Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - Geografi åk 4

Skapad 2013-08-27 15:23 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Geografi

Vi ska tillsammans med Holger Nilsson och ingengör Mårtensson ge oss ut på en resa genom Sverige. Under vår resa ska vi lära oss mer om Sverige, våra landskap, städer, sjöar och marker.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Det här ska du som elev lära dig

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

Peka ut och namnge:

 • Sveriges landskap
 • viktiga städer och orter
 • större sjöar och vattendrag
 • kända berg

Kartans uppbyggnad med färger, symboler och skala.

Beskriva, analysera och resonera kring människor och djurs anpassning och utnyttjande av geografiska och biologiska förutsättningar. Varför ligger städer där de ligger? Hur anpassar sig människor och djurlivet efter väder och klimat?

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Klassen:

Den röda tråden i vårt arbete är Holger Nilsson och ingengör Martinsson som i flygplanet Akke far runt Sverige på jakt efter sju skatter. Tillsammans med dem utforskar vi:

 • de stora sjöarna
 • de stora slätterna
 • de djupa skogarna
 • de långa kusterna
 • de stora öarna
 • de höga fjällen
 • de tusentals öarna
 • de stora städerna

Grupparbete:

Tillsammans med några klasskamrater får du fördjupa dig i ett eget valt landskap. Ni ska då söka och värdera information från flera källor och med egna ord resonera kring och beskriva landskapet.

Enskilt arbete:

Du kommer att skapa din egen bok om Sverige med fakta kring våra olika landskap, städer, sjöar och berg.

 

 

 

Jag kommer att bedöma...

...din förmåga att diskutera, resonera och analysera. Din förmåga att hantera infomation och källkritik samt hur du anväder geografiska begrepp.

se matris

Matriser

Ge
SO år 4-6

Rubrik 1

Lägre
>
>
Högre
Diskussion
Förmåga att diskutera muntligt i mindre grupp och lyssna på andra för att föra diskussionen framåt
Du har inte visat dina förmågor inom detta område.
Du kan föra enkla samtal och diskutera i mindre grupp. I diskussionen formulerar Du enkla ställningstaganden med enkla motiveringar samt drar några egna slutsatser.
Du kan föra utvecklade samtal och diskutera i mindre grupp. I diskussionen formulerar du utvecklade ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt drar egna slutsatser.
Du kan föra välutvecklade samtal och diskutera i mindre grupp. I diskussionen formulerar du välutvecklade ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt drar egna slutsatser.
Information och källkritik
Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information från olika källor, t.ex. lärobok, film, internet.
Du har inte visat dina förmågor inom detta område.
Du har grundläggande kunskaper i källkritik och kan söka information från olika källor och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationen och källorna.
Du har goda kunskaper i källkritik kan söka information från olika källor och föra utvecklade och kan relativt väl underbyggda resonemang om informationen och källorna.
Du har mycket goda kunskaper i källkritik och kan söka information från olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationen och källorna.
Resonemang (4-6)
Föra nyanserade resonemang, se samband och använda tidigare kunskaper och fakta från olika källor.
Du har inte visat dina förmågor inom detta område.
Du kan föra enkla resonemang, se enkla samband och dra enkla slutsatser baserade på tidigare kunskaper och fakta från två olika källor.
Du kan föra relativt nyanserade resonemang utifrån olika perspektiv, se relativt komplexa samband och mönster samt dra relativt avancerade slutsatser baserade på tidigare kunskaper och fakta från minst två olika källor.
Du kan föra nyanserade resonemang utifrån flera olika perspektiv, se komplexa samband och mönster samt dra avancerade slutsatser baserade på tidigare kunskaper och fakta från flera olika källor. Du fördjupar och breddar resonemanget.
Analys
Analysera likheter och skillnader i tid och rum
Du har inte visat dina förmågor inom detta område..
Du kan göra jämförelser mellan platser och tider och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader.
Du kan göra jämförelser mellan platser och tider och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader.
Du kan göra jämförelser mellan platser och tider och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader.
Analys
Analysera händelser, frågor, fenomen och strukturer utifrån orsaker och konsekvenser för individen, grupper, samhället, miljön
Du har inte visat dina förmågor inom detta område.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Använda begrepp
Användning av begrepp, modeller, teorier i samhällsvetenskapliga ämnen
Du har inte visat dina förmågor inom detta område.
Du kan använda några relevanta begrepp, modeller och teorier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda flera relevanta begrepp, modeller och teorier på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp, modeller och teorier på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: