Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevmatris fysik

Skapad 2020-10-23 11:02 i Bohusskolan Ale
Kunskapskraven från Lgr 11 i matrisform.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Når ännu ej målen
E
C
A
Samtala och diskutera
Du har ännu ej visat att du kan prata om och diskutera frågor som handlar om fysik och då skilja fakta från åsikter, formulerar ställningstaganden med motiveringar och beskriva konsekvenser.
Du kan prata om och diskutera frågor som handlar om fysik och skilja fakta från åsikter, formulera ställningstaganden med **enkla** motiveringar och beskriva konsekvenser.
Du kan prata om och diskutera frågor som handlar om fysik och skilja fakta från åsikter, formulera ställningstaganden med **utvecklade** motiveringar och beskriva konsekvenser.
Du kan prata om och diskutera frågor som handlar om fysik och skilja fakta från åsikter, formulera ställningstaganden med **välutvecklade** motiveringar och beskriva konsekvenser.
Frågor, åsikter och argument
I diskussioner ställer du ännu inte frågor, framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussioner ställer du frågor, framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som **till viss del för diskussionerna framåt**.
I diskussioner ställer du frågor, framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som **för diskussionerna framåt**.
I diskussioner ställer du frågor, framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som **för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem**.
Söka information
Du har ännu ej visat att du kan söka naturvetenskaplig information, använda olika källor och resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information, använda olika källor och föra**enkla och till viss del** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information, använda olika källor och föra**utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans..
Du kan söka naturvetenskaplig information, använda olika källor och föra**välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Du har ännu inte visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett fungerande sätt i diskussioner, texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **i huvudsak** fungerande sätt i diskussioner, **enkla** texter och andra framställningar med **viss** anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **relativt väl** fungerande sätt i diskussioner, **utvecklade** texter och andra framställningar med **relativt god** anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **väl** fungerande sätt i diskussioner, **välutvecklade** texter och andra framställningar med **god** anpassning till syfte och målgrupp.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du har ännu ej visat att du kan kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och ställa enkla frågor som går att undersöka systematiskt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar **bidra till att formulera** enkla frågor och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar **formulera** enkla frågor och planeringar som det **efter någon bearbetning** går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar **formulera** enkla frågor och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Du har ännu ej visat att du kan använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt
Du har visat att du kan använda utrustning på ett säkert och **i huvudsak fungerande** sätt.
Du har visat att du kan använda utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
Du har visat att du kan använda utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt och effektivt** sätt.
Resultat, modeller & teorier
Du har ännu ej visat att du kan jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du har visat att du kan jämföra dina resultat med frågeställningar och då dra **enkla** slutsatser med **viss** koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du har visat att du kan jämföra dina resultat med frågeställningar och då dra **utvecklade** slutsatser med **relativt god** koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du har visat att du kan jämföra dina resultat med frågeställningar och då dra **välutvecklade** slutsatser med **god** koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Du har ännu ej visat att du kan resonera kring rimligheten i dina resultat och hur undersökningen kan förbättras.
Du har visat att du kan föra **enkla** resonemang kring resultatens rimlighet och **bidra till att ge förslag** på hur undersökningar kan förbättras.
Du har visat att du kan föra **utvecklade** resonemang kring resultatens rimlighet och ** gett förslag** på hur undersökningar kan förbättras.
Du har visat att du kan föra **välutvecklade** resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor , ** gett förslag** på hur undersökningar kan förbättras**och på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Du har ännu ej visat att du kan dokumentera dina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och rapporter
Du har gjort **enkla** dokumentationer av dina undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du har gjort **utvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du har gjort **välutvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller och teorier.
Du har ännu ej visat tillräckliga kunskaper om det aktuella fysikaliska sammanhanget.
Du har visat **grundläggande** kunskaper om det aktuella arbetsområdet och visat det genom att **ge exempel på och beskriva** det med **viss** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har visat **goda** kunskaper om det aktuella arbetsområdet och visat det genom att **förklara och visa på samband inom** det med **relativt god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har visat **mycket goda** kunskaper om det aktuella arbetsområdet och visat det genom att **förklara, visa på samband inom och något generellt drag** i området med **god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Du har ännu inte visat att du kan föra resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop med fysik och visat på fysikaliska samband.
Du har visat att du kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop med fysik och visat på *enkelt identifierbara** fysikaliska samband.
Du har visat att du kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop med fysik och visat på **förhållandevis komplexa** fysikaliska samband
Du har visat att du kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop med fysik och visat på **komplexa** fysikaliska samband.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Du har ännu inte visat att du kan använda fysikaliska modeller på fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Du har visat att du kan använda fysikaliska modeller på ett **i huvudsak** fungerande sätt för att **beskriva och ge exempel** på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt för att **förklara och visa på samband** kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett **väl** fungerande sätt för att **förklara och generalisera** kring partiklar och strålning.
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Du har ännu inte visat att du kan föra resonemang kring hur människan och teknik påverkar miljön och ge exempel på åtgärder som kan leda till en hållbar utveckling.
Du har visat att du kan föra**enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring hur människan och teknik påverkar miljön och **visar på några åtgärder** som kan leda till en hållbar utveckling.
Du har visat att du kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och **visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder** som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du har visat att du kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och **visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder** som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Du har ännu ej beskrivit och gett exempel på några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan **beskriva** och **ge exempel på** några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan **förklara** och ***visa på samband mellan** några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan **förklara** och **generalisera kring** några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: