👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 "Tal och räkning" ht13

Skapad 2013-08-19 21:53 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Planering med stöd av "Matematikboken XYZ"
Grundskola 7 Matematik
Här får du lära dig:

-hur vårt talsystem är uppbyggt

-uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform

-samband mellan de olika sätten att uttrycka tal

-utföra beräkningar med olika sorters tal

lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt

-göra avrundningar

-använda överslagsräkning

-förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begrepp

Innehåll

Övergripande kunskapsmål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Genomförande


Vi arbetar med "Tal och räkning" på fyra olika nivåer i fem veckor.
Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka.
Gruppövningar med resonera och utveckla som fokus.
Tränar taluppfattning och huvudräkning.
 Använder fördiagnos, formativ bedömning (som eleverna själva gör), läxor, diagnos och prov.

Bedömning

Formativ bedömning under periodens praktiska arbete.
Skriftligt kunskapsunderlag med läxor och diagnos.

Matriser

Ma
Matematik år 7-9 matris

På väg mot grundläggande förmågor
Har grundläggande förmågor
Har goda förmågor
Har mycket goda förmågor
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Eleven löser olika problem på ett delvis fungerande sätt.
Eleven löser olika problem på ett fungerande sätt.
Eleven löser olika problem på ett väl fungerande sätt.
Använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven visar grundläggande kunskaper om begrepp och använder dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven visar goda kunskaper om begrepp och använder dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven visar mycket goda kunskaper om begrepp och använder dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven väljer och använder delvis fungerande metoder, med viss anpassning som ger ett tillfredställande resultat.
Eleven väljer och använder ändamålsenliga metoder, med ganska god anpassning som ger ett gott resultat.
Eleven väljer och använder effektiva metoder, med god anpassning som ger ett mycket gott resultat.
Föra och följa matematiska resonemang
Eleven för enkla resonemang och kan till viss del förklara hur du löst problemet, på vilket sätt och varför och förklara varför resultaten är rimliga samt bidrar med annat sätt att lösa problemet.
Eleven för utvecklade resonemang och kan förklara hur du löst problemet, på vilket sätt och varför och förklara varför resultaten är rimliga samt ge något förslag på annat sätt att lösa problemet.
Eleven för välutvecklade resonemang och kan förklara hur du löst problemet, på vilket sätt och varför och förklara varför resultaten är rimliga samt ge förslag på andra sätt att lösa problemet.
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven använder symboler och matematiska uttrycksformer med viss anpassning till problemet.
Eleven använder symboler och matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till problemet. Framför och bemöter argument på ett relativt gott sätt.
Eleven använder symboler och matematiska uttrycksformer med god anpassning till problemet. Framför och bemöter diskussionen och bemöter argumenten.