Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål romani chib som förstaspråk år 4-6

Skapad 2020-05-14 13:55 i Kärnhuset ML Halmstad
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Rubrik 1

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet eller diskussionen.
Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet eller diskussionen.
Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som väl upprätthåller samtalet eller diskussionen.
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk samt viss anpassning till mottagaren. Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga framställningar med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk samt relativt god anpassning till mottagaren. Genom att på ett ändamålsenligt sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga framställningar med väl fungerande struktur, innehåll och språk samt god anpassning till mottagaren. Genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.
Skriva texter
Eleven kan skriva texter med begripligt innehåll och viss språklig variation.
Eleven kan skriva texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation.
Eleven kan skriva texter med tydligt innehåll och god språklig variation.
Anpassa innehåll och språk
Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med relativt god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Söka och välja ut information
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt söka och välja ut information ur faktatexter.
Eleven kan på ett ändamålsenligt sätt söka och välja ut information ur faktatexter.
Eleven kan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt söka och välja ut information ur faktatexter.
Beskrivningar och berättarstruktur
Eleven kan presentera information i form av faktatexter med i huvudsak fungerande struktur, enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan presentera information i form av faktatexter med relativt väl fungerande struktur, utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Eleven kan presentera information i form av faktatexter med väl fungerande struktur, välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk, och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Beskriva estetiska uttryck
Eleven har grundläggande kunskaper om romsk kultur och visar det genom att ge enkla beskrivningar av estetiska uttryck i den romska kulturen.
Eleven har goda kunskaper om romsk kultur och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar av estetiska uttryck i den romska kulturen.
Eleven har mycket goda kunskaper om romsk kultur och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar av estetiska uttryck i den romska kulturen.
Resonera med anknytning till modersmålet
Eleven för också enkla resonemang om romers levnadsvillkor i Sverige och andra delar av världen under olika tider.
Eleven för också utvecklade resonemang om romers levnadsvillkor i Sverige och andra delar av världen under olika tider.
Eleven för också välutvecklade resonemang om romers levnadsvillkor i Sverige och andra delar av världen under olika tider.
Resonera med anknytning till modersmålet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om några samhällsfrågor som berör romer i dag.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om några samhällsfrågor som berör romer i dag. .
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om några samhällsfrågor som berör romer i dag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: