Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd - läsutveckling åk 1-3

Skapad 2020-05-12 20:08 i Ramsta skola Uppsala
En lärandematris utifrån skolverkets bedömningsstöd. Denna kan göras tillgänglig för elever och vårdnadshavare. Observera att i årskurs 1 måste den lila bedömningsmatrisen (under bedömningsstöd) också fyllas i. Den går ej att publicera för elever och vårdnadshavare då den endast är synlig för lärare och huvudman.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Avstämning åk 1
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning åk 2
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning åk 3
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Lässtrategier - avkodning
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
---
Lässtrategier - flyt
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Lässtrategier
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Lässtrategier - korrigering
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Läsförståelse
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven högläser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Ny aspekt
Läsförståelse
---
---
Eleven högläser elevnära faktatexter och återger handlingen muntligt.
Ny aspekt
Läsförståelse
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Ny aspekt
Läsförståelse
---
---
Eleven läser längre texter på egen hand och visar förståelse för innehållet genom att besvara frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: