Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsmatris i matematik F-3

Skapad 2020-05-19 15:23 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Matematik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Taluppfattning och tals användning
naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp (kunskapskrav)
Eleven är osäker på tals inbördes relationer samt hur man kan dela upp dem.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, beskriva tals inbördes relation samt dela upp tal.
Eleven känner till naturliga tal och visar det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
hur naturliga tal kan användas för att ange antal och ordning
Eleven kopplar ihop siffran med rätt antal.
Eleven kan ordningstalen första till femte.
Eleven kan ordningstalen första till trettioförsta.
hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal
Eleven förstår begreppet ental och kan ge exempel. Eleven kan räkna till tio.
Eleven förstår begreppet tiotal och kan ge exempel. Eleven kan rabbla tiotalen.
Eleven förstår begreppen hundratal samt tusental och kan ge exempel. Eleven kan rabbla hundratalen samt tusentalen.
del av helhet och del av antal, hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk (kunskapskrav)
Eleven har praktiskt fått prova på hur man kan dela upp helheter, men är osäker på hur man gör.
Eleven kan dela upp helheter praktiskt i olika antal delar. Eleven är osäker på hur man namnger delarna (en halv, en tredjedel samt en fjärdedel)
Eleven kan dela upp helheter i olika antal delar. Eleven kan namnge delarna som enkla bråk.
additions och subtraktions egenskaper samt användning i olika situationer (kunskapskrav)
Eleven känner till att addition och subtraktion har olika egenskaper.
Eleven kan egenskaperna hos addition och subtraktion. Eleven kan utföra additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-20 med hjälp av huvudräkning.
Eleven kan välja och använda skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion inom talområdet 0-200.
multiplikation och divisions egenskaper samt användning i olika situationer (kunskapskrav)
Eleven känner till att multiplikation och division har olika egenskaper.
Eleven kan använda huvudräkning vid multiplikationstabellerna 1-5 samt förstår sambandet mellan multiplikation och division.
Eleven kan egenskaperna hos multiplikation och division. Eleven kan utföra multiplikations- och divisionsuppgifter inom talområdet 0-20 med hjälp av huvudräkning samt göra beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkning med skriftliga metoder och miniräknare, samt metodernas användning i olika situationer (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på olika matematiska metoder, men förstår ej hur de ska användas.
Eleven är osäker på vilken matematisk metod som ska användas samt hur den kan anpassas för att lösa en uppgift.
Eleven kan välja en matematisk metod, anpassa den och sedan göra enkla beräkningar med naturliga tal för att lösa en uppgift.
matematiska resonemang och rimlighetsbedömning vid enkla bedömningar och uppskattningar (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att föra matematiska resonemang.
Eleven kan, med vuxens hjälp, föra och följa ett matematiskt resonemang kring val av metoder samt bedöma om ett resultat är rimligt.
Eleven kan föra och följa ett matematiskt resonemang kring val av metoder samt bedöma om ett resultat är rimligt.
Algebra
matematiska likheter och likhetstecknets betydelse (kunskapskrav)
Eleven vet hur likhetstecknet ser ut och kan namnge det.
Eleven använder oftast likhetstecknet på ett korrekt sätt.
Eleven hanterar matematiska likheter och är säker på hur likhetstecknet ska användas på ett fungerande sätt.
hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
Eleven kan talens grannar upp till och med 10. Eleven kan fortsätta att rita ett enkelt mönster.
Eleven kan se enkla talföljder, t ex 2, 4, 6, 8. Eleven kan rita ett eget enkelt mönster.
Eleven kan slutföra mer avancerade talföljder. Eleven kan rita och beskriva olika geometriska mönster.
Geometri
grundläggande geometriska objekt, punkter, linjer och sträckor samt deras inbördes relationer och grundläggande geometriska egenskaper
Eleven känner till att det finns punkter, linjer och sträckor. Eleven är osäker på hur de ser ut samt vilka egenskaper de har.
Eleven vet hur punkter, linjer och sträckor ser ut, men är osäker på deras egenskaper.
Eleven vet hur punkter, linjer och sträckor ser ut, samt vilka deras egenskaper är.
grundläggande geometriska objekt, fyrhörningar, trianglar och cirklar samt deras inbördes relationer och grundläggande geometriska egenskaper
Eleven vet hur triangel och cirkel ser ut samt kan avbilda dem.
Eleven vet hur kvadrat och rektangel ser ut samt kan avbilda dem.
Eleven vet hur kvadrat, rektangel, triangel och cirkel ser ut, samt vilka deras egenskaper är.
grundläggande geometriska objekt, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer och grundläggande geometriska egenskaper
Eleven vet hur klot och kon ser ut samt kan ge exempel på föremål med dessa former.
Eleven vet hur cylinder och rätblock ser ut samt kan ge exempel på föremål med dessa former.
Eleven vet hur klot, kon, cylinder samt rätblock ser ut samt kan beskriva deras egenskaper.
konstruktion av geometriska objekt (kunskapskrav)
Eleven kan avbilda enkla geometriska objekt.
Eleven kan avbilda och med hjälp av vuxen konstruera enkla geometriska objekt.
Eleven kan följa instruktioner för att avbilda och konstruera enkla geometriska objekt.
vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet (kunskapskrav)
Eleven känner till att det finns matematiska begrepp för att beskriva lägen, men är osäker på när de ska användas.
Eleven kan använda de vanliga lägesorden.
Eleven kan använda de vanliga lägesorden tex för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter, mätning av längd, massa och volym med vanliga nutida måttenheter (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att göra enkla jämförelser, uppskattningar och mätningar av längder, massor och volymer.
Eleven kan göra enkla mätningar av längder, massor och volymer.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor och volymer. Eleven kan använda vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
jämförelser och uppskattningar av tid (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att göra enkla jämförelser, uppskattningar och mätningar tid.
Eleven kan göra enkla mätningar av tid.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid.
klockan
Eleven kan analoga och digitala klockan (hel- och halvtimmar).
Eleven kan analoga och digitala klockan.
Eleven kan analoga och digitala klockan samt utföra enkla tidsberäkningar.
Sannolikhet och statistik
slumpmässiga händelser i experiment och spel (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Eleven vet att slumpmässiga händelser sker, men har svårt att föra en diskussion runt det.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang kring slumpmässiga händelser.
enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att avläsa samt skapa enkla tabeller och diagram.
Eleven kan avläsa diagram och tabeller, men har svårt för att skapa egna tabeller och diagram.
Eleven kan avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Samband och förändringar
olika proportionella samband (kunskapskrav)
Eleven känner till att det finns matematiska begrepp för att beskriva proportionella samband t ex hälften - dubbelt.
Eleven kan använda de matematiska begreppen för proportionella samband samt beskriva begreppens egenskaper med hjälp av konkret material.
Eleven använder de matematiska begreppen för proportionellt samband korrekt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av konkret material eller bilder samt hur de relaterar till varandra.
Problemlösning
strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på olika strategier för matematisk problemlösning.
Eleven kan välja och använda någon matematisk strategi som lämpar sig för uppgiften.
Eleven väljer den matematiska strategien som bäst lämpar sig för uppgiften. Eleven kan ge enkla omdömen om resultatets rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: