Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Stenkulan Kemi år 7 HT20

Skapad 2020-10-20 16:28 i Stenkulan Lerum
Under arbetsområdet grundläggande kemi ska du kunna följande delar: - Känna till några laborationsmaterial ● Känna till några farosymboler/faropiktogram ● Känna till vad begreppen hypotes, resultat och slutsats betyder och vad som är skillnaden mellan dessa. ● Känner till vilka två ämnen det finns mest av i luft: Kväve 78% och Syre 21% (Anteckningar) ● Känner till de 4 atomsorterna Syre, Kol, Väte och Kväve samt deras atommodeller. (Anteckningar samt s.33-35) ● Känner till de 4 molekylerna Syre (Syrgas), Koldioxid, Vatten och Kväve (Kvävgas) samt deras molekylmodeller. (Anteckningar samt s. 34-37) ● Känner till skillnaden på grundämne, kemisk förening, blandning och rent ämne. (Anteckningar samt s.33-38 och 58-64) ● Känner till några olika separationsmetoder (Anteckningar, laborationer och s.65-71) ● Känner till begreppet Kemisk reaktion (Laboration, anteckningar samt s.77) ● Känner till skillnaden mellan fysikalisk omvandling och kemisk reaktion (Laborationer, Anteckningar samt s.76-79) ○ Fysikalisk omvandling: Exempel 1: Flytande vatten övergår till Fast vatten (is) - det är fortfarande vatten, inga nya ämnen. Exempel 2: Salt hälls i en bägare med flytande vatten, saltet löser upp sig i mindre partiklar, men inga nya ämnen bildas, det är fortfarande salt och vatten. ○ Kemisk reaktion: Exempel 1: När Bikarbonat och citronsyra hälls i vatten så bubblar det och det bildas bland annat koldioxid. ● Känner till att Förbränning är en kemisk reaktion och att det alltid är en reaktion mellan ett bränsle och Syre (Anteckningar och s.78-79) ○ T.ex när en träbit brinner så reagerar kolet i träbiten med syret i luften och det bildas koldioxid. För högre nivå krävs att du: ● Känner till de kemiska reaktionerna cellandning och fotosyntes. Att Cellandning är en förbränning som utförs i alla celler och att Fotosyntes fungerar som en omvänd cellandning som utförs endast i växtceller som innehåller klorofyll. (Anteckningar och diskussioner) ○ T.ex. Cellandning: Druvsocker + Syre −−−> Koldioxid + V atten Fotosyntes: Koldioxid + V atten −−−> Druvsocker + Syre ● Känner några fler av de atom- och molekylmodeller vi använt oss av. (Anteckningar och kemiboken) ● Kan använda kemiska beteckningar för atomer och molekyler (Anteckningar och i Kemiboken) ○ Kolatom: C ○ Syreatom: O ○ Väteatom: H ○ Kväveatom: N ○ Vattenmolekyl: H2O ○ Koldioxidmolekyl: CO2 ○ Syremolekyl: O2 ○ Vätemolekyl: H2 ○ Kvävemolekyl: N2 ○ För flera se anteckningar och kemibok ● Kan använda dig av reaktionsformler för att beskriva kemiska reaktioner (Anteckningar och i Kemiboken) ○ T.ex Järn + Syre −−−> Järnoxid ● Kan använda ovanstående grundkunskaper för att resonera och svara på frågor i andra sammanhang än just de vi gått igenom. (Diskussioner, laborationer och resonemang)
Grundskola 4 – 9 Kemi
På väg
E
C
A
Att kunna
- Begrepp - Samband - Historia
Du är på väg att nå det grundläggande kunskapskravet
Du känner till och kan förklara några begrepp och skriver och berättar med vardagligt språk
Du känner till och kan förklara flera begrepp och skriver och berättar med både vardagligt och naturvetenskapligt språk
Du känner till och kan förklara de flesta begrepp och skriver och berättar med framförallt naturvetenskapligt språk
Att använda
- Jämföra resultat - Resonera - Söka information
Du är på väg att nå det grundläggande kunskapskravet
Du kan i samtal och/eller texter till viss del göra enkla jämförelser och föra korta resonemang
Du kan i samtal och/eller texter göra enkla jämförelser och föra resonemang i två led
Du kan i samtal och/eller texter göra jämförelser och resonemang i flera led som dessutom breddar diskussionen
Att göra
- Planera - Genomföra - Utrustning - Dokumentera
Du är på väg att nå det grundläggande kunskapskravet
Du kan göra enkla labbar med enkel dokumentation
Du genomför labbar och skapar tydliga dokumentationer med hjälp av text, bild och tabell
Du genomför labbar och skapar mycket tydliga dokumentationer med hjälp av text, bild och tabell
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: