Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och Människa - Norgevandring, åk 9

Skapad 2013-08-26 07:33 i Hamburgsundskolan Tanum
Innehåller planering för att studera sambandet mellan miljö och människa. Hur människor påverkar miljön globalt genom växthuseffekten, hur befolkningstryck och resurstillgångar skapar olika förutsättningar för att leva och utvecklas samt orsaker till och konsekvenser av detta. Planeringen är även kopplad till muntlig och skriftlig kommunikation i svenska, fältstudier i biologi och friluftsliv i idrott och hälsa. Allt utifrån samband elevernas fjällvandring i Aurlandsdalen, Norge.
Grundskola 9 Geografi Biologi Idrott och hälsa Svenska Teknik Bild Historia Fysik

I samband med din Norgevandring kommer du upptäcka massor av lämningar av både geologiskt och kulturgeografiskt slag. Du kommer märka att människan påverkat, och påverkar, miljön i en enorm omfattning. I denna delkurs kommer vandringen utgöra en inledande och viktigt del i det fortsatta geografiarbetet som handlar om människans påverkan på miljön på ett globalt perspektiv. Du kommer att förstå varför glaciärerna på den plats där du vandrar krympt till följd av växthuseffekten.Dessutom kommer du att få utföra fältstudier kring växt- och djurlivet i biologi. Du kommer få insikt ide nordiska språkens gemensamma ursprung, hur migration och befolkningsökning påverkat det område du besöker och sedan kunna förstå hur befolkningstryck, fattigdom och miljö påverkar både oss och övriga världen på samma sätt än idag - fast i en mycket högre hastighet i dagens samhälle!

Innehåll

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

I avsnittet för detta område kommer vi att bedöma ert löpande arbete under resan, er dokumentation och det skriftliga reportage som kommer utgöra själva slutredovisningen. 

Nedan står de mål vi kommer utgå från och titta på när det gäller er förmåga att utforska, analsyera och tolka de samband som ni kommer upptäcka under ert arbete på området.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Syftet med området är att utveckla dina förmågor att uttrycka, analysera och reflektera över de kunskaper du inhämtar genom föreläsningar, studier, fältstudier och diskussioner samt sammanställning av ett skriftligt reportage av din resa och dina upplevelser. Detta kommer ske konkret genom att du dokmenterar dina upplevelser, det dina lärare föreläser om längst vägen och den information du inhämtar genom pålitliga källor.  

Inom området kommer vi arbeta med ovan centrala innehåll utifrån de syften och mål som står angivna nedan. Vi kommer utifrån detta diskutera med er vad som krävs för att nå respektive betygssteg i de olika områdena, om du fortfarande är osäker är det väldigt viktigt att du frågar din lärare om vad du förväntas prestera för att nå ett visst betyg.

Lycka till!

Daniel, Gerhard, Fredrik, Lisa och Helen

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisning – Genomförande och tidsplan


Undervisningen kommer utföras genom föreberedelser och genomgångar före avrresa till fjällen, fältstudier under din vandring, genomgångar längs vägen samt genom sammanställning och utvärdering veckorna närmast efter att vi kommer tillbaka.

Utförande:

Arbetet görs enskilt genom skriftlig dokumentation. Varje kväll skall du sammanställa dagens intryck och de kunskaper du tillägnat dig. Foton och anteckningar skall göras löpande under turen. Målet är att framställa ett faktareportage om din resa vilken skall sammanställas, renskrivas och lämnas in under de lektioner som kommer närmast efter att du kommit tillbaka. Uppsatsen skall följa den mall som Lisa gått igenom före avresa. Ni skriver i teckensitt Times New Roman, punkt 12. 

För att omsätta detta till praktisk handling skall du ha med följande i ditt faktareportage: 

1. Turism/hytterna: Undersök hytterna som arbetsplats: Öppettider under året, antalet anställda,ägarförhållanden, arbetstider, arbetsuppgifter, efterfrågade kompetenser. Turismens omfattning: Hur många övernattningar/år?  Samarbete med andra företag? Turismnäringens betydelse för området? Skriv en faktaruta om detta. (Välj EN av de hytter som vi besöker) 

2. Vattenföring – Vad har Aurlandsdalen för betydelse för elproduktionen i Norge: Fält- och kartstudie.
Skriv ett nyhetsartikel (ca 1/4 a4) som är kopplat till din undersökning. 

4. Geologi: Dokumentera och förklara Aurlandsdalens utseende. Hur har detta landskap uppstått? Vad finns det för geologiska särarter i området? Försök att beskriva varför det ser ut som det gör i området. Skriv en kortare faktatext (ca 1/4 a4 sida) Ta hjälp av din geografibok. 

5. Kommunikationer: Dokumentera vikten av utbyggnaden av både Bergensbanan och Flåmsbanan. Vilka möjligheter gav detta Norge som land? Varför var det så viktigt att få till dessa kommunikationer? Tänk dig att du är en jernebanearbetare som var med och byggde Borgensbanan och/eller Flåmsbanan. Skriv en kort bakgrund till vikten av denna järnvägsutbyggnad och fabulera sedan en dagbok där du faktiskt är en rallare och berätta om livet vid järnvägen. (Bakgrund ca 1/2 a4, dagbok 1-2 a4 sidor) 

6. Växtlighet: Dokumentera de olika typer av växtlighet som man rör sig genom längs vandringsleden. Skriv en faktaruta där du förklarar hur växtligheten skiljer sig åt på olika höjder. Följ Helens anvisningar. 

7. Livet i Aurlandsdalen nu och då : Dokumentera de spår du kan se av hur människor levde sina liv i Aurlandsdalen under gångna tider. Beskriv hur platsen har använts i olika tider och för olika syften. Skriv en historisk berättelse på 1 1/2 a4 sida. 

8. Djurlivet i Aurlandsdalen: Beskriv djurlivet i Aurlandsdalen. Hämta information både från egna iakttagelser och litteratur. Skriv en faktaruta där du förklarar hur djurlivet i Aurlandsdalen ser ut. Gärna foton! 

9. Friluftsliv och din prestation: Reflektera kring din fysiska prestation. Hade du förberett dig på rätt sätt, före och under vandringen? Hur visade det sig? Hade du rätt utrustning med dig? Varför/Varför inte? Hade du tänkt igenom vilka skador som kan uppstå under en sådan här aktivitet? Hade du gjort något för att förebygga dessa? Hur gick det? Skriv minst 1/2 a4 sida. 

Matriser

Hi Fy Sv Bi Tk Bl Idh Ge
Kunskapskrav bild, åk 7-9

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Hi Fy Sv Bi Tk Bl Idh Ge
Kunskapskrav i teknik 7-9

Tekniska lösningar

Föra underbyggda resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. teknikutvecklingen.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknik, människa, samhälle och miljö

Föra underbyggda resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen

Hi Fy Sv Bi Tk Bl Idh Ge
Kunskapskrav i biologi, åk 7-9

Biologins metoder och arbetssätt

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även ... enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
… bidra till att formulera ...
… formulera dessa som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt från.
…formulera dessa.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då …
…enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet. Resonemangen är….
enkla
utvecklade
välutvecklade och i relation till möjliga felkällor
och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dokumentationerna är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade

Biologi i natur och samhälle


Hi Fy Sv Bi Tk Bl Idh Ge
Kunskapskrav i idrott och hälsa åk 7-9

Målsättning
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Utvärdering
Eleven kan på ett enkelt sätt utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser.
Eleven kan på ett utvecklat sätt utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser.
Resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Friluftsliv och utevistelse

Friluftsliv
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Hi Fy Sv Bi Tk Bl Idh Ge
Kunskapskrav i svenska

Söka och värdera information
Informationssökning och källkritik
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Skriva
Språklig variation och anpassning till normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva
Förstärkning och levandegörande av budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Hi Fy Sv Bi Tk Bl Idh Ge
Kunskapskrav i geografi åk 7-9

E
C
A
Samspel, orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Fältstudier
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Hållbarhetsfrågor
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: