👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Generell bedömningsmatris (Sv, SvA, En, SO åk 1-6)

Skapad 2012-06-20 13:55 i 0 Ösbyskolan Värmdö
Denna matris har Värmdö kommuns Lgr11-nyckelpersoner ("Hum 1-6") arbetat fram. Det är en generell matris som kan användas i åk 1-6. Vi utgick från Göran Svanelids ”The big 4” (”The big 5”) då vi valde fyra aspekter. Läraren som vill använda vår generella matris kan ha stöd i Göran Svanelids tankar. Vi utgick från förmågorna i läroplanens syfte då vi beslutade om innehållet i de olika aspekterna. De olika nivåerna bygger på kunskapskraven för godtagbara kunskaper i åk 3 respektive kunskapskraven i åk 6. Matrisen är tänkt som en modell och den enskilde läraren kan ändra och använda matrisen så att den passar den egna elevgruppen. Hela eller delar av matrisen kan t ex kopplas till varje LPP som görs i de humanistiska ämnena. Matrisen kan också tilldelas till en elevgrupp vid varje läsårsstart och sedan användas som komplement till det skriftliga omdömet.
Grundskola 1 – 6 Engelska Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska

Generell bedömningsmatris (Sv, SvA, En och SO)

.
..
...
Analysförmåga
att föra resonemang att se samband att värdera att jämföra att förstå och tolka
Du för enkla resonemang kring händelser och upplevelser.
Du för mer utvecklade resonemang med relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Informationshantering
att söka information att värdera källor att kritiskt granska
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval källor. Du för enkla resonemang om källans användbarhet.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval källor. Du för enkla resonemang om källans användbarhet.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval källor. Du för välutvecklade resonemang om källans användbarhet.
Begreppsförmåga
att använda begrepp
Du använder grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp.
Du använder ämnesspecifika ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder ämnesspecifika ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kommunikativ förmåga
att uttrycka ståndpunkter att beskriva att redogöra att återge att formulera sig att anpassa till mottagare och syfte att använda språkliga strategier
Du återger och beskriver så att andra förstår ditt budskap.
Du återger och beskriver med tydligt sammanhang och till viss del anpassat till mottagaren.
Du genomför välutvecklade redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.