Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunen - rapport Samhällskunskap 2

Skapad 2020-10-14 15:30 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap

Förklaring av värdeord

Vad är skillnaden mellan “översiktliga”, “utförliga” samt “utförliga och nyanserade”?

En översiktlig redogörelse tar upp de väsentliga delarna, men är lite mer ungefärlig och inte så exakt. En utförlig redogörelse är mer exakt, fyllig och innehållsrik. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre). Att redogörelsen dessutom är nyanserad innebär att eleven redovisar flera olika perspektiv. En nyanserad redogörelse kan också avse ett rikt språkligt uttryckssätt och en stilistiskt skicklig framställning, men i kunskapskraven används begreppet nyanserat främst i betydelsen flera olika perspektiv.

Vad är skillnaden mellan “med viss säkerhet” och “med säkerhet”?

Säkerheten i utförande betonar en lite vidare aspekt av utförandet. Det handlar inte bara om resultat utan även om med vilken säkerhet eleven väljer och använder till exempel samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Vad är skillnaden mellan “enkla”, “utförliga” samt “utförliga och nyanserade”?

En elev som ger enkla argument har inte samma goda förankring i källor och eventuella teorier, men elevens argument är ändå till viss del underbyggda av källor och eventuella teorier. Att till exempel ett argument är välgrundat innebär att eleven bygger det på relevanta fakta och sakförhållanden samt har förankrat det väl i tillförlitliga källor och eventuella teorier. Det innebär också att logiken i argumenten är välgrundade. När argumenten dessutom är nyanserade kan eleven belysa saken ur flera olika perspektiv.

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Analysera komplexa samhällsfrågor med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Diskutera orsaker, konsekvenser och åtgärder
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Argumentera
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Söka, granska och tolka information, källhänvisa samt reflektera källkritiskt
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Uttrycka kunskap i olika presentationsformer
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: