Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland, övergripande matris Hi, Re, Sh och Sv.

Skapad 2012-03-24 08:59 i Österslättsskolan Karlshamn
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnena Historia, Religion, Samhällskunskap och Svenska, utifrån strävansmål och bedömningens inriktning. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer.
Grundskola 7 – 9 Historia Religionskunskap Samhällskunskap Svenska

Mål att uppnå under perioden:
- Att få kunskap om människans utveckling - Att få kunskap om de första flodkulturerna, Mesopotamien och Egypten
- Att få en inblick i den antika kulturens Grekland genom den grekiska teaterns skådespel och idrottstävlingar.
- Att förstå den grekiska kulturens betydelse för vår kultur;den atenska demokratin, vetenskapen och litteraturen.
- Att få inblick i samhällsstrukturen och skillnaden mellan Aten och Sparta.
- Att få kunskap om Kretas storhetstid och stadsstaternas framväxt.

  • Att få en kännedom om litteraturens tre grundformler – epik, lyrik och dramatik – de uppstod under antiken och lever kvar än idag.
  • Att läsa, analysera och tolka de kända litterära verken ”Iliaden och Odyssén”, samt se filmatiseringen av "Odyssén".
  • Att få inblick i vilken betydelse Gudar och Gudinnor hade och vad de stod för

Arbetsgång:
- Genomgångar i helklass - Samtal utifrån fakta med reflektioner - Eget arbete med frågor och filmer - Faktafilmer om Antikens Grekland, gemensamt

  • Högläsning av "Iliaden" med resonemang kring innehållet
  • Egen läsning av "Odyssén" med innehålls- och analysfrågor
  • Filmvisning av "Odyssén"

Bedömning:
- Inlämningar av tolkningar av "Odyssén" - Skriftligt prov på hela området "Antikens Grekland", bedömning enligt matris

Historia, Religion, Samhällskunskap, och Svenska

  • Hi  7-9   Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  • Re  7-9   Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  • Sh  7-9   Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  • Sv  7-9   Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TILLÄMPA KUNSKAPER
Begreppsförståelse Kunskapsanvändning
Har vissa grundläggande kunskaper inom ämnet och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Har relativt goda kunskaper inom ämnet. Förklarar med egna ord ny fakta och nya begrepp samt sätter in det i ett sammanhang.
Har goda kunskaper inom ämnet. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i andra sammanhang. Drar paralleller till andra kunskaper och arbetsområden.
Har mycket goda kunskaper inom ämnet. Använder sig av den nya kunskapen på ett konstruktivt sätt. Skiljer tydligt på fakta och åsikter.
TOLKA OCH ANALYSERA
Orsak/Skeende/Verkan Helhet/Samband
Beskriver händelser/skeenden men förklarar sällan orsaker till varför det inträffade. Behöver oftast en vuxens stöd för att kunna se händelser/skeenden och förklara följderna.
Anger och beskriver enstaka tydliga orsaker till händelser/ skeenden. Förklarar enstaka konsekvenser. Ser enkla samband mellan händelser/ skeenden.
Anger, beskriver, tolkar och förklarar flera orsaker till händelser/ skeenden och förklarar konsekvenserna. Förstår samband mellan händelser/ skeenden.
Anger, beskriver och förklarar flera orsaker, konsekvenser. Tolkar och analyserar helheten. Jämför och drar egna slutsatser. Visar tydligt på samband mellan händelser/skeenden och förstår helheten.
SE LIKHETER OCH SKILLNADERkt
Reflektera, jämföra dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt
Reflekterar med hjälp av andra kring det upplevda* och försöker bilda sig egna uppfattningar kring ämnet i förhållande till fakta.
Reflekterar kring det upplevda* genom att konstatera och visa på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta. Gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Reflekterar kring det upplevda* genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/ erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda* genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar på en förmåga att granska egna och andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: