Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK år 4-5

Skapad 2012-10-17 14:15 i Resarö skola Vaxholm Stad
Övergripande bedömningsmatris över förmågorna
Grundskola 4 – 5 Matematik

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
PROBLEMLÖSNING
Lösa uppgifter i bekanta sammanhang utan att från början veta vilken metod man ska använda. Undersöker och provar olika tillvägagångssätt inom matematiken.
  • Ma
Behöver hjälp med att förstå informationen för att lösa problemet.
Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser problem på ett fungerande sätt.
Löser problem på ett väl fungerande sätt.
Behöver hjälp för att kunna bidra med något förslag på andra sätt att lösa problemet.
Bidrar till att ge förslag på andra sätt att lösa problemet.
Kan ge något förslag på andra sätt att lösa problemet.
Ger förslag på andra sätt att lösa problemet.
Behöver hjälp med att reflektera över lösningens rimlighet.
Reflekterar över lösningens rimlighet.
Reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. prova olika metoder.
Reflekterar över lösningens rimlighet genom att t ex prova olika metoder att lösa problemet på, jämför svaren och resonerar vad som är rimligt.
ANVÄNDA MATEMATISKA BEGREPP
Använda och analysera matematiska begrepp och deras samband med varandra. Exempel på matematiska begrepp är addition, multiplikation, radie, area osv.
  • Ma
Behöver hjälp med att använda matematiska begrepp.
Blandar matematiska begrepp med vardagsuttryck.
Använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang.
Använder matematiska begrepp i nya sammanhang på ett korrekt sätt.
Behöver hjälp med att beskriva begreppens egenskaper.
Beskriver begreppens egenskaper med hjälp av symboler, konkret material eller bilder och använder då olika uttrycksformer.
Kan beskriva likheter och skillnader mellan olika begrepp och kan växla mellan olika uttrycksformer.
Beskriver samband mellan olika begrepp och växlar mellan olika uttrycksformer.
VÄLJA OCH ANVÄNDA METOD VID RUTINUPPGIFTER
Väljer och använder lämplig matematisk metod, t.ex. huvudräkning, skriftliga beräkningar, användning av miniräknare och andra digitala verktyg.
  • Ma
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgifter.
Väljer och använder oftast en fungerande metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett tillfredsställande resultat.
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och att lösa rutinuppgifter med ett gott resultat.
Väljer och använder lämpliga och effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett mycket gott resultat.
RESONERA (föra och följa ett matematiskt resonemang)
Att komma fram till och följa med i en matematisk tankegång genom att utveckla och utvärdera matematiska argument t.ex. att motivera varför man använder ett visst räknesätt.
  • Ma
Behöver hjälp med att föra och följa ett matematisk resonemang.
För och följer matematiska resonemang, ställer och besvarar frågor som till viss del för resonemanget framåt.
För och följer matematiska resonemang och ställer och besvarar frågor som för resonemanget framåt.
För och följer matematiska resonemang och ställer och besvarar frågor som fördjupar eller breddar.
Behöver hjälp för att motivera och förklara val av metod.
Kan till viss del motivera och förklara val av metod.
Kan motivera och förklara val av metod.
Kan göra välutvecklade motiveringar och förklaringar av val av metod.
KOMMUNICERA
Visa/berätta/förklara hur man tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer såsom bilder, symboler, diagram, tabeller osv.
  • Ma
Behöver hjälp för att redovisa muntligt.
Den muntliga redovisningen går att följa men vissa delar kan saknas.
Den muntliga redovisningen är tydlig.
Den muntliga redovisningen är tydlig och strukturerad samt visar på alla steg.
Behöver hjälp för att redovisa skriftligt.
Den skriftliga redovisningen går att följa men vissa delar saknas.
Den skriftliga redovisningen är tydlig.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg.
Behöver hjälp för att använda matematiska uttrycksformer.
Försöker använda matematiska uttrycksformer som förklarar uppgiftens innehåll..
Använder matematiska uttrycksformer för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Använder korrekta matematiska uttrycksformer för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: