Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FÖRSLAG Dokumentation av arbetet i Förskoleklass i Sandvikens kommun

Skapad 2020-05-29 10:12 i Sandviken
En dokumentationsmatris som är skapad efter förskoleklassens centrala innehåll, Lgr11 del 3.
Grundskola F

Undervisningen i förskoleklassen ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i Lgr11.

Den här bedömningsmatrisen är skapad utifrån det centrala innehållet iLgr11, del 3 och kan användas för att dokumentera förskoleklassens arbete.

Undervisningen i förskoleklass ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Språk och kommunikation

Påbörjad
Avslutad
1-2 planeringar
3-5 planeringar
Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
Rim, ramsor och andra ordlekar.
Digitala verktyg och medier för kommunikation.
Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Påbörjad
Avslutad
1-2 planeringar
3-5 planeringar
Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matematiska resonemang och uttrycksformer

Påbörjad
Avslutad
1-2 planeringar
3-5 planeringar
Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Natur, teknik och samhälle

Påbörjad
Avslutad
1-2 planeringar
3-5 planeringar
Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Påbörjad
Avslutad
1-2 planeringar
3-5 planeringar
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: