Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål År 1-3 Halmstad Läsår2020-2021

Skapad 2020-10-20 10:15 i Kärnhuset ML Halmstad
Grundskola 1 – 3 Modersmål

Kursplan - Modersmål utom nationella minoritetsspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Syfte Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att – formulera sig och kommunicera i tal och skrift, – använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, – anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, – urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, – läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och – reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Centralt innehåll I årskurs 1–3 Läsa och skriva – Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
– Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
– Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
– Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Tala, lyssna och samtala – Muntligt berättande för olika mottagare.
– Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter – Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
– Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
– Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Språkbruk – Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Kultur och samhälle – Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
– Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Årskurs 1
Årskurs2
Årskurs 3
Läsa och skriva
Har kännedom om språkets läsriktning och förstår sambandet mellan ljud och skrivtecken
Läsa och skriva
Läser elevnära texter och visar grundläggande läsförståelse
Läser elevnära texter och kan sammanfatta och kommentera centrala delar av innehållet
Läser elevnära texter och kan göra utvecklade sammanfattningar och kommentera centrala delar av innehållet
Läsa och skriva
Känner igen och kan forma några av modersmålets skrivtecken
Känner igen och kan forma merparten av modersmålets skrivtecken
Känner igen och kan forma modersmålets skrivtecken
Läsa och skriva
Skriver enkla meningar och kan läsa sin egen text
Använder sig av några grundläggande skrivregler utifrån språkets särdrag, t.ex. stor bokstav, anpassade bokstäver och punkt.
Använder sig av grundläggande skrivregler utifrån språkets särdrag t.ex. interpunktion, ordföljd och stavar vanligt förekommande ord rätt
Tala, lyssna och samtala
Berättar om vardagliga händelser så att den huvudsakliga handlingen framgår
Berättar om och beskriver vardagliga händelser så att det huvudsakliga innehållet och handlingen framgår
Har ett ordförråd som gör det möjligt att ställa frågor, resonera och framföra egna åsikter i samtal med andra om vardagliga händelser
Tala, lyssna och samtala
Kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala, ställa frågor och framföra åsikter om bekanta ämnen
Kan i samtalet ställa frågor och framför egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet
Kan i samtalet ställa frågor och framför egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet
Tala, lyssna och samtala
Har grundläggande kännedom om modersmålets uttal i jämförelse med svenskan
Har grundläggande kännedom om modersmålets uttal och betoning i jämförelse med svenskan
Har grundläggande kännedom om modersmålets uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan
Tala, lyssna och samtala
Kan utifrån egna erfarenheter delta i samtal om traditioner, högtider, lekar och musik från områden där modersmålet talas
Kan utifrån egna erfarenheter beskriva traditioner, högtider, lekar och musik från områden där modersmålet talas
Kan utifrån egna erfarenheter resonera om traditioner, högtider, lekar och musik från områden där modersmålet talas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: