Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Project Australia

Skapad 2013-03-04 22:12 i Duveds skola Åre
Grundskola 8 Engelska
...

Innehåll

Mål/syfte

Utveckla sin förmåga att
 • söka information från olika typer av källor och använda detta i sin egen produktion,
 • muntligt berätta om sitt ämne,
 • diskutera företeelser i Australien samt jämföra dem med egna erfarenheter.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Detta bedöms

 • val av material till ämnet samt hur det används i den egna produktionen
Muntlig presentation
 • ord- och frasförråd
 • tydlighet
 • struktur
 • flyt
 • anpassning av språk

 • diskussion om ämne kopplat till Australien samt hur detta jämförs med egna erfarenheter

Undervisning

Vi kommer att inleda med att se ett program om Australien. Därefter tar vi en titt på landets geografi och natur, innan vi går vidare till bl a levnadssätt, samhällsstruktur och traditioner.

Var och en får sedan fritt välja ett ämne att fördjupa sig i.

Examination kommer att ske i två steg:
 • muntlig redovisning
 • skrivuppgift

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser

En
Australia

Söka, värdera och välja källor

E
C
A
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion.

Muntlig presentation

E
C
A
Ord, fraser, fasta uttryck
Mycket grundläggande förråd av ord och enkla fraser som rör personliga förhållanden och konkreta situationer.
Bredare förråd av grundläggande ord, fraser och fasta uttryck för att kommunicera information om enkla vardagliga situationer.
Bredare förråd av grundläggande ord och fraser för att kommunicera information om enkla vardagliga situationer. Använder många fasta uttryck vilket ger ett engelskt intryck. Valet av ord och uttryck är precist.
Tydlighet
Begränsat antal enkla grammatiska strukturer. Använder ibland svensk ordföljd. Osäker på t ex vilken tidsform som ska användas och hur den ser ut. Uttalet är begripligt.
Använder enkla strukturer, t ex för att kunna förmedla begränsad information om välkända ämnen. Använder ofta egen uttryck istället för fasta uttryck. Vet t ex ofta vilken tidsform som ska användas men inte alltid hur den ser ut - "the shirt was maked in Sweden". Få störande språkfel och uttalet är tillräckligt tydligt för att förstås.
Få fel som stör kommunikationen. Uttal och intonation är helt begriplig(t) även om en enstaka brytning på förstaspråket kan märkas. Behärskar ordföljd och sammanbindande av satser. Behärskar t ex olika tidsformer, när de används och hur de ser ut.
Struktur
Använder enkla sambands- och bindeord, t ex "men" och "därför att", för att berätta något.
Använder ett antal enkla sambands- och bindeord på ett relativt fritt sätt.
Kan sätta samman en rad kortare, enkla och fristående satser och meningar till ett sammanhängande yttrande på ett strukturerat och logiskt sätt.
Flyt
Kan göra sig förstådd med korta yttranden i förutsägbara, vardagliga situationer. Pauser för att planera nästa steg, omtagningar och omformule­ringar kan vara mycket uppenbara.
Kan inle­da, hålla igång och avsluta en enkel, begränsad presentation om ämnen som är kända eller av personligt intresse.
Anpassning till syfte, mottagare och situation
Presenterar sitt ämne på ett strukturerat sätt och använder fungerande och tydliga inlednings- och avslutningsfraser.
Presenterar sitt ämne på ett informativt sätt med tydlig struktur. Anpassar talhastighet och förklarar där det behövs. Har publikkontakt.

Sociala och kulturella företeelser

E
C
A
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: