Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 3 A och B

Skapad 2012-01-23 15:14 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Bedömningsmatris utifrån Lgr 11 kopplat till läromedlet Prima, Gleerups
Grundskola 3 Matematik

Bedömningsmatris utifrån Lgr 11 kopplat till läromedlet Prima, Gleerups

Taluppfattning och tals användning

 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet väl
Du ska kunna storleksordna tal upp till tusen.
Du är osäker på talen upp till tusen.
Du kan storleksordna tal upp till tusen.
Du visar säkerhet i användandet av talen i ett utvidgat talområde.
Du ska kunna dela upp ett tal i ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du är osäker på hur talen är uppbyggda. Kan ental, tiotal, hundratal och tusental med stöd av konkret material.
Du vet hur tal är uppbyggda och du kan ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du är säker på positionssystemet och kan använda dina kunskaper när du räknar ut högre tal.

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet väl
Du ska kunna multiplikationstabellerna 1-10
Du kan tabellerna med hjälp av konkret material.
Du kan tabellerna med hjälp av olika strategier. ex. tabell 4 är svaret dubbelt så stort som i tabell 2
Du har automatiserat tabellerna.
Du ska förstå sambandet mellan multiplikation och division ex. 4x3=12 12/3=4 12/4=3.
Du löser multiplikation och division utan att se samband.
Du förstår och kan förklara sambandet mellan multiplikation och division.
Du är säker på sambandet mellan multiplikation och division och använder ibland multiplikation som lösningsmetod vid division.
Du ska kunna skriftlig huvudräkning i addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång i talområdet 0-1000. Du ska kunna använda dig av olika strategier t.ex. talsorterna för sig, bakifrån med plus, räkna upp när talen ligger nära på tallinjen.
Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång med hjälp av konkret material. Du är osäker på vilken strategi du kan använda.
Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång men använder bara en strategi till uppgifterna.
Du är säker på addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång och använder den strategi som är lämplig till uppgiften.
Du ska kunna uppställning med addition med minnessiffra upp till 1000
Du kan addition med minnessiffra med övergång på tiotal och hundratal med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan addition med övergång på tiotal och hundratal. t.ex. 358+224
Du är säker på addition med övergång på tiotal- och hundratalsövergångar med flera minnessiffror och tal t.ex. 196+234+498
Du ska kunna uppställning i subtraktion med växling upp till 1000
Du kan subtraktion med tiotals- och hundratals övergång med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan subtraktion med tiotals-och hundratals övergång. t.ex. 168-39
Du är säker på subtraktion med tiotals- och hundratals övergång med flera lån t.ex. 526-238

 • Ma  1-3   Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet väl
Du ska kunna dela in en helhet i delar t.ex hälften, fjärdedel och tredjedel och du ska veta hur dessa uttrycks i bråkform.
Du kan dela in enkla geometriska former i hälften, fjärdedelar och tredjedelar med hjälp av vuxen eller konkreta material.
Du kan läsa av uttrycken 1/2, 1/4 och 1/3 och markera delarna i former.
Du kan dela in en större mängd objekt i bråkform. t.ex markera 1/4 av 12 objekt.

Algebra

 • Ma  1-3   Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet väl
Du kan se och fortsätta på talmönster, bildmönster eller geometriska mönster.
Du kan upptäcka talmönster, bildmönster och geometriska mönster med hjälp av en vuxen eller konkret material
Du kan se och fortsätta talmönster, bildmönster och geometriska mönster.
Du kan göra egna talmönster, bildmönster och geometriska mönster och kan även se och fortsätta oregelbunda mönster, t.ex 1,2,4,7

Geometri

 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet väl
Du ska kunna avläsa hela analoga klockan
Du kan delvis avläsa den analoga klockan.
Du har automatiserat den analoga klockan.
Du ska kunna avläsa hela digitala klockan
Du kan hel och halv timmar.
Du kan läsa av hela den digitala klockan med hjälp av analog klocka.
Du kan hela digitala klockan.
Du ska kunna göra beräkningar av tidsskillnader.
Du har svårt att beräkna tidsskillnader men vet att 1 timme=60 min ½ timme=30 min kvart=15 min.
Du kan göra vissa beräkningar av tidsskillnader.
Du är helt säker på beräkningar och tidsskillnader.
Du ska känna igen och kunna namnen på de geometriska objekten cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, klot, kub, rätblock, pyramid, prisma, cylinder och kon.
Du känner igen och kan några av namnen på de geometriska objekten.
Du känner igen och kan namnen på de geometriska objekten. Du kan beskriva objektens egenskaper.
Du kan beskriva och jämföra geometriska objekt utifrån deras egenskaper. När du beskriver använder du de rätta begreppen.
Du ska kunna beskriva de ovan angivna geometriska objekten. Du ska kunna använda korrekta matematiska begrepp vid beskrivningen.
Du kan beskriva några av objekten med någon egenskap per objekt. Du använder ibland vardags ord istället för de korrekta begreppen.
Du kan beskriva de geometriska objekten med ett par egenskaper per objekt. Du använder i huvudsak korrekta begrepp.
Du kan beskriva de geometriska objekten med flera olika egenskaper per objekt. Du använder korrekta begrepp.
Du ska ha viss förståelse för begreppen omkrets och area.
Du blandar ibland ihop begreppen och har svårt att avgöra omkretsen eller area av en figur.
Du vet skillnaden mellan omkrets och area och kan ta reda på storleken av dessa om figuren har markerade rutor.
Du vet skillnaden mellan omkrets och area och kan ta reda på storleken av dessa även om figuren inte har markerade rutor.
Du ska kunna använda måttenheter centimeter och meter.
Du kan delvis använda måttenheterna cm och m.
Du kan använda måttenheterna cm och m.
Du kan även använda andra måttenheter t.ex. millimeter och decimeter.
Du ska kunna använda måttenheter deciliter och liter.
Du kan delvis använda måttenheterna dl och l.
Du kan använda måttenheterna dl och l.
Du kan även använda andra måttenheter t.ex. milliliter och centiliter.
Du ska kunna använda måttenheter gram och kilogram.
Du kan delvis använda måttenheterna g och kg.
Du kan använda måttenheterna g och kg.
Du kan även använda andra måttenheter t.ex. hektogram och ton.

Problemlösning

 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet väl
Du ska kunna lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan oftast lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet med hjälp av en vuxen eller konkret material.
Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och oftast bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa problem där du behöver använda flera beräkningar för att komma fram till svaret och bedöma svarets rimlighet.
Du ska kunna föra och följa matematiska resonemang.
Du kan förklara muntligt hur du löser en uppgift men har svårt att redovisa dina lösningar skriftligt så att andra förstår hur du har tänkt.
Du kan redovisa dina lösningar muntligt och dina skriftliga går oftast att följa.
Det går lätt att följa alla dina steg i dina lösningar både muntligt och skriftligt.

Statistik

 • Ma  1-3   Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet väl
Du ska kunna tolka och presentera information i tabeller och diagram.
Du kan läsa av ett stapeldiagram.
Du kan läsa av stapeldiagram och cirkeldiagram. Du kan sortera in information i ett stapeldiagram.
Du kan genomföra en egen undersökning och sortera in informationen i ett diagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: