Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva i närområdet F-1

Skapad 2013-04-02 08:57 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola F – 1 SO (år 1-3) Biologi NO (år 1-3)

Innehåll

Syfte:

Förmågor som ska utvecklas i skolår 1-9:

• förmågan att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

• förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

• förmåga att använda kunskaper i biologi, kemi och fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

- identifiera och analysera tekniska lösnsingar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Förmågor att utveckla inom detta område

Jag ska under skolår 1-3 utveckla förmågan att:

• beskriva årstidsväxlingarna under ett år

• beskriva djur och växter i närområdet och deras livscykler.

• berätta om naturen och människan med utgångspunkt i litteratur och konst

• utföra enkla fältstudier och observationer i närområdet

• beskriva var platser för religionsutövning finns i närområdet beskriva yrken och verksamheter som finns i närområdet

- konstruera enkla mekanismer

- beskriva centrala samhällsfunktioner, tillexempel sjukvård, räddningstjänst och skola

- beskriva yrken och verksamheter i närområdet

Centralt innehåll

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet
 • Centrala samhällsfunktioner. tillexempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Beskriva yrken och verksamheter som finns i närområdet.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Undervisningen

I undervisningen kommer vi att:

 • Vi använder oss av olika lärsätt(MI) och medier i all undervisning t ex film, musik, samtal, drama, bild och läsning.
 • Eleverna ska få övning i att öva sig att lära sig genom att besöka olika platser och samhällsfunktioner och yrken i närområdet för att de ska få träning i att upptäcka, beskriva, dra slutsatser, lära sig fakta och få förståelse som blir till deras egen. 
 • Arbetet kommer att starta med att eleverna får information om målet med undervisningen och kopplingarna till läroplanen. 
 • Visst arbete kommer att ske ur ett naturvetenskapligt förhållningssätt dvs. utgå från det du kan innan, gör en hypotes, försök, resultat, dokumentation och utvärdering. 

Bedömning

Vi tittar på din förmåga att:

 • beskriva årstidsväxlingarna under ett år
 • berätta om naturen och människan med utgångspunkt i litteratur och konst
 • beskriva hur djuren och växter anpassar sig till olika årstider
 • kan berätta om något djurs livscykel.
 • utföra enkla fältstudier och observationer i närområdet
 • beskriva var platser för religionsutövning finns i närområdet
 • konstruerar enkla mekanismer

Matriser

NO Bi SO

Matris i ämnet No och So delmoment Att leva i närområdet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå
Förmågan att beskriva årstidsväxlingarna under ett år
Den här raden kan ni fylla i nu!
Namnger de fyra årstiderna.
Beskriver varje årstids särdrag (specialitet) i naturen.
Namnger årstiderna i ordning och beskriver särdragen.
Förmågan att berätta om naturen och människan med utgångspunkt i litteratur och konst
Tex. "Tomtebobarnen" Elsa Beskov, Den här raden kan ni fylla i nu!
Ger exempel på litteratur där människan och naturen beskrivs.
Kan ge exempel på konst där människan och naturen beskrivs.
förmågan att beskriva hur djuren anpassar sig till olika årstider
Den här raden kan ni fylla i nu!
Berättar om hur något djur anpassar sig till årstiderna.
Jämför och drar slutsatser om hur djuren anpassar sig efter olika årstider.
Förmågan att utföra enkla fältstudier och observationer i närområdet
Dammen
Deltar i lärarledda enkla fältstudier och observationer i närområdet t ex genom att våga prova
Deltar i enkla fältstudier och observationer i närområdet i liten grupp utan vuxen t ex genom att ge förslag till gruppen
Dokumenterar sina fältstudier och observationer
Förmågan att beskriva var platser för religionsutövning finns i närområdet
Känner till att det finns speciella platser i närområdet dit människor går för att tillbe sin Gud
Beskriver var platserna finns i närområdet dit människor går för att tillbe sin Gud
Förmågan att konstruerar enkla mekanismer
Göra broar. Göra ritningar till broar.
Konstruerar enkla föremål med hjälp av lekmaterial
Konstruerar enkla föremål med hjälp av en beskrivning
Dokumenterar med hjälp av skisser, bilder och modeller.
Förmågan att beskriva centrala samhällsfunktioner i närområdet, tillexempel sjukvård, räddningstjänst och skola
Den här raden kan ni fylla i nu!
Ger exempel på centrala samhällsfunktioner tex brandkår, sjukvård skola som finns i närområdet
Berättar om yrken och använder ord och begrepp som är kopplade till det specifika yrket
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: