Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det svenska Östersjöriket

Skapad 2012-10-22 21:02 i Ättekullaskolan Helsingborg
Ettt arbetsområde för år 6 om Sverige under Stormaktstiden.
Grundskola 6 Historia
Du ska få lära dig om en period i Sveriges historia som vi kallar Stormaktstiden. Det är en spännande tid med ordning och reda i Sverige, dels krig och kaos i Europa. De många krigen påverkar hela samhället och alla som bor i Sverige. Vi kommer att lära oss om krigen och dess orsaker, kungar, en drottning, om rika och fattiga om häxor och vetenskapsmän. Följ med

på en spännande resa i Sveriges historia.

Innehåll

Syfte

Du ska få kunskap om tidsperioden stormaktstiden. Händelser och dess orsaker, förändringar i samhället, människors liv och viktiga personer.
Du ska få fundera över hur historia används för att påverka olika människor i olika sammanhang
Du ska få lära dig ord och begrepp som är ämnes- och tidsrelaterade

Lärandemål för eleven

Du ska föra resonemang om begreppet och tidsperioden stormaktstiden och dess påverkan på vår tid.

För att kunna föra ett resonemang så ska du kunna:

Berätta om olika människors levnadsvillkor. (män, kvinnor, barn, soldater)
Kunna jämföra livet under 1600-talet i Sverige med livet i dag.

Berätta om några historiska personer, Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Karl X, Karl XI , Peter den store m.fl

Kunna redogöra för händelser kopplade till kampen om Östersjön, dess orsak och konsekvenser (t. ex. 30-åriga kriget, kriget mot Ryssland, Polen och Danmark) I samband med detta skall du kunna använda en enkel förklaringsmodell.

Kunna redogöra för hur Skåneland blev svenskt och orsakerna till detta.

Berätta om hur svenska staten växte fram och kunna ge exempel på vad av detta som finns kvar idag


Kunna använda ord och begrepp, kopplade till ämnet. Ex kronologi, orsak och konsekvens och tidsrelaterade ord.

Centralt innehåll

Vad ska behandlas i undervisningen?

Undervisning

Vi kommer att utgå ifrån läroboken Historia Utkik. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Vi utgår från tankekartor där vi samtalar och jämför med nutiden. Vi läser olika texter, tolkar bilder och ser på filmer. Ni kommer även att ha tillgång till refernslitteratur. Ni kommer att få träna att föra resonemang utifrån diskussionsfrågor. I alla skriftliga och muntliga resonemang ska vi träna på att använda ord och begrepp som är relaterade till ämnet.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berätta om olika människors levnadsvillkor. män, kvinnor, barn, soldater)
Du har grundläggande kunskaper om människors levnadsvillkor. Det visar du genom att berätta på ett enkelt sätt hur människor levde under Stormaktstiden. Du kan också ge exempel på varför människor levde som de gjorde.
Du har goda kunskaper om människors levnadsvillkor. Det visar du genom att berätta på ett utvecklat sätt hur människor levde under Stormaktstiden. Du kan också ge några exempel på varför människor levde som de gjorde.
Du har mycket goda kunskaper om människors levnadsvillkor. Det visar du genom att berätta på ett välutvecklat sätt hur människor levde under Stormaktstiden. Du kan också ge flera olika exempel på varför människor levde som de gjorde.
Berätta om några historiska personer, t.ex. Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Karl X, Karl XI, Karl XII, Peter den store m.fl.. Samt Kunna redogöra för händelser kopplade till kampen om Östersjön, dess orsak och konsekvenser (t ex 30-åriga kriget, kriget mot Ryssland och Danmark)
Du har grundläggande kunskaper om historiska gestalter och händelser. Det visar du genom att berätta på ett enkelt sätt hur personernas handlingar och händelser påverkade samhället.
Du har goda kunskaper om historiska gestalter och händelser. Det visar du genom att berätta på ett utvecklat sätt hur personernas handlingar och händelser påverkade samhället.
Du har mycket goda kunskaper om historiska gestalter och händelser. Det visar du genom att berätta på ett välutvecklat sätt hur personernas handlingar och händelser påverkade samhället.
Kunna använda ord och begrepp, kopplade till ämnet. Ex kronologi, orsak och konsekvens och tidsrelaterade ord.
Du kan använda och förklara några historiska begrepp i dina resonemang på ett fungerande sätt.
Du kan använda och förklara ett flertal historiska begrepp i dina resonemang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder och förklara historiska begrepp i dina resonemang på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Kunna berätta om de Skånska krigen och dess konsekvenser.
Du har grundläggande kunskaper om de Skånska krigen och viktiga konsekvenser.
Du har goda kunskaper om de Skånska krigen och viktiga konsekvenser.
Du har mycket goda kunskaper om de Skånska krigen och dess konsekvenser. Det visar du genom att föra välutvecklade resonemang kring händelser och personer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: