Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test ht-2020 Observationsmatris för lärandeidentitetsutveckling i förskolan

Skapad 2020-09-15 08:25 i Falkenberg
Observationsmatris:Kriterier med progression för lärandeidentitetsutveckling i förskolan i Falkenbergs kommun.
Förskola

Tilltro till sin förmåga att lära
Visar med förskollärarens stöd tillförsikt, intresse och motivation inför nytt lärande. Kan med förskollärarens stöd ta motgångar i lärandet. Visar tillit till förskolläraren.
Visar tillförsikt, nyfikenhet och motivation inför nytt lärande och ger inte upp så lätt. Kan ta motgångar i de flesta situationer. Visar tillit till att förskolläraren ska stödja lärandet.
Visar oftast god tilltro till sin förmåga, nyfikenhet och motivation inför nya och utmanade uppgifter. Använder ofta motgångar till att utveckla sina idéer vidare. Använder och söker lärarens stöd vid behov.
Visar stor tilltro till sin förmåga att lära. Tar på egen hand sig an nya utmanande uppgifter med motivation, intresse och nyfikenhet. Använder experiment och motgångar som ett sätt att utvecklas. Söker själv lärarens stöd vid behov.
Lärandestrategier
Kan med hjälp av vuxen avgöra vilket material som behövs för processen. Deltar i undervisningen med intresse och nyfikenhet. Presenterar egna idéer eller uttrycker åsikter med hjälp av utrop, miner, gester och tal. Iakttar, härmar och vidareutvecklar andras idéer.
Kan med viss hjälp avgöra vilket material som behövs för processen. Arbetar ofta uthålligt, noggrant och självständigt med stimulerande uppgifter. Samarbetar och kommunicerar med andra för att lära sig. Uttrycker ofta egna idéer och åsikter. Lyssnar med viss hjälp på andras idéer för att vidareutveckla egna.
Kan oftast avgöra vilket material som behövs för processen. Arbetar uthålligt, noggrant och självständigt när uppgiften upplevs som stimulerande. Samarbetar och kommunicerar med andra för att lära sig. Uttrycker ofta egna idéer och åsikter. Lyssnar på andras idéer och använder vissa för att vidareutveckla egna.
Organiserar sitt lärande genom att avgöra vilket material som behövs. Arbetar uthålligt, noggrant och självständigt. Samarbetar och kommunicerar spontant med andra för att lära sig. Uttrycker egna idéer och åsikter. Lyssnar på andras idéer samt förhandlar, omprövar och utvecklar dem och sina egna. Använder sig av förebilder för att utvecklas, såväl vuxna som barn.
Kreativitet och problemlösning
Deltar i undersökande och problemlösning med utrop, miner, gester och tal. Visar förslag till lösningar. Sorterar med hjälp av vuxen. Med stöd använder dokumentation för att utveckla sitt utforskande.
Med stöd undersöker nya områden, experimenterar och prövar lösningar. Ställer tillsammans med andra frågor och analyserar olika sätt att lösa problem. Utvecklar sitt arbete utifrån formativ feedback. Förstår med stöd målen med lärandeaktiviteten och nästa steg.
Undersöker nya områden genom att experimentera och pröva lösningar. Analyserar problem och ställer frågor tillsammans med andra. Utvärderar med formativt stöd sitt arbete och utvecklar det. Förstår målen med lärandeaktiviteten och nästa steg. Kan med stöd ge enklare kamratfeedback.
Undersöker själv nya områden genom att experimentera, identifiera frågor, och pröva nya lösningar. Reflekterar över och analyserar olika sätt att lösa problem. Självvärderar och utvecklar arbetet utifrån formativ återkoppling. Identifierar målen med lärandeaktiviteten och nästa steg för sig själv och för andra i formativ bedömning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: