Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris novell - eget skrivande

Skapad 2020-10-14 08:28 i Lyckeboskolan F-9 Visa kommun
Eleverna utvecklar sitt eget skrivande utifrån berättarperspektiv och berättarteknik. Genredrag, skrivregler, meningsbyggnad, tempus och beskrivande förmågor används och utvecklas i uppgiften.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Under novelltemat läser eleverna noveller och gör analyser på både innehåll, form och budskap. Därefter får eleverna ett "novellrecept" och skriver egna noveller. Dessa bearbetas och eleverna jobbar parvis med respons på varandras texter.

Nivå 1
Insats krävs
Nivå 2
Grundläggande
Nivå 3
Utvecklade
Nivå 4
Mycket utvecklade
Fånga läsaren
Du har inte riktigt nått målet.
Du lyckas hålla kvar läsarens intresse i längre delar.
Du håller kvar läsarens intresse i hela texten.
Din text fängslar läsaren och du lyckas hålla spänningen genom hela texten.
Textens trovärdighet
Innehållet i din text är motsägelsefullt och flera delar i din text känns ologiska.
Delar av din text känns orimliga.
Innehållet i din text är rimligt. Du väljer exempel som passar in i sammanhanget.
Innehållet i din text behöver inte vara sant, men du skriver så att det skulle kunna vara det.
Beskrivningar
Gestaltningar
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
  • Sv  A 6
Texten saknar person- och miljöbeskrivningar.
Texten har enkla gestaltande beskrivningar. Du redovisar händelser mer än förmedlar upplevelser.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar. Du försöker skapa bilder, stämningar och förmedla känslor i din text och lyckas ganska väl.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar. Du lyckas skapa bilder, stämningar och förmedla känslor i din text.
Användning av dialog
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
  • Sv  A 6
Dialogen i texten för inte din berättelse framåt . Anföringstecken används inte korrekt.
Dialog finns i texten, men den fungerar inte helt. Läsaren måste läsa om för att förstå. Har inte full koll på hur man använder anföringstecken.
Du använder dig av en relativt väl fungerande dialog som till viss del för handlingen framåt. Relativt bra kunskap om hur man använder anföringstecken.
Du använder dialogen för att föra handlingen framåt. Använder anföringstecken på ett korrekt sätt.
Disposition, struktur
Berättarperspektiv och berättarteknik
Din text saknar röd tråd och struktur och är svår att följa.
Du har en någorlunda tydlig struktur med början och slut som passar till ämnet. Du berättar om händelserna kronologisk ordning. Röd tråd finns men brister ibland.
Du har en klar struktur och fokus på ämnet, du skapar sammanhang på andra sätt än bara kronologiskt (tillbakablickar, parallellhandling). Tydlig röd tråd finns.
Du har ett säkert upplägg av texten som bygger upp spänning och engagemang för läsaren (Tidsföljd, viktig information i rätt ordning på rätt plats, spänning som trappas upp etc.). Berättelsen hålls samman av en tydlig röd tråd och struktur.
Språklig förmåga
Variation i språket / Ordval
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
  • Sv  A 6
Texten visar ett begränsat ordval med mycket inslag av talspråk.
Texten har en viss variation i ordvalet. Har ibland svårt att skilja på tal- och skriftspråk.
Texten har ett varierat ordval och början på meningar, uttrycksfulla formuleringar och en blandning av långa och korta meningar. Kan skilja mellan tal- och skriftspråk.
Texten har ett varierat och precist ordval som visar säkerhet på ordens betydelse och håller på ett tydligt sätt samma stil texten igenom.
Tempus
Du växlar mellan nutid och dåtid inom samma stycke. Har svårt att hålla rätt tempus.
Du växlar ibland mellan nutid och dåtid inom samma stycke. Håller tempus relativt bra.
Du klarar att växla mellan olika tempus på ett korrekt sätt.
Du kan med säkerhet använda korrekta tempus i texten.
Meningsuppbyggnad
Radar upp satser utan att sätta punkt eller komma. Inleder ofta meningar med samma ord och kastar ofta om orden i meningarna.
Din text har korrekt meningsbyggnad men är inte så varierad.
Din text har varierad meningsbyggnad
Du har en ytterst varierad meningsbyggnad som gör texten intressant och levande.
Skrivregler
Stor och liten bokstav, skiljetecken, stavning
Gör upprepade fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav och skiljetecken.
Du behärskar de vanligaste skrivreglerna relativt korrekt. Du stavar relativt bra.
Gör få fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och stavning.
Du behärskar skrivreglerna och använder dem för att lyfta fram textens innehållsliga kvalitet. Skriver i stort sett felfritt när det gäller stavning.
Rubrik
Rubrik saknas.
Du har hittat en rubrik som passar relativt bra till din text.
Din har hittat en rubrik som passar väl till din text.
Din rubrik passar utmärkt till texten och den är mycket träffsäker.
Bearbetning av text
Din text är inte bearbetad.
Du har försökt att språkligt bearbeta din text utefter den respons du fått.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt fungerande sätt.
Du har visat att du förstått responsen genom att rätta felen och utveckla textens kvalitet på ett mycket fungerande sätt
Genrer och budskap
Genredrag Tydliggöra ett budskap
Texten saknar de drag som är utmärkande för genren. Saknar budskap.
Texten följer de krav som ställs på genren på ett någorlunda tydligt sätt. Finns ett visst budskap.
Du har de bärande typiska dragen för genren med. Det finns ett relativt tydligt budskap.
Din text är uppbyggd med så gott som samtliga typiska drag för genren. Det finns ett mycket tydligt budskap.
Styckeindelning
Du delar inte in texten i stycken.
Viss bearbetning behövs.
Din text har en relativt väl fungerande styckeindelning.
Din text har en väl fungerande styckeindelning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: