Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2012-10-15 15:43 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

>>>
>>>
>>>
>>>
En lässtrategi kan till exempel vara att fråga om sådant man inte förstår, att förstå med hjälp av sammanhanget eller att läsa med säkerhet så att förståelsen inte blir lidande på grund av att det blir för många avbrott i läsningen. Olika slags texter kräver olika lässtrategier.
Du kan ännu inte använda olika lässstrategier så att du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven får visa både skriftligt och muntligt att hon eller han förstår huvuddragen i olika sorters texter.
Du har ännu inte visat att du har en grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Målet är att eIeven ska bli medveten om att författare har olika syften med sina texter. I läsningen sker också ett möte mellan text och läsare. Att analysera en text innebär att tänka något om texten.
Du har ännu inte visat att du funderar över budskap i texter och att du kopplar texten till egna erfarenheter.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.

Formulera sig och kommunicera i skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

>>>
>>>
>>>
>>>
Målet är att eleven ska kunna skriva olika slags texter; t ex berättelser, faktatexter, argumenterande texter och artiklar.
Du kan ännu inte skriva texter på egen hand på ett så tydligt och strukturerat sätt att det huvudsakliga innehållet går fram till läsaren.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god variation.
Målet är att eleven ska kunna skriva så pass språkligt korrekt att budskapet går fram på ett tydligt sätt.
Du använder ännu inte grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med en viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Målet är att eleven ska kunna skriva en berättande text med en enkel kronologisk handling och med några beskrivningar som levandegör berättelsen.
Du kan ännu inte skriva en berättande text på egen hand.
Du kan skriva en berättande text som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva en berättande text som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva en berättande text som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Målet är att eleven ska kunna kombinera texter med bild eller ljud för att förstärka sitt budskap.
Du kan ännu inte kombinera texter med bilder eller ljud på ett fungerande sätt
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt. Textens budskap förstärks och levandegörs med hjälp av bild eller ljud.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt. Textens budskap förstärks och levandegörs med hjälp av bild eller ljud.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Textens budskap förstärks och levandegörs med hjälp av bild eller ljud.
Målet är att eleven ska kunna ge och ta emot respons, och bearbeta sin text utifrån de råd han eller hon får vid responsen.
Du kan ännu inte ge omdömen om andras texter, och du har svårt att ta emot respons från andra.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Söka information från olika källor och värdera dessa. Formulera sig i skrift.

>>>
>>>
>>>
>>>
Målet är att eleven ska kunna söka fakta och välja ut sådant som är relevant för sammanhanget. Dessutom ska han eller hon kunna resonera om hur tillförlitliga uppgifterna är.
Du kan ännu inte på egen hand välja ut relevant information från en källa, och resonerar ännu inte om källans tillförlitlighet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor samt föra enkla resonemang om informationens tillförlitlighet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor samt föra utvecklade resonemang om informationens tillförlitlighet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor samt föra välutvecklade resonemang om informationens tillförlitlighet.
Målet är att eleven ska kunna sammanställa information från några källor som han eller hon fått hjälp med att välja ut.
Du kan ännu inte göra en sammanställning av fakta med egna formuleringar.
Du kan sammanställa fakta med egna formuleringar. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och du använder vissa ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan sammanställa fakta med egna formuleringar. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och du använder ämnesspecifika ord och begrepp på ett relativt bra sätt.
Du kan sammanställa fakta med egna formuleringar. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar och du använder ämnesspecifika ord och begrepp på ett bra sätt.

Formulera sig och kommunicera i tal. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

>>>
>>>
>>>
>>>
Målet är att eleven ska kunna lyssna på andra, visa nyfikenhet på vad andra har att säga och själv kunna uttrycka sina tankar i ett samtal.
Du kan ännu inte samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Målet är att eleven ska efter att ha fått tillfälle att förbereda sig kunna redogöra muntligt inför andra.
Du kan ännu inte förbereda och genomföra en muntlig redogörelse.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Grannspråk och nationella minoritetsspråk.

>>>
>>>
>>>
>>>
Målet är att eleven ska ha en viss kunskap om grannspråk och om nationella minoritetsspråk som till exempel samiska språk och romani.
Du kan ännu inte ge exempel på nationella minoritetsspråk, resonera om språkliga varianter inom svenskan eller ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och näraliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och näraliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: