Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4-6

Skapad 2013-01-14 15:33 i Sternöskolan Karlshamn
Upptäck och utveckla ditt intresse för matematiken! Tro på din egen förmåga att använda den och se vart det leder!
Grundskola 4 – 6 Matematik

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Kursplanens syfte

Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesormråden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematiken i olika sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska under arbetets gång utveckla din förmåga att:

använda de olika räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation, division),
använda miniräknaren,
laborera, resonera och motivera kring ditt tankesätt och
dokumentera och presentera dina lösningar.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

introduktion av arbetsområdet,
genomgång och diskussioner i helklass,
enskilt arbete i matematikboken,
laborera med uppgifter med kopplingar till matematiken och
göra praktiska och vardagliga uppgifter med kopplingar till matematiken.


Kommer att bedöma/dokumentation

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

aktivt delta i diskussioner (par, grupp, helklass),
enskilt arbeta i matematikboken,
laborera, resonera och motivera kring ditt tankesätt och
på ett tydligt sätt synliggöra dina tankegångar.


Matriser

Ma
Matematik åk 4-6

Grundläggande aritmetik

Förmågan att räkna huvudräkning i de olika räknesätten.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Addition
Kan enklare additionstal i huvudräkning.
Kan nästan additionstabellerna, men behöver lite extra tid för att tänka efter.
Behärskar till viss del huvudräkning i addition.
Behärskar huvudräkning i addition
Subtraktion
Kan enklare subtraktionstal i huvudräkning.
Kan nästan subtraktionstabellerna, men behöver lite extra tid för att tänka efter.
Behärskar till viss del huvudräkning subtraktion.
Behärskar huvudräkning i subtraktion
Multiplikation
Har gått igenom alla tabeller 1-5, tränar vidare på tabellerna 6-9.
Har gått igenom alla tabeller. Behöver träna vidare för att behärska dem.
Behärskar de flesta multiplikationstabeller i huvudräkning.
Behärskar alla multiplikationstabeller i huvudräkning.
Division
Kan enkla divisionsstal i huvudräkning.
Har gått igenom alla tabeller. Behöver träna vidare för att behärska dem.
Behärskar till viss del division i huvudräkning.
Behärskar huvudräkning i division

Skriftliga räknemetoder

Förmågan att använda skriftliga räknemetoder, algoritmer (uppställning), i de olika räknesätten.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Addition
Klarar att göra algoritmer, med stöd av vuxen. Har svårt att klara tal som kräver minnessiffra.
Kan använda algoritmer, men har ibland svårigheter med minnessiffror.
Behärskar till viss del algoritmer
Behärskar algoritmer helt och fullt .
Subtraktion
Klarar att göra algoritmer, med stöd av vuxen. Har svårt att klara tal som kräver minnessiffra.
Kan använda algoritmer, men har ibland svårigheter med minnessiffror.
Behärskar till viss del algoritmer
Behärskar algoritmer helt och fullt.
Multiplikation
Klarar att göra algoritmer, med stöd av vuxen. Har svårt att klara tal som kräver minnessiffra.
Kan använda algoritmer, men har ibland svårigheter med minnessiffror.
Kan till viss del använda algoritmer med minnessiffror.
Kan använda algoritmer med minnessiffror
Behöver stöd av vuxen för att multiplicera tal med nollor på slutet.
Kan, med vägledning, multiplicera tal med nollor på slutet.
Kan till viss del multiplicera tal med nollor på slutet.
Kan multiplicera tal med nollor på slutet
Division
Behöver stöd av vuxen för att dividera tal med nollor på slutet.
Kan, med vägledning, dividera tal med nollor på slutet.
Kan till viss del dividera tal med nollor på slutet.
Kan dividera tal med nollor på slutet.

Problemlösning

Förmågan att lösa textuppgifter. Välja strategi, välja räknesätt, teckna talen och skriva rätt enhet.
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lösa benämnda tal
Textuppgifter
Kan lösa enklare textuppgifter med stöd av vuxen.
Kan lösa enklare textuppgifter, men missar ibland att teckna uppgiften, skriva svar eller skriva enhet.
Behärskar att till viss del lösa enklare textuppgifter. Tecknar inte alltid uppgiften, eller skriver inte alltid svar med enhet.
Behärskar att lösa enklare textuppgifter. Tecknar uppgiften, skriver svar med enhet.

Geometri

Förmågan att förstå skillnaden mellan omkrets och area och göra beräkningar samt att sätta ut rätt enhet.
 • Ma  4-6   Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Omkrets och area
Kan räkna ut omkrets och area, med stöd av vuxen.
Kan räkna ut omkrets och area, men blandar ibland ihop dem. Missar ibland enhet.
Behärskar att räkna ut omkrets och area, förstår till viss del skillnaden men använder inte alltid rätt enhet.
Behärskar att räkna ut omkrets och area, förstår skillnaden och kan använda rätt enhet.

Decimaltal

Förmågan att förstå och storleksordna decimaltal
 • Ma  4-6   Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6   Positionssystemet för tal i decimalform.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå talsorterna och storleksordna
Kan, med stöd av vuxen, skriva decimaltal med tiondelar och hundradelar och storleksordna decimaltal inom talområdet.
Kan skriva decimaltal med tiondelar och hundradelar och till viss del storleksordna decimaltal inom talområdet.
Kan till viss del skriva decimaltal och förstår inte alltid tiondel och hundradel. Kan till viss del storleksordna decimaltal inom talområdet.
Kan skriva decimaltal och förstår tiondel och hundradel. Kan storleksordna decimaltal inom talområdet.

Tabeller och diagram och medel/medianvärde

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6   Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6   Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tabeller diagram
Kan, med stöd av vuxen, tolka och avläsa enkla tabeller och diagram Kan med stöd av vuxen skriva data i en tabell och utifrån det göra ett enkelt diagram.
Kan, till viss del tolka och avläsa enkla tabeller och diagram Kan till viss del skriva data i en tabell och utifrån det göra ett enkelt diagram.
Kan, tolka och avläsa enkla tabeller och diagram. Kan skriva data i en tabell och utifrån det göra ett enkelt diagram.
Kan, mycket väl tolka och avläsa enkla tabeller och diagram Kan mycket väl skriva data i en tabell och utifrån det göra ett enkelt diagram.
Medel och medianvärde
Kan, med stöd av vuxen räkna ut ett medel och medianvärde
Kan, till viss del räkna ut ett medel och medianvärde.
Kan, räkna ut ett medel och medianvärde.
Kan, mycket väl, räkna ut ett medel och medianvärde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: