Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap år 8 kristendomen + islam

Skapad 2013-03-14 14:03 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Ett arbetsområde som behandlar tron i Europa - Kristendomen med dess olika riktningar och samfund. + Islam
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte och övergripande mål

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Re  7-9
  Etik Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Genomförande

Så här kommer vi att arbeta:

1. Henrik berättar om de tre stora riktningarna inom kristendomen med powerpoint "ortodoxa kyrkan", "katolska kyrkan", och "protestantiska kyrkan". Eleverna antecknar.
Om detta står det också i läroboken "Religion och liv 8"

2. Henrik berättar om kristendomens historia med powerpoint. Eleverna antecknar
Om detta står i boken "religion och liv 8"

3. Vi gör en tankekarta tillsammans. I mitten ska det stå "kristendomen" och runt den "Gud/Gudar", "tro", "anhängare", "livet efter döden" "myter" "heliga byggnader", "heliga platser" "helig skrift", "bön" , "präst/andlig ledare" och "högtider".
 Eleverna fyller på tankekartan.

4. Eleverna väljer sedan själva redovisningsform. Det går bra att jobba enskilt, parvis eller i grupp. Eleverna anmäler hur och med vilka de vill jobba till mig.

ISLAM

1. Henrik går igenom Islam på Powerpoint med bilder och text. Eleverna antecknar

2. Enkelt faktaprov

Följande frågor ska besvaras:

 1. Vem var Marin Luther?
 2. Jämför. Nämn några skillnader mellan Kristendomen förr och idag i Sverige.
 3. Hur tror du att Kristendomen kommer att förändras i framtiden i Sverige?
 4. Anser du att tron på t ex UFO, spöken, Själavandring (Reinkarnation), spådom, astrologi är religion eller vetenskap? Argumentera för din sak.
 5. Vad är en myt? Hur kan myter uppstå, tror du?
 6. Vad tycker kristendomen om; abort, dödsstraff, äktenskap och homosexualitet? Vad tycker du själv?
 7.  Vilka är de stora skillnaderna mellan de tre stora riktningarna inom kristendomen, tycker du?
 8. Vilka är de stora likheterna mellan de tre stora riktningarna inom kristendomen, tycker du?
 9. Vad är det för skillnad mellan att vara kristen och att inte vara kristen, tror du?
 10. Hur kan man märka att man bor i ett land som länge haft kristendomen som officiell religion? Ge exempel.
 11. Berätta om dina källor. Var källkritisk!

ISLAM

Enkelt fattaprov utifrån tankekartan "Vad är religion?"

Ni ska kunna ge exempel på tankekartans alla rubriker utifrån Islam: t ex Helig skrift- KORANENKristendomen: Arbetet ska vara klart fredag v 14


ISLAM: Vi bestämmer datum för prov tillsammans

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Bedömning

Bedömning av dina förmågor och kunskaper, görs i martrisen här nedanför. Där kan du också se vad som kommer att bedömas och vilka olika nivåer bedömningen innehåller. Både du själv och din lärare klickar på de rutor, från vänster till höger, som stämmer med dina visade förmågor och kunskaper.

Matriser

Re
Kunskapskrav Religion - Kristendomen år 7 - 9 + Islam

>>>
På väg att uppnå grundläggande förmågor
>>>
Uppvisar grundläggande förmågor
>>>
Uppvisar goda förmågor
>>>
Uppvisar mycket goda förmågor
Kunskap om religioner
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar för religionen och dess olika riktningar.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen och dess olika riktningar.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen och dess olika riktningar
Resonera kring religiösa likheter och skillnader
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionen och dess riktningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionen och dess riktningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionen och dess riktningar.
Beskriva med resonemang hur religion påverkar/påverkas av/ samhället
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religionen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religionen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religionen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Resonera kring livsfrågor och vad religioner kan betyda för människor
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religionen och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religionen och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religionen och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Resonera och argumentera omkring etik och moral
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Söka och kritiskt granska information utifrån olika källor
Eleven kan söka information om religionen och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religionen och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religionen och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

ISLAM

>>>
På väg att uppnå grundläggande förmågor
>>>
Uppvisar grundläggande förmågor
>>>
Uppvisar goda förmågor
>>>
Uppvisar mycket goda förmågor
Kunskap om religioner
Eleven har grundläggande kunskaper om islam och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar för religionen och dess olika riktningar.
Eleven har goda kunskaper om islam och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar för religionen och dess olika riktningar.
Eleven har mycket goda kunskaper om islam och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar för religionen och dess olika riktningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: