Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och design

Skapad 2012-11-12 09:20 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Teknik

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö,
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

Konkretisering

 • Eleven utvecklar kunskap om designprocessen och förståelse för en designers arbetssätt.
 • Eleven utvecklar kunskap om ord och begrepp som användes inom designprocessen.
 • Eleven kan genomföra ett teknikutvecklings- och konstruktionsarbete.
 • Eleven kan dokumentera sitt teknikutvecklings- och konstruktionsarbetet med hjälp av skisser, ritningar och text.
 • Eleven utvecklar kunskap om samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg, samt hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisning/arbetssätt

Gemensamma gruppövningar och grupparbeten, genomgångar och diskussioner, enskilt konstruktionsarbete, utställning och en utvärdering.

Bedömning

Vid genomgångar och diskussioner.
Vid gruppövningar och gruppdiskussioner.
Vid arbetet med frågeställningar i teknikboken.
Vid det praktiska arbetet med designuppgiften.
Vid arbetet med utställningen och vid utvärderingen.

Matriser

Tk
Teknik och design

Teknik och design

På väg att nå målen
1
2
3
Förståelse för begreppen inom området.
Har ännu inte visat grundläggande förståelse för begrepp inom området och för designprocessen.
Har visat grundläggande förståelse för begrepp inom området och för designprocessen.
Har visat en god förståelse för begrepp inom området och för designprocessen.
Har visat en god förståelse och en stor säkerhet för begrepp inom området och för designprocessen.
Förmåga att genomföra en praktisk designuppgift.
Har ännu inte visat förmågan att genomföra en praktisk designuppgift.
Kan genomföra en praktisk designuppgift med stöd. Visar förmågan att göra materialval, undersöka och pröva möjliga idéer och lösningar.
Kan genomföra en praktisk designuppgift till stora delar på egen hand. Visar förmågan att göra materialval och motivera dessa, undersöka och pröva möjliga idéer och lösningar som med bearbetning leder arbetet framåt.
Kan genomföra en praktisk designuppgift helt på egen hand. Visar förmåga att göra lämpliga materialval för uppgiften och motivera dessa, undersöka och pröva möjliga idéer och lösningar som leder till handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Dokumentation
Har ännu inte visat någon dokumentation.
Gör en enkel dokumentation.
Gör en god dokumentation.
Gör en välutvecklad dokumentation.
Analys av drivkrafter bakom teknikutveckling.
Har ännu inte visat exempel på hur tekniken möjliggjort någon uppfinning.
Kan ge exempel på hur tekniken möjliggjort någon uppfinning.
Kan förklara och visa på samband mellan tekniken och någon uppfinning och hur tekniken möjliggjort den.
Kan föra ett välutvecklat resonemang som påvisar att tekniken möjliggjort uppfinningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: