Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kultur och tradition 8

Skapad 2013-01-20 10:06 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Vi ska titta närmare på arabisk kultur och tradition genom att läsa om hälsa, mat och vitaminer under fyra veckor.
Grundskola 8 Modersmål
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Syftet är att du ska utveckla dina kunskaper i språket och inom kulturen. Du ska lära dig den arabiska matkulturen och jämföra med den svenska, genom att arbeta med ord och begrep, du ska förstå och översäta de till svenska. Du ska också träna på att läsa recept. Du ska utveckla dina kunskaper om hälsa, matlagning och livsmedels kultur på arabiska

Genomförande

Bedömning

Du ska bedömas kontinuerligt under lektionerna och läxorna.

TIps för hälsosamma val!

http://www.uppladdningen.nu

http://www.hittastilen.nu

http://www.alltomfalafel.se/naringslara

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Matris Modersmål 8-9

LÄSA OCH FÖRSTÅ

 • Ml  7-9   Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Ml  7-9   Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du läser olika texter.
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser med mycket gott flyt.
Du sammanfattar olika texter.
Du visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta huvudinnehållet på ett tydligt sätt. Du visar på hur händelser i texten hänger samman.
Du visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. återberätta både helhet och detaljer.
Du visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. återberätta sammanhängande de viktiga delar av textens budskap.

SKRIVA OCH HANTERA MODERSMÅLET

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du skriver utifrån ditt modersmåls särdrag olika texter.
Du uttrycker dig så att andra förstår. Du skriver olika slags texter. Du använder kända ord/fraser inom kända ämnesområden.
Du uttrycker dig på ett tydligt sätt sä andra förstår. Du skriver olika slags sammanhängande texter om vardagliga situationer och kända ämnesområden.
Du uttrycker dig så andra förstår genom att skriva olika slags sammanhängande texter. Texterna visar både på helheten och viktiga detaljer.
Dina texter har ett innehåll.
Du utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara.
Du utvecklar innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara med några detaljer.
Du utvecklar innehållet genom att detaljerat beskriva och förklara.
Du för resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket.
Du bygger dina resonemang på egna erfarenheter och kunskaper kring språkens uppbyggnad.
Du gör jämförelser mellan språken och visar förståelse hur det påverkar språkens olika sätt att användas genom att konkret förklara olika fenomen.

SAMTALA, PRESENTERA MUNTLIGT OCH FÖRSTÅ

 • Ml  7-9   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Ml  7-9   Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du samtalar.
Du deltar i samtal om olika kända ämnesområden och situationer.
Du deltar i samtal inom både kända och nya åmnesområden, samt inleder även enkla samtal.
Du inleder och deltar i samtal i olika situationer.
Du för samtalen och diskussionen framåt.
Du berättar och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt.
Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt.
I en diskussion bemöter du andras argument.
Du visar att du har förstått andras redogörelser/position i samtal/diskussion.
Du förstår helheten och innehållet i en konversation, berättelse eller beskrivning när det handlar om kända ämnen. Du visar din förståelse genom att sammanfatta huvudinnehållet.
Du förstår helheten och innehållet i längre sammanhängande presentationer även i nya ämnesområden. Du visar din förståelse genom att sammanfatta både helhet och detaljer.
Du förstår helheten samt detaljer inom bekanta och nya ämnesområden. Du återger innehållet i helhet och detaljer. Du drar även slutsatser om innehållet, dvs. lyssnar "mellan raderna".

REFLEKTERA

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du för resonemang kring kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Du reflekterar kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas genom att t.ex. berätta, samt ger enkla kommentarer till det du läst, sett, hört och egna erfarenheter.
Du reflekterar kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas genom att t.ex. berätta, samt ge utvecklade kommentarer och exempel till det du läst, sett, hört eller egna erfarenheter.
Du reflekterar kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas genom att t.ex. berätta, samt ge välutvecklade kommentarer till det du läst, sett, hört eller till egna erfarenheter.
Du gör jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Du gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige även utifrån egna erfarenheter.
Du gör utvecklade jämförelser mellan Sverige och områden där modersmålet talas utifrån egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper.
Du beskriver likheter och skillnader samt gör jämförelser med även andra situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: