Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Favoritmatematik 4A

Skapad 2020-05-11 21:22 i Sjöfruskolan Umeå
Rationella tal och deras egenskaper. Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska. Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftlig metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol. Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. Metoder för enkel ekvationslösning. Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras beskrivas och uttryckas. Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök. Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram. Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Grundskola 4 Matematik

PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA • Kunna lösa problem i elevnära situationer • Kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet • Kunna se om mitt svar är rimligt • Kunna använda alternativa lösningar på samma problem

METODFÖRMÅGA • Kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring • Kunna använda miniräknare

BEGREPPSFÖRMÅGA • Kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer • Kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGA • Kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer • Kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

Bedömningen avser

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbar/ E-nivå
Högre nivå
Problemlösning
I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. I vilken grad kan eleven beskriva sitt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer. Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser. I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat.
Tolkar och löser problem med stora tal på ett godtagbart sätt i • addition • subtraktion • multiplikation • division • blandade räknesätt Tolkar och löser problem med statistik på ett godtagbart sätt. Tolkar och löser problem med obekanta tal (ekvationer) på ett godtagbart sätt. Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt. Bedömer rimligheten i ett resultat.
Begrepp
Hur väl eleven använder olika begrepp. Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven använder olika uttrycksformer. I vilken grad eleven visar kunskaper om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp.
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang t.ex: term, term, summa term, term, differens, faktor, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, negativa tal, stapeldiagram, linjediagram, uttryck, och ekvationer. Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol. Visar på samband mellan olika begrepp, som sambandet mellan addition/subtraktion och multiplikation/division.
Metoder
Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är. Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel.
Använder huvudräkning i addition och subtraktion. Använder huvudräkning i multiplikation och division. Använder skriftlig räknemetod och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med: • stora tal t.ex. 5386+3986 i addition. • stora tal t.ex. 4025-813 i subtraktion. Använder skriftlig metod för att utföra beräkningar i multiplikation med naturliga tal. Använder skriftlig metod för att utföra beräkningar i division med naturliga tal.
Resonemang
I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik. Följer och för matematiska resonemang. Motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i • addition och subtraktion. • multiplikation och division. • i tabeller och diagram. • i uppgifter med obekanta tal.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer.
Beskriver sina lösningar på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt. Beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i • räknesätten addition och subtraktion. • räknesätten multiplikation och division. • uppgifter med obekanta tal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: