Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Laborationsrapport åk 8

Skapad 2020-11-12 08:40 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Mall för bedömning av laborationsrapport.
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi Fysik

Används för att bedöma kvaliteten i en rapport efter utförd laboration.

Kvalitet

F
E
C
A
Struktur
Använda den givna formen på rapport. Tydlighet.
Följer inte mallen för en laborationsrapport. Har inte med alla rubriker, texten är ostrukturerad och svår att följa.
Följer till största delen mallen för en laborationsrapport. Rubrikerna är korrekt angivna och texten är lätt att följa.
Följer mallen för en laborationsrapport. Texten är korrekt strukturerad och lätt att följa. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen och texten är opersonlig och vetenskaplig.
Följer mallen för en laborationsrapport. Texten är korrekt strukturerad och lätt att följa. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen och texten är opersonlig och vetenskaplig. Bilder och diagram används för att förtydliga budskapet.
Begrepp
Naturvetenskapliga objekt
Finns inga naturvetenskapliga begrepp med.
Finns något naturvetenskapligt begrepp med, men utan förklaring.
Finns några naturvetenskapliga begrepp med som används korrekt och förklaras där det behövs.
Finns många naturvetenskapliga begrepp med som alla används korrekt och förklaras där det behövs.
Hypotes
Tanke om vad som kommer att hända och varför man tror det
Finns ingen hypotes om vad man tror skall hända.
Finns en hypotes som talar om något som man tror skall hända men som saknar motivering.
Finns en hypotes som talar om vad man tror skall hända och som motiveras till viss del.
Finns en hypotes som tydligt beskriver vad man tror skall hända och som motiveras på ett utvecklat sätt.
Metod
Beskrivning av försöket
Finns ingen beskrivning av hur man gjort försöket.
Något försök till beskrivning hur man gjorde finns med, dock inte tillräcklig för att man skall kunna göra om samma försök.
En beskrivning som går ganska bra att förstå finns med. Man skulle kanske kunna genomföra samma försök efter beskrivningen.
En beskrivning finns som är tydlig och går lätt att förstå. Man skulle definitivt kunna genomföra samma försök efter den. Bilder/figurer finns ev med där de ytterligare kan bidra till tydlighet.
Resultat
Tydlighet i redovisandet
Det står ingenstans vad som hände.
Det finns med en sak som hänt i experimentet.
Det mesta av de saker som hände finns med och någon är noggrant beskriven t ex med tydlig tabell eller/och diagram
Allt som hände finns med och är noggrant beskrivet t ex med tydlig tabell eller/och diagram
Slutsats
Vad kom du fram till?
Det står ingenstans varför det blev som det blev.
Det finns med något försök till förklaring om vad som hände.
Det finns med en korrekt förklaring till vad som hände.
Det finns med en korrekt och utvecklad förklaring till vad som hände. Den egna förklaringen jämförs också med teorier i litteraturen.
Diskussion
Rimlighet och felkällor
Inga felkällor tas upp. Inga resonemang förs kring resultatens rimlighet eller om hur undersökningen kan förbättras.
Någon felkälla tas upp. Det förs något enkelt resonemang kring resultatens rimlighet.
Felkällor som kan ligga bakom avvikelser i resultatet beskrivs. Resonemang kring resultatens rimlighet förs. Det ges något förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Det beskrivs tydligt vilka eventuella felkällor som kan ligga bakom avvikelser i resultatet. Det förs utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet. Förslag ges på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: