Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsunderlag för Eldorado 5B

Skapad 2020-05-08 11:22 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Bedömningsunderlag för de olika kapitlen i Eldorado 5B
Grundskola 5 – 6 Matematik

Bedömningsunderlag för de olika kapitlen i Eldorado 5B

Kapitel 5, Bråk. Procent, bråk och decimaltal.

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Kunna namnge, rita, visa och beskriva bråk, även i blandad form, vid såväl del av helhet som en del av antal.
Förklara täljarens och nämnarens funktion och skriva olika bråk för samma tal.
Växla mellan bråkform och blandad form.
Läsa av och markera bråk på tallinjen.
Jämföra bråk med en halv och en hel, som stöd vid jämförelser och storleksordning.
Räkna med bråk.

Procent, bråk och decimaltal

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Veta att ordet procent betyder hundradel och uttrycks med tecknet %.
Förklara sambandet bråkform - decimalform - procentform vid en hel, en halv, en fjärdedel, en tindel och hundradel.
Läsa av och visa 100%, 50%, 25%, 10% och 1% vid helheter och vid antal.
Räkna med procenttalen ovan och då använda huvudräkning och räkna 50% som hälften och 25% som en fjärdedel, "hälften av hälften", samt beräkna 75%. Kunna räkna t.ex. 70% som 7 x 10% av något.
Beräkna procentsatserna ovan vid enkel minskning och ökning.
Föra överslag vid procent, t.ex. 21% är lite mer än 20% av något samt att 68% är lite mindre än 70% av något.

Kapitel 6, Stora tal. Avrundning och överslag. Negativa tal.

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Stora tal. Skriva och läsa tal. Talföljder. Hoppa 1 och 10.Tallinjen.Huvudräkning, alla räknesätt.
skriftliga räknemetoder i multiplikation och division.
Avrundning och överslag. Tecknet ungefär =. Avrunda till tiotal. Avrunda till hundra tal. Överslagsräkning efter avrundning.
Avrunda stora tal, avrunda till heltal, avrunda decimaltal.

Negativa tal

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Kunna läsa av och markera negativa tal på tallinjen.
Storleksordna tal där negativa tal ingår.

Kapitel 7, Koordinater. Omkrets och area. Cirkelns omkrets. Tid.

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Kunna använda fältkoordinater på kartor och spelplaner, t.ex. schackbräden.
Avläsa och sätta ut koordinater för skärningspunkter i alla fyra kvadranterna och veta att x-koordinaten skrivs före y-koordinaten
Välja en lämplig gradering vid konstruktion av ett koordinatsystem.

Omkrets och area

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Kunna beräkna omkretsen på rektanglar och andra månghörningar, även oregelbundna.
Beräkna arean av rektanglar med tydligt angivna sidor.
Veta att rektanglar med samma area kan se ut på olika sätt och ha olika lång omkrets och att rektanglar med samma omkrets också kan se ut på olika sätt och ha olika stor area.
Använda och ange enheter för längd och area korrekt.
Beräkna cirkelns omkrets när radien eller diametern på cirkeln är given, samt kunna beräkna diametern eller radien när omkretsen är given.
Veta att pi är ungefär = 3,14.
Tid. Kunna ange tider på en tidslinje för ett längre eller kortare tidsområde.
Beräkna tidsskillnader. Storleksordna tider. Använda tidtabeller.

Kapitel 8, Diagram. Lägesmått. Sannolikhet.

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Kunna bestämma något att undersöka, planera genomförande och samla in data på olika sätt.
Göra en frekvenstabell och föra över informationen från den till lämpligt diagram.
Välja lämpliga diagram för att redovisa sina resultat, stapeldiagram, linjediagram eller cirkeldiagram.
Gradera ett diagram på ett lämpligt sätt.
Hämta information från diagram och frekvenstabeller.

Lägesmått

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Kunna de två lägesmåtten typvärde och medelvärde.
Bestämma typvärdet i en datamängd och veta när det kan användas.
Beräkna medelvärdet i en datamängd och veta när det är lämpligt att använda.

Sannolikhet

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Kunna bedöma sannolikheten i praktiska situationer i vardagen, dvs om det är mycket eller lite sannolikt att en händelse ska inträffa.
Uttrycka sannolikheten som ett bråk mellan 0 och 1 eller som procent.
Beräkna sannolikheten som; antalet gynsamma händelser med antalet möjliga händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: