Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter

Skapad 2021-02-14 13:30 i Östra Ersbodaskolan Umeå
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Avstämningspunkter från materialet Nya språket lyfter

Avstämning A

Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser
  • Sv   1   Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  • Sv   1   Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  • Sv   1   I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
1
2
3
4
5
Läsa A
Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
Eleven deltar i textsamtal och läser ord som helheter (logografisk läsning) Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord
Eleven bidrar med egna erfarheteter i textsamtalen och börjar använda ljudning i det egna läsandet Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och har börjat ljuda när jag läser själv
Eleven förstår det lästa och har knäckt läskoden Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig
Eleven för enkla resonemang om textinnehållet och läser själv kortare elevnära texter Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter
Skriva A
Eleven visar förståelse för bilder, tecken och symboler Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
Eleven deltar i gemensamt skrivande, skriver sitt namn och kopierar bokstäver och ord Jag kan komma på saker att skriva om, skriver mitt namn och skriver av bokstäver och ord
Eleven bidrar till det gemensamma skrivandet och prövar att skriva på egen hand Jag prövar att skriva själv, kan flera bokstäver och vet hur de låter
Eleven prövar att skriva för att berätta eller beskriva med hjälp av bilder Jag prövar att skriva till bilder
Eleven skriver för att utrycka sig eller minnas och använder oftast ljudning Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver

Avstämning B

Eleven tar hjälp av flera olika sätt att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning Jag förstår det jag läser, märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande
1
2
3
4
5
Läsa B
Eleven kan sammanfatta textinnehåll och börjar utnyttja den ortografiska helordsläsningen Jag kan sammanfatta det vi läst om och börjar få lite flyt när jag läser själv
Eleven prövar att relatera egna erfarenheter till det lästa Jag prövar att koppla ihop det jag läst med mina egna erfarenheter
Eleven läser ”på, mellan och utifrån raderna” vid egen läsning av elevnära texter Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Eleven använder olika lässtrategier som stöd i läsningen och läser enklare text med flyt Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt
Skriva B
Eleven skriver korta texter med eller utan bildstöd och använder helordsskrivande ibland Jag kan skriva korta texter och börjar få lite flyt i skrivande
Eleven prövar att resonera om hur man kan formulera sig olika i olika slags texter Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt
Eleven prövar att planera sitt skrivande och använder andra texter som stöd Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur det är gjort i andra texter
Eleven använder några texttypiska drag i sitt skrivande och skriver läsligt för hand Jag skriver så andra kan läsa och följa med i mina texter

Avstämning C

Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter Jag läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa
1
2
3
4
5
Läsa C
Eleven läser för upplevelse och lärande Jag läser för att uppleva och lära
Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter Jag läser ofta och regelbundet
Eleven läser, förstår och tolkar innehåll i berättelser och faktatext Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
Eleven läser texter av olika slag med flyt och använder oftast olika lässtrategier vid behov Jag läser olik a slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser
Skriva C
Eleven prövar att bearbeta sina texter efter samtal med andra Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så de blir bättre
Eleven hämtar information och kunskaper från någon anvisad källa och skriver med egna ord en sammanhängande text Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Eleven använder olika texttypiska drag och bearbetar sina texter för att fördjupa innehållet i dem Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter
Eleven planerar, organiserar och bearbetar innehåll och form i sina texter Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: