Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gilla Läsa skriva Observationspunkter 1-10 + Avstämning I och II

Skapad 2020-05-12 21:04 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Underlag för bedömning av en elevs kunskap i svenska, med utgångspunkt i Skolverkets bedömningsstöd Gilla Läsa Skriva.
Grundsärskola 1 – 6 Svenska

Gilla Läsa skriva Observationspunkter 1-10 + Avstämning I och II

Läsa Observationspunkt 1
Eleven visar intresse för och deltar i aktiviteter där texter ingår samt deltar i samtal om elevnära ordbilder
TM visar intresse för berättande och högläsning
TM visar intresse för innehållet i några elevnära texter (berättande och fakta) genom att delta i samtal om detta
SH börjar visa förståelse för att ordbilder och andra symboler har ett innehåll genom att delta i samtalen om dem
SH känner igen några elevnära ordbilder i närmiljön
SH visar intresse för svenska språkets uttal genom att delta i samtal om detta (ämnet svenska som andraspråk)
Läsa Observationspunkt 2
Eleven deltar i läsande av elevnära bilder och bildtexter samt känner igen några elevnära ordbilder
TM deltar i läsande av elevnära bilder och bildtexter (berättande och fakta) genom att prova på att själv läsa enstaka elevnära ord
TM deltar i samtal om innehållet genom att svara på ja/nej-frågor och enkla frågeordsfrågor
TM tar hjälp av bilder som stöd för att svara på frågor
SH deltar i samtal om innehållet i elevnära ordbilder och andra symboler genom att svara på ja-/ nej-frågor
SH känner igen sitt namn och några vanliga ordbilder i närmiljön, t.ex. namn på bekanta personer, figurer, varumärken och affärer (logografisk avkodning)
SH tar hjälp av talsyntes vid behov
Läsa Observationspunkt 3
Eleven deltar i läsande av elevnära bilderböcker, deltar i samtal om innehållet och handlingen samt känner igen några elevnära ordbilder i texter
TM deltar i läsande av elevnära bilder, bildserier och bilderböcker (berättande och fakta) genom att prova på att själv läsa enstaka elevnära ord
TM deltar i samtal om innehåll och handling i lästa och berättade texter genom att svara på enkla frågeordsfrågor
TM kopplar innehållet till egna erfarenheter och kunskaper
TM tar hjälp av bilder som stöd för att svara på frågor
SH känner igen några elevnära ordbilder i de lästa texterna genom att ta hjälp av bilder (logografisk avkodning)
SH har läsriktningen klar för sig
SH tar hjälp av talsyntes vid behov
Läsa Observationspunkt 4
Eleven deltar i läsande av elevnära bilderböcker, medverkar i samtal om innehållet och handlingen samt läser några ord och använder då logografisk avkodning
TM deltar i läsande av elevnära bilder, bildserier och bilderböcker (berättande och fakta) genom att själv läsa enstaka ord
TM medverkar i samtal om innehåll i lästa texter och handling i berättade texter genom att svara på enkla frågeordsfrågor
TM kopplar innehållet till egna erfarenheter och kunskaper
TM tar hjälp av bilder som stöd för att svara på frågor
SH läser fler och fler vanligt förekommande ord som ordbilder (logografisk avkodning)
SH medverkar i samtal om bokstäver i elevnära ord genom att svara på enkla ja/nej-frågor
SH tar hjälp av talsyntes vid behov
Läsa Observationspunkt 5
Eleven medverkar i samtal om innehåll och handling i lästa texter och deltar i samtal om budskap i berättade texter samt läser elevnära ordbilder och känner igen bokstäver i dessa.
TM medverkar i läsande av bilderböcker (berättande och fakta), baserade i närmiljön, genom att själv läsa enstaka ord eller fraser
TM medverkar i samtal om innehåll och handling i lästa texter genom att svara på frågeordsfrågor
TM deltar i samtal om tydliga budskap i berättade texter genom att svara på ja/nej-frågor
TM kopplar innehållet till egna erfarenheter och kunskaper
TM tar hjälp av bilder som stöd för att svara på frågor
SH läser vanligt förekommande ord som ordbilder (logografisk avkodning)
SH tar hjälp av ordbilder för att ljuda samman bokstäver i ord (enkel ljudning)
SH känner igen bokstäverna i sitt eget namn och i andra elevnära ordbilder
SH tar hjälp av talsyntes vid behov
Avstämning 1 Läsa
Eleven medverkar i läsandet av bilderböcker och samtalet om handlingen och tydliga budskap, samt läser ord eller fraser på egen hand och använder då logografisk avkodning eller enkel ljudning.
• medverkar i läsandet av bilderböcker (berättande och fakta)
• läser ord eller fraser i gemensamt lästa texter
medverkar i samtal om innehåll och handling i lästa och berättade texter genom att bland annat kunna svara på frågeordsfrågor
• deltar i samtal om tydliga budskap i berättade texter genom att svara på ja/nej-frågor
• kopplar innehållet till egna erfarenheter och kunskaper
• tar bland annat hjälp av bilder som stöd för att samtala om innehållet, handlingen och budskapet
• läser vanligt förekommande ord som ordbilder (logografisk avkodning)
• tar hjälp av ordbilder för att ljuda samman bokstäver i ord (enkel ljudning)
• känner igen bokstäverna i elevnära ordbilder
• har läsriktningen klar för sig
• tar hjälp av talsyntes vid behov
Skriva Observationspunkt 1
Eleven visar intresse för och deltar i samtal om elevnära bilder och symboler
TM • visar intresse för innehållet i elevnära bilder genom att delta i samtal om detta
SH visar intresse för elevnära symboler som skyltar, smileys (emoticons) och logotyper i vardagen och deras innehåll genom att delta i samtalen om symbolernas innehåll och funktion
Skriva Observationspunkt 2
Eleven deltar i samtal om innehållet i elevnära bilder, bildserier, ordbilder och andra symboler
TM deltar i samtal om innehållet i elevnära bilder och bildserier genom att svara på enkla ja-/nejfrågor
TM provar på att kopiera eller på eget initiativ skriva/rita enstaka elevnära symboler
TM visar intresse för att kommunicera något till någon genom sitt kopierande/skrivande
SH deltar i samtal om innehållet i elevnära ordbilder och andra symboler genom att svara på ja-/ nej-frågor
SH ställer, efter att ha blivit uppmärksammad på symbolen, frågor om vad elevnära symboler står för
Skriva Observationspunkt 3
Eleven medverkar i samtal om innehållet i bilder eller bildserier, deltar vid lärarens skrivande av bildtexter samt känner igen några elevnära ordbilder
TM medverkar i samtal om innehåll i elevnära bilder eller bildserier
TM deltar vid lärarens skrivande av bildtexter i samtal om vilka ord som passar till vilka bilder
TM provar på att kopiera eller på eget initiativ skriva/rita elevnära symboler
TM visar intresse för att kommunicera något till någon genom sitt kopierande/skrivande
SH känner igen några elevnära ordbilder (logografiskt)
SH deltar i samtal om bokstäver i elevnära ord
SH har skrivriktningen klar för sig
SH använder talsyntes vid behov
Skriva Observationspunkt 4
Eleven deltar i samtal om innehållet i elevnära enkla bildtexter som läraren skriver och visar intresse för ordbilder och bokstäver i orden
TM deltar i samtal om innehållet i elevnära enkla bildtexter genom att svara på enkla frågeordsfrågor om innehållet
TM deltar vid lärarens skrivande i samtal om vilka ord eller formuleringar som passar till vilka bilder
TM provar på att kopiera eller på eget initiativ skriva/rita enstaka elevnära ord
TM skriver sitt namn för hand
TM visar intresse för att kommunicera något till någon genom sitt kopierande/skrivande
SH ser likheter och olikheter mellan ordbilder i det som skrivits gemensamt
SH medverkar i samtal om bokstäver i elevnära ord genom att svara på enkla ja-/nej-frågor
SH använder talsyntes vid behov
Skriva, Observationspunkt 5
Eleven medverkar i skrivande på dator eller för hand genom att gemensamt med läraren skriva ett begränsat antal ord till bilder samt känner igen bokstäver i elevnära ord
TM medverkar i samtal om hur ord och bild passar ihop i bildtexter
TM medverkar i samtal om vad orden betyder
TM medverkar i det gemensamma skrivandet genom att själv skriva enstaka ord på dator eller för hand
TM kopierar på dator ord och meningar från förlaga
TM visar intresse för att kommunicera något till någon genom sitt kopierande/skrivande
SH ser likheter och olikheter mellan ordbilder i det som skrivits gemensamt
SH känner igen bokstäverna i sitt eget namn och i andra elevnära ordbilder
SH använder talsyntes vid behov
Avstämning 1 Skriva
Eleven medverkar i samtal om innehåll i bilder och bildserier och i gemensamt skrivande av bildtexter, samt kopierar ord och meningar och känner igen bokstäver i elevnära ordbilder
medverkar i samtal om innehåll i elevnära bilder eller bildserier
• deltar i samtal om innehållet i elevnära bildtexter
• medverkar i samtal om hur text och bild passar ihop och vad orden betyder
• medverkar i skrivandet genom att själv skriva enstaka ord på dator eller för hand
• kopierar på dator ord och meningar från förlaga
• visar intresse för att kommunicera något till någon genom sitt kopierande/skrivande
• känner igen några elevnära ordbilder (logografiskt)
• ser likheter och olikheter mellan ordbilder
• känner igen bokstäverna i sitt eget namn och i andra elevnära ordbilder
• har skrivriktningen klar för sig
• använder talsyntes vid behov
Läsa , Observationspunkt 6
Eleven medverkar i läsande av och samtal om enkla berättande texter, deltar i enkla resonemang om textens budskap och textens uppbyggnad samt förstår koppling ljud–bokstav
TM medverkar i läsande av enkla berättande texter, baserade i närmiljön, genom att själv läsa ord, fraser eller meningar
TM • medverkar i samtal om innehåll och handling i lästa texter
TM • deltar i resonemang om handling och budskap i berättade texter
TM • kopplar innehållet till egna erfarenheter och kunskaper
TM • tar hjälp av bilder och förkunskaper som stöd för att förstå innehållet i berättande texter
TM • deltar i samtal om berättande texters uppbyggnad med inledning, handling och avslutning
SH • läser ord som ordbilder (logografisk avkodning)
SH • provar att ljuda ihop bokstäver till ord utan något stöd i ordbilder (enkel ljudning)
SH medverkar i samtal om hur fler och fler bokstäver ser ut, heter och låter och förstår kopplingen ljud–bokstav
SH tar hjälp av talsyntes vid behov
Läsa, Observationspunkt 7
Eleven medverkar i läsande av och samtal om enkla faktatexter, deltar i samtal om textens organisation och informationens användbarhet samt använder både logografisk avkodning och ljudning
TM medverkar i läsande av enkla faktatexter baserade i närmiljön genom att själv läsa fraser eller meningar
TM • medverkar i samtal om lästa och berättade faktatexters centrala innehåll
TM • kopplar innehållet till egna erfarenheter och kunskaper
TM • tar hjälp av bilder och förkunskaper som stöd för att förstå innehållet i faktatexter
TM • deltar i samtal om hur informationen i en faktatext kan användas
TM • deltar i samtal om hur lästa faktatexter är uppbyggda
SH läser ord som ordbilder (logografisk avkodning)
SH ljudar ord som tidigare lästs som ordbilder och ord som känns igen genom exempelvis sammanhanget (enkel eller avancerad ljudning)
SH • känner igen de flesta bokstäver
SH • tar hjälp av talsyntes vid behov
Läsa, Observationspunkt 8
Eleven medverkar i läsande av och samtal om berättande texter och i samtal om berättade texter från andra kulturer och tider samt känner igen alla bokstäver
TM medverkar i läsande av enkla sagor och berättelser från olika delar av världen och från olika tider genom att själv läsa meningar eller hela stycken
TM • medverkar i samtal om innehåll och handling i lästa texter
TM • medverkar i resonemang om handling och budskap i berättade texter
TM • kopplar innehållet till egna erfarenheter och kunskaper
TM tar hjälp av bilder och förkunskaper som stöd för att förstå innehållet i texter
TM medverkar i samtal om hur en berättande text är uppbyggd med inledning, handling och avslutning
SH använder både logografisk och ortografisk avkodning
SH använder enkel eller avancerad ljudning när så behövs
SH känner igen alla bokstäver
SH tar hjälp av talsyntes vid behov
Läsa, Observationspunkt 9
Eleven medverkar i läsande av och samtal om faktatexter, medverkar i samtal om textens organisation, centrala innehåll och informationens användbarhet, samt använder framför allt ortografisk avkodning
TM • medverkar i läsande av faktatexter genom att själv läsa hela stycken eller avsnitt
TM • medverkar i samtal om lästa och berättade faktatexters centrala innehåll
TM • kopplar innehållet till egna erfarenheter och kunskaper
TM • kopplar innehållet till egna erfarenheter och kunskaper
TM • medverkar i samtal om lästa faktatexters användbarhet
TM • medverkar i samtal om hur lästa faktatexter är uppbyggda
SH • använder framför allt ortografisk avkodning och för vissa ord logografisk avkodning
SH • använder enkel eller avancerad ljudning när så behövs
SH • tar hjälp av talsyntes vid behov
Läsa, Observationspunkt 10
Eleven medverkar i att hämta information från givna källor och att jämföra berättande texter och faktatexter samt använder sig av både ortografisk avkodning och ljudning
TM • medverkar i läsande av texter genom att själv läsa hela stycken, avsnitt eller texter
TM medverkar i att hämta information och kunskaper från angivna källor: berättade texter, berättande texter och faktatexter
TM • kopplar innehållet till egna erfarenheter och kunskaper
TM • tar hjälp av bilder och förkunskaper som stöd för att förstå innehållet i texter
TM medverkar i samtal om berättande texter och faktatexter med bekant och elevnära innehåll där jämförelser görs mellan deras innehåll och uppbyggnad
SH • använder ortografisk avkodning
SH använder enkel eller avancerad ljudning när så behövs
Läsa, Avstämning II
Eleven medverkar i läsandet av berättande texter och faktatexter och samtalet om innehållet i olika typer av texter, samt läser på egen hand och använder då ortografisk avkodning och, när så behövs, ljudning.
kan – med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll (E)
– med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll (C)
med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll (A)
använder ortografisk avkodning
använder enkel eller avancerad ljudning när så behövs
känner igen alla bokstäver
har läsriktningen klar för sig
tar hjälp av talsyntes vid behov
visar sin förståelse för texterna genom att – svara på frågor om innehållet (E)
– svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt (C)
– svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt (A)
• kopplar det lästa till egna erfarenheter och kunskaper
• tar hjälp av bilder och förkunskaper som stöd för att förstå innehållet i texter
kan – bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer (E)
föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer (C)
föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer (A)
kan – medverka i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll (E)
– jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt (C)
jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett väl fungerande sätt (A)
kan – medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet (E)
– på ett delvis fungerande sätt hämta information från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet (C)
Skriva, Observationspunkt 6
Eleven medverkar i skrivande på dator eller för hand av kortare elevnära bildtexter och börjar koppla bokstäverna till ljud.
TM medverkar i samtal om bildtexters innehåll
TM • medverkar i skrivandet genom att själv skriva ord eller fraser på dator eller för hand
TM • kopierar på dator ord och meningar från förlaga
TM • visar intresse för att kommunicera ett budskap till någon genom det egna skrivandet
TM • deltar i samtal om skrivandets funktion att förmedla budskap till andra
SH • skriver vanligt förekommande ord som helheter (logografiskt eller ortografiskt)
SH • deltar i användning av ljudning
SH medverkar i samtal om hur fler och fler bokstäver ser ut, heter och låter och förstår kopplingen ljud–bokstav
SH • deltar i att använda digitala skrivverktyg
Skriva, Observationspunkt 7
Eleven prövar att på egen hand skriva korta bildtexter på dator och tar hjälp av digitala skrivverktyg
TM • medverkar i samtal om texters innehåll och budskap
TM • medverkar i skrivande genom att själv skriva ord, fraser eller meningar på dator
TM • skriver på egen hand på dator enstaka ord eller fraser till bilder
TM • visar intresse för att kommunicera ett budskap till någon genom det egna skrivandet
TM förstår betydelsen av att skriva läsligt/korrekt så andra kan ta del av det som skrivits och att använda digitala verktyg för att få stöd för detta
SH • skriver vanligt förekommande ord som helheter (logografiskt eller ortografiskt)
SH • prövar att ljuda ut ord
SH • känner igen de flesta bokstäver
SH • deltar i att markera mellanrum mellan ord
SH • deltar i att använda digitala skrivverktyg
Skriva, Observationspunkt 8
Eleven medverkar i skrivande av elevnära berättande texter på dator och för hand, och deltar i samtal om berättelsens innehåll och struktur samt känner igen alla bokstäver och använder ljudning när så behövs
TM • medverkar i samtal om texters innehåll och budskap
TM medverkar i skrivandet av elevnära berättande texter genom att själv skriva ord, fraser eller meningar på dator och för hand
TM • börjar skriva enkla berättande texter med stöd i bilder på dator och för hand
TM • visar intresse för att kommunicera ett budskap till någon genom det egna skrivandet
TM • deltar i samtal om strukturen i en berättande text: inledning, handling och avslutning
SH • skriver vanligt förekommande ord som helheter (logografiskt eller ortografiskt)
SH • använder ljudning när så behövs
SH • känner igen alla bokstäver
SH • medverkar i att markera mellanrum mellan ord
SH • deltar i att markera meningar med stor bokstav och punkt
SH • medverkar i att använda digitala skrivverktyg
Skriva, Observationspunkt 9
Eleven medverkar i skrivande av elevnära faktatexter på dator och för hand och deltar i samtal om innehållet och hur det är organiserat samt använder ljudning och medverkar i att sätta ut stor bokstav och punkt
TM • medverkar i samtal om innehåll och budskap i olika typer av texter
TM medverkar i skrivandet av elevnära faktatexter genom att själv skriva ord, fraser eller meningar på dator och för hand
TM • börjar skriva enkla faktatexter med stöd i bilder på dator och för hand
TM • visar intresse för att kommunicera ett budskap till någon genom det egna skrivandet
TM medverkar i samtal om hur en faktatext kan organiseras genom att exempelvis olika aspekter av ämnet behandlas var för sig
SH • skriver vanligt förekommande ord som helheter (logografiskt eller ortografiskt)
SH • använder ljudning när så behövs
SH • medverkar i att använda stor bokstav och punkt för att markera meningar
SH • medverkar i att använda digitala skrivverktyg
Skriva, Observationspunkt 10
Eleven skriver texter på dator och för hand med olika syften och budskap och medverkar i att strukturera texterna genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt och i att använda digitala verktyg
TM • medverkar i samtal om innehåll och budskap i olika typer av texter
TM • skriver enkla eller mer avancerade texter på dator och för hand
TM • visar intresse för att kommunicera ett budskap till någon genom det egna skrivandet
TM • visar intresse i samtal om skrivande med olika syften och olika mottagare
SH • skriver fler och fler ord som helheter (logografiskt eller ortografiskt)
SH • använder ljudning när så behövs
SH medverkar i att markera mellanrum mellan ord och använda stor bokstav och punkt för att markera meningar
SH • medverkar i att använda digitala skrivverktyg
Skriva, Avstämning II
Eleven medverkar i samtal om innehåll och budskap i olika typer av texter, skriver egna texter för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg samt skriver fler och fler ord som helheter (logografiskt eller ortografiskt) och använder ljudning när så behövs.
• medverkar i samtal om innehåll och budskap i olika typer av texter
• visar intresse för att kommunicera ett budskap till någon genom det egna skrivandet
kan – med stöd av bilder skriva ord och meningar (E)
skriva texter med flera meningar och texter till bilder så att text och bild samspelar (C)
– skriva texter med handling och tydligt innehåll (A)
visar intresse i samtal om skrivande med olika syften och olika mottagare
• medverkar i samtal om hur texter är uppbyggda
kan – medverka i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt (E)
strukturera texter på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt (C)
strukturera texter på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt (A)
• skriver fler och fler ord som helheter (logografiskt eller ortografiskt)
• använder ljudning när så behövs
• känner igen alla bokstäver
• har skrivriktningen klar för sig
kan – medverka i att skriva för hand och på dator (E)
– skriva för hand och på dator (C)
skriva för hand och på dator (A)
kan – medverka i att använda digitala skrivverktyg (E)
använda digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt (C)
använda digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt (A)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: