👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wallbergsskolan Bedömningsstöd Matematik årskurs 5 (rev. 2021))

Skapad 2020-11-12 10:42 i Wallbergsskolan Grundskolor
Bedömningsmatris Matematik årskurs 5
Grundskola 5 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning)
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp)
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod)
  • föra och följa matematiska resonemang, och (resonemang)
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation)

När rutan "har arbetat med" är ifylld har vi i skolan arbetat med innehållet i respektive kapitel.

Kapitel 1 - prov

Tal i decimalform Du kommer att utveckla kunskaper om: - positionssystemet för tal i decimalform - att placera decimaltal på tallinjen - att jämföra och storleksordna tal i decimalform
arbetat med
gjort prov (summativ bedömning)
godtagbar
högre än godtagbar
Problemlösning
7a,7b,8a
7c,7d,8b,8c
Begrepp
1a-c, 2a-c,3,4a-c,5a-c,6
(bedöms ej denna gången)

Kapitel 2 - prov

Längd, area och symmetri Du kommer att utveckla kunskaper om: - att mäta längd och jämföra längd i decimalform - att omvandla längdenheter - olika slags trianglar - att beräkna triangelns area - att beräkna en sammansatt figurs area - symmetri
Begrepp
3a-c,4a-c,5
3d,3e,5
Metod
1a,1b,6,8,9
7
Kommunikation & Resonemang
2a,2b
(bedöms ej denna gången)

Kapitel 3 - prov

Tal i bråkform och decimalform Du kommer att utveckla kunskaper om: - tal i bråkform - att räkna ut del av antal - samband mellan tal i bråkform och decimalform
Problemlösning
7,8
7,8
Begrepp
2,3a-c,4a-b
(bedöms ej denna gången)
Metod
6
(bedöms ej denna gången)
Kommunikation & Resonemang
1a-c,5
(bedöms ej denna gången)

Kapitel 4 - prov

Koordinatsystem och proportionalitet Du kommer att utveckla kunskaper om: - negativa tal - koordinatsystem - proportionella samband - proportioniolaitet som graf
Begrepp
1,2
(bedöms ej denna gången)
Metod
3a-c,4a-c,5a-c,6,7a,7b,8
7c,7d,8

Kapitel 5 - prov

Beräkningar decimaltal och problemlösning Du kommer att utveckla kunskaper om: - huvudräkning med tal i decimalform - överslagsräkning med tal i decimalform - skriftliga räknemetoder med tal i decimalform - olika problemlösningsmetoder - att formulera egna problem
Problemlösning
4a-d,6a-b
6b,7
Metod
1a-d,2a-c,3a-c,5
(bedöms ej denna gången)

Kapitel 6 - prov

Ekvationer, uttryck och mönster Du kommer att utveckla kunskaper om: - att obekanta tal kan skrivas med en symbol - att lösa och pröva lösningar till ekvationer - att tolka, skriva, beskriva och beräkna värdet av uttryck - att beskriva mönster med ord, bild eller symboler
Problemlösning
8b
8c
Begrepp
1a-c,2a-c,5a,6,7a
(bedöms ej denna gången)
Metod
3a-c,4a-b,5b,7b,8a
3d,7c
Kommunikation & Resonemang
4b

Kapitel 7 - prov

Massa och vinklar Du kommer att utveckla kunskaper om: - att enhetsomvandla massa - att jämföra, uppskatta och mäta massa - att jämföra, uppskatta och mäta vinklar - att rita vinklar - att beräkna vinkelsumma i fyrhörningar och trianglar
Problemlösning
4
4
Begrepp
1a-i,2a
2b
Metod
3,5a-b,7a-c,8
(bedöms ej denna gången)
Kommunikation & Resonemang
6,9
9

Kapitel 8 - prov

Bråk och procent Du kommer att utveckla kunskaper om: - tal i bråkform och tal i blandad form - att addera och subtrahera tal i bråkform - tal i procentform - att växla mellan tal i procent-, decimal- och bråkform - att räkna ut del av antsl
Problemlösning
3a-b
(bedöms ej denna gången)
Begrepp
1a-b,4a-c,5
(bedöms ej denna gången)
Metod
2a-b,6a-b
2c,6c,6d
Kommunikation & Resonemang
7
7

Kapitel 9 - prov

Beräkningar, prioritering, avrundning Du kommer att utveckla kunskaper om: - att multiplicera decimaltal med 10, 100 och 1000 - att dividera med 10, 100 och 1000 så att kvoten blir ett decimaltal - prioriteringsregler - överslagsräkning - att avrunda heltal och decimaltal
Problemlösning
4a
9
Metod
1a-d,2a-d,3a-b,4b,5a.b,7a-d,8a-c
(bedöms ej denna gången)
Kommunikation & Resonemang
4c
6

Kapitel 10 - prov

Cirkeldiagram, lägesmått och sannolikhet Du kommer att utveckla kunskaper om: - att tolka cirkeldiagram - lägesmåtten typvärde, medelvärde och median - sannolkhet
Problemlösning
1b-c,2a,2c, 3, 7a-b, 8
5,8
Metod
1a,4a-c,6a-c
(bedöms ej denna gången)
Kommunikation & Resonemang
2b
2b

Studieteknik - Skolans mål är att varje elev (punkt 1-3):

  • Gr lgr11   kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • Gr lgr11   genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  • Gr lgr11   har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  • Gr lgr11   svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
på väg
godtagbar
högre än godtagbar
Arbetsinsats
Eleven arbetar korta stunder.
Eleven arbetar merparten av tiden.
Eleven arbetar hela tiden och utnyttjar tiden på ett godtagbar sätt. Gör extrauppgifter ibland.
Eleven arbetar effektivt, gör ofta extrauppgifter. Reflektera över vad som har gjorts.
Ansvarstagande
-aktiv på genomgångar -läxa och provförberedelser -följa planeringen, jobba på rätt nivå -ha rätt material -passa tider
Eleven tar under korta stunder ansvar för sitt eget lärande.
Eleven tar med visst stöd ansvar för sitt eget lärande.
Eleven tar ansvar för sitt eget lärande.
Eleven tar ansvar för sitt och gruppens lärande.
Samarbetsförmåga
Eleven arbetar helst enskilt.
Eleven kan till viss del arbeta i grupp.
Eleven kan arbeta tillsammans, diskutera och utvärdera gemensam kunskap.
Eleven kan under arbete delge och ta till sig kunskap från övriga gruppmedlemmar samt hjälpa andra att bli delaktiga.