inflytande

Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa .
Instämmer inte alls - Varför?
Instämmer delvis - Varför?
Instämmer till stor del - Varför?
Instämmer helt - Varför?
12
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation och utöva inflytande över sin utbildning
13
Vi säkerställer att barnens uppfattningar och åsikter tas till vara och kommer till uttryck i utbildningen samt att varje barn har ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll
14
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla förmåga att ta ansvar för sina handlingar, samvaron i barngruppen och för miljön i förskolan.
15
Vi säkerställer att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen.
16
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla förståelse för demokratiska principer och förbereder dem för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle
17
Vi följer upp och utvärderar vårdnadshavares möjlighet till inflytande.

Omsorg, utveckling och lärande

Stimulera nyfikenhet. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling
Instämmer inte alls - Varför?
Instämmer delvis - Varför?
Instämmer till stor del - Varför?
Instämmer helt - Varför?
18
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla sin identitet, känna trygghet i den samt medvetenhet om sin kroppsliga och personliga integritet. Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga
19
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
20
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla förmågan att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
21
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla förmågan att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
22
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla fantasi och föreställningsförmåga.
23
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla motorik, koordination och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
24
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.
25
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
26
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla intresse för berättelse, bilder och text i olika medier, såväl digitala som andra, samt förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
27
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd, samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
28
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk
29
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
30
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
31
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
32
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
33
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
34
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskap om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
35
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.
36
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.
37
Vi ger varje barn förutsättningarna för att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
38
Varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper. Varje barn tycker att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker.
39
Varje barn får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och stimuleras till att använda hela sin förmåga.
40
Varje barn erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila.
41
Varje barn utmanas och stimuleras i sin motoriska, social, emotionella och kognitiva utveckling.
42
Varje barn får goda förutsättningar för att bygga upp tillitsfulla relationer och för att känna sig trygga i gruppen
43
Varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
44
Vi verkar för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande
45
Vi inspirerar och utmanar barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val.
46
Vi uppmärksammar samt ger ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling.
47
Vi skapar förutsättningarna för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
48
Vi skapar förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
49
Vi skapar förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: