Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris 7-9 (modersmål)

Skapad 2020-09-29 09:44 i Modersmålsenheten GR Linköping
Här hittar du en bedömningsmatris som är universell och kan användas för olika planeringar.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Nicå E
Nivå C
Nivå A
Läsa
Du läser olika texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av texters innehåll. Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett i huvudsak fungerande sätt. Du resonerar kring texternas tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du läser olika texter med gott flyt och visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av texters innehåll. Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett väl fungerande sätt. Du resonerar kring texternas budskap även det som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du läser olika texter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll. Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett mycket väl fungerande och effektivt sätt. Du resonerar kring texternas budskap även det som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva
Du skriver olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation. Du tillämpar till en viss del grammatiska och stavningsregler och använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre stavning och ordförståelse. Dina ord och begrepp är ämnesrelaterade. Dina beskrivningar och berättarstruktur är enkla och anpassade till situationer som skrivandet avser. Du översätter och jämför ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du skriver olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation. Du tillämpar på ett fungerande sätt grammatiska och stavningsregler och använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre stavning och ordförståelse. Dina beskrivningar och berättarstruktur är utvecklade och välanpassade till situationer som skrivandet avser. Du översätter och jämför meningar och enkla texter mellan modersmålet och svenska. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du skriver olika texter med begripligt innehåll och mycket god språklig variation. Du tillämpar på ett effektivt sätt grammatiska och stavningsregler. Dina beskrivningar och berättarstruktur är väl utvecklade och anpassade till situationer som skrivandet avser. Du översätter och jämför olika slags texter mellan modersmålet och svenska. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Tala
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett enkelt sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne. Du ställer frågor och framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs till viss del framåt. Dina muntliga redogörelser är enkla och följer en viss struktur (har i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns viss anpassning till syftet, mottagare, och sammanhang.
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett utvecklat sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne. Du ställer frågor och framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs framåt. Dina muntliga redogörelser är utvecklade och följer en viss struktur (har relativt välfungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns relativt god anpassning till syftet, mottagare, och sammanhäng.
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne. Du ställer frågor och framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs framåt och även fördjupas. Dina muntliga redogörelser är välutvecklade och följer en viss struktur (har välfungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns god anpassning till syftet, mottagare, och sammanhäng.
Berättande texter och sakprosatexter
Du har en enkel förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i ungdoms skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t.ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar). Du har viss kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t.ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter).
Du har en god förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i ungdoms och vuxen skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t.ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar). Du har bra kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t.ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter).
Du har en mycket god förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i vuxen skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t.ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar). Du har mycket bra kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t.ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter).
Språkbruk
Du förstår till en viss del skillnader mellan olika språkstilar och till en viss del anpassar språket till sammanhanget och mottagaren. Du känner till och förstår till en viss del bildspråk och vissa idiomatiska uttryck.
Du har en god förståelse av skillnader mellan olika språkstilar och du anpassar språket väl till sammanhanget och mottagaren. Du förstår väl bildspråk och vissa idiomatiska uttryck och använder dessa huvudsakligen i rätt sammanhang.
Du har en mycket god förståelse av skillnader mellan olika språkstilar och du anpassar språket mycket väl till sammanhanget och mottagaren. Du förstår mycket väl bildspråk och vissa idiomatiska uttryck och använder dessa effektivt i rätt sammanhang.
Ny aspekt
Du förbereder och genomför enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Dina jämförelser är enkla och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Du drar även enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du förbereder och genomför enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Dina jämförelser är enkla och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Du drar även enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Dina jämförelser är välutvecklade och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Du drar även välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: