Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magneter och motorer, NTA

Skapad 2013-02-20 15:40 i Skåreskolan Falun
I temat undersöker elever egenskaper hos magneter och hur magneter och elektricitet hänger ihop.
Grundskola 6 Teknik Fysik
I det här temat kommer du att få stifta bekanskap med ett mycket intressant naturvetenskalpigt fenomen, nämligen magnetism.

Magnetism hjälper oss att hitta rätt på de stora haven eller när vi orienterar på land. Den får inte bara oss människor att hitta rätt, utan också vissa djurarter.

Utan magnetism skulle vi inte kunna framställa några större mängder elektrisk ström.

Innehåll

Syfte

I tema Magneter och motorer ska du få möjlighet att utveckla följande förmågor:

-Genomföra systematiska undersökningar av magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper

- Beskriva och förklara magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper och funktion med hjälp av begreppen attrahera, repellera, magnetiskt fält, permanentmagnet, tillfällig magnet, magnetisk styrka, elektromagnetiskt fält, rotation och elektrisk energi

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur magnetism och elektromagnetism kan användas i hemmet, i samhället och i naturen.

- Diskutera vad upptäckten av magnetism och elektromagnetism haft för betydelse för människans levnadsvillkor

- Analysera hur föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter är uppbyggda för att fungera

- Analysera hur föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter (t ex kompassen, elmotorn) förändrats över tid

- Resonera om föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneters fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön

Lärandemål för eleven

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

- Undersöka magneters egenskaper utifrån begreppen attrahera och repellera

- Undersöka hur magneter kan användas för att avgöra om andra föremål är magnetiska eller inte

- Undersöka skillnaden mellan permanenta och tillfälliga magneter

- Undersöka vad ett magnetiskt fält är och hur magneter kan användas för att upptäcka dessa

- Systematiskt undersöka en magnets styrka och hur den kan varieras

- Undersöka hur elektriska kretsar ger upphov till ett magnetfält

- Tillverka en elektromagnet och systematiskt undersöka hur dess styrka kan varieras samt diskutera hur elektromagneter kan användas i vardaglig elektrisk utrustning

- Undersöka hur elektrisk ström kan få magneter att rotera

- Tillverka en egen elektrisk motor och systematiskt undersöka hur dess effekt kan varieras

- Undersöka en elektrisk motor och de energiomvandlingar som sker och diskutera hur den kan användas i vardag och samhälle

- Undersöka principen för en generator och systematiskt pröva hur dess effekt kan varieras, samt diskutera hur generatorn används i vardag och samhälle

- Läsa om och diskutera magnetismens och elektromagnetismens användning i hemmet, samhället och naturen och vad upptäckten av magnetism och elektromagnetismen innebär för människors levnadsvillkor

Centralt innehåll

 

Fysik


Granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi, teknik, miljö och
samhälle.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
.Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Teknik


Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisning

I detta tema kommer vi att göra systematiska undersökningar i mindre grupper. Vi kommer också läsa texter, träna på att följa indtruktioner och dokumentera.

Kunskapskrav

Fysik

Planera och genomföra undersökningar av magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper och styrka

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

Dokumentera dina underökningar i text och bild

Ge exempel på och beskriva magnetism, elektromagnetism, elmotor och generator med användning av begreppen attrahera, repellera, permanentmagnet, magnetiskt fält, magnetisk kraft, elektromagnetiskt fält, rotation och elektricitet

Resonera om magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper och koppla detta till hur magnetism och elektromagnetism kan användas i hemmet, samhället och i naturen.

Samtala om och diskutera frågor som rör upptäckten av magnetism och elektromagnetism och dess betydelse för människan, naturen och samhället

Teknik

Beskriva och ge exempel på hur några föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att den ska fungera

Resonera om hur föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter förändrats över tid

Resonera kring tekniska lösningar med magneter och elektromagneters fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö

Matriser

Fy Tk
Magneter och motorer, Matris till NTA-lådan med samma namn

FYSIK

E
C
A
Planera och genomföra undersökningar av magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper och styrka
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera dina underökningar i text och bild
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Ge exempel på och beskriva magnetism och elektromagnetism, elmotorn och generatorn med användning av begreppen attrahera, repellera, magnetiskt fält och magnetisk kraft, elektromagnetiskt fält, rotation och elektricitet .
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

TEKNIK

E
C
A
Beskriva och ge exempel på hur några tekniska lösningar med magneter och elektromagneter är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att den ska fungera
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Resonera om hur tekniska lösningar med magneter och elektromagneter förändrats över tid
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Resonera kring tekniska lösningar med magneter och elektromagneters fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: