Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De första civilisationerna. År 7 ht 2019

Skapad 2013-08-09 11:22 i Kärlekens skola Halmstad
Området behandlar människans tidiga utveckling och uppkomsten av de första civilisationerna. Vi diskuterar bl a orsaker till dessa tidiga samhällens uppkomst, varför de uppstod kring stora floder, hur de organiserades samt vilka konsekvenser de fick för den historiska utvecklingen. Vi kommer främst att studera Mesopotamien och Egypten som exempel på denna epok i mänsklighetens historia.
Grundskola 7 Historia

Området behandlar uppkomsten av de första civilisationerna. Vi diskuterar bl a orsaker till dessa tidiga samhällens uppkomst, varför de uppstod kring stora floder, hur de organiserades samt vilka konsekvenser de fick för den historiska utvecklingen. Vi kommer främst att studera Mesopotamien och Egypten som exempel på denna epok i mänsklighetens historia.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Mål för undervisningen

Efter avslutad kurs ska eleven:

Kunna beskriva viktiga skillnader mellan människa och djur och vad de leder till.

Redogöra för orsaker och konsekvenser av att människan går från nomad och jägare till bofast och jordbrukare.
Kunna redogöra för orsaker till och konsekvenser av de första civilisationernas uppkomst.
Kunna förklara varför de första civilisationerna växte fram kring stora floder.
Kunna beskriva  hur de första samhällena var uppbyggda och organiserade

Hur vi arbetar för att nå målen

Undervisningen kommer att bestå av genomgångar, filmvisning, textläsning enskilt och i grupp, skriftliga och muntliga sammanfattningar samt diskussioner i helklass och mindre grupper. Under kursens gång ska du också fortlöpande arbeta med en individuell skriftlig redogörelse utifrån vissa frågeställningar

Bedömning

Det som kommer att bilda underlag för lärarens bedömning är den skriftliga redogörelse som du kommer att arbeta med under kursen, men även ditt deltagande i klassrumsdiskussionen. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid din förmåga att resonera kring den historiska perioden utifrån orsaker och konsekvenser samt hur du kan använda historiska begrepp.

Uppgifter

 • Text om jordbruksrevolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9

Matriser

Hi
Historia år 7 2017

Krav

Kunskaper (fakta)
Du har grundläggande kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Resonemang (analys/reflektion)
Du visar din analytiska förmåga med enkla resonemang och förklaringar.
Du visar din analytiska förmåga med resonemang och förklaringar.
Du visar din analytiska förmåga med genomtänkta resonemang och förklaringar.
Samband (jämförelse)
Du jämför tid och rum och ser enkla samband.
Du jämför tid och rum och beskriver förhållandevis komplexa samband.
Du jämför tid och rum och beskriver komplexa samband.
Källor
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser
Påverkan hur historia används
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas
Begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Hi
Historia år 7 ht 2019

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: